روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی (مطالعه مورد کارکنان دانشگاه ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

این تحقیق با هدف تببین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 200 نفر از کارکنان دانشگاه با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه­ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده­ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده­های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا و مسئولیت­پذیری اجتماعی بر پایه مدل کارول استفاده شده است. داده­های تحقیق پس از جمع آوری براساس فرضیه­های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تحلیل شدند. نتایج گویای آن است که: 1- بین جامعه پذیری سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 2- مولفه­های دریافت آموزش، تفاهم می­توانند به طور مثبت و معنی­دار ابعاد مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی را پیش بینی کنند. در نتیجه می­توان بیان کرد با توجه نمودن به جامعه پذیری کارکنان می­توان شاهد بهبود و افزایش مسئولیت­پذیری اجتماعی آنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simple and Combinational Relationship between Organizational Socialization and Social Responsibility (A case study of staff in Urmia University )

نویسندگان [English]

  • v. s 1
  • h. gh 2
  • m.m s.a 3
چکیده [English]

The aim of this explanation is to relationship between organizational socialization and social responsibility among staff of the Urmia University. A sample of 200 staff  were chosen randomly according to their faculty. Two questionnaires were used for data collection. the first one is questionnaire of organizational socialization based on Taormina model and one questionnaire of social responsibility based on Carroll model. The data analyzed based on research hypothesis with using of Pearson and Multi Regression. The results showed that:1- There is a positive and significant relationship between organizational socialization with social responsibility. 2- training, understanding and prospects is significant predictors economical  responsibility, legal responsibility, moral responsibility and social responsibility. The result can be expressed with respect to the socialization of employees can be improved and increased control of their social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Socialization
  • Social Responsibility
  • staff
  • Urmia University
Antonacopoulou,E.P. and Guttel,W.H. (2010). Staff induction practices and organizational socialization : A review and extension of the debate, Society and Business Review, Vol. 5 No. 1.pp.22-47.
Apaydin, C. and Ercan, B.(2010). A structural equation model analysis of Turkish school managers’ views on social responsibility, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 2 .pp.5590–5598.
Atasashpuor,S.H. and Landoran Esfahani,S.(2007). "Organizational socialization process",Journal ehya , pp.19-22(In Persian).
Avram , E.  and Avasilcai, S.(2014), Business Performance Measurement in Relation to Corporate SocialResponsibility: A conceptual Model Development, Procedia - Social and Behavioral Sciences. No.109 .pp. 1142 – 1146.
Azmat,F. (2010). Exploring social responsibility of immigrant entrepreneurs: Do home country contextual factors play a role?, European Management Journal , Vol.28.pp. 377– 386.
Bakos, L.(2014). Decision-making and managerial behavior  regarding Corporate Social Responsibility in the case of Small and Middle-Sized Companies, Procedia - Social and Behavioral Sciences.No.124.pp. 246 – 254.
Barraclough,S. M. (2008). A grim contradiction: The practice and consequences of corporate social responsibility by British American Tobacco in Malaysia, Social Science & Medicine .No.66 .pp.1784- 796.
Beheshtifar, M.; Rashidi, M. and Nekoie-Moghadam, M. (2011) Study of organizational socialization and its relationship on employees’ performance. African Journal of Business Management .Vol.5.No.26.pp. 10540-10544.
Choy, D.Y. and Gray,E. R. (2008). Socially responsibility entrepreneurs: what do they do to create and build their companies? Business Horizons Journal. Vol. 50.pp. 341-352. 
Cohen, A. and Veled-Hecht, A.(2008). The relationship between organizational socialization and commitment in the workplace among employees in long-term nursing care facilities, Journal of Personnel Review, Vol. 39 No. 5. pp. 537-556.
Commeiras, N.,  Loubes,A., and  Bories-Azeau, I.,(2013), Identification of organizational socialization tactics: The case of sales and marketing trainees in higher education, European Management Journal, Vol.31.No.2.pp. 164-178.
Cooper- Thomas,H.D and Anderson, N.(2006). Organizational socialization A new theoretical model and recommendations for future research and HRM practices in organizations, Journal  of managerial Psychology,Vol.21 No 5. pp. 492-516.
Cooper-Thomas, H.D. and Anderson, N. (2002), Newcomer adjustment: the relationship between organizational socialization tactics, information acquisition and attitudes, Journal ofOccupational & Organizational Psychology, Vol.75.No.4.pp. 423-437.
Cousins,p.d., Handfield, R.B., Lawson,B. and Petersen, K.J.(2006). Creating supply chain relational capital: The impact of formal and informal socialization processes, Journal of Operations Management, No.24 .pp. 851–863.
Ebrahimi Nejhad, M. and Akbari, M.(2009), Relationship value perspective of social responsibility in their role as managers and government agencies, JournalAgricultural Science.Vol. 13.No.4.pp. 1-33. (In Persian(.
Ebrahiminezhad, M., and Akbari,M.,(2009), Relationship value perspective of social responsibility in their role as managers and government agencies, Journal of ManagementresearchinIran,Vol.3.No.4.pp. 1-33. (In Persian(
Etebariyan,A., and Khalili,M. (2008). "The relationship between quality of working life and the dimensions of organizational socialization", Knowledge and research in psychology, No.35/36, pp.88-106(In Persian).
Filizöz,B. and Fisne, M. (2011). Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management, Procedia Social and Behavioral Sciences No.24 .pp. 1405–1417.
Filstad,C. (2004). How newcomers use role models in organizational socialization, The Journal of Workplace Learning, Vol. 16 No. 7.pp. 1366-5626.
Gao،J.(2011). A Model of Organizational Socialization and Turnover Intention.International Journal of E-Business. Development.Vol.1. No.1.pp. 22-26.
Ge,J.; Su,X. and Zhou,Y.(2010). Organizational socialization, organizational identification and organizational citizenship behavior, Nankai Business Review International, Vol. 1 No. 2. pp. 166-179.
Gruman,J.A.  Saks,A.M. and Zweig,D.I. (2006). Organizational socialization tactics and newcomer proactive behaviors: An integrative study, Journal of Vocational Behavior .No.69 . pp.90–104.
Hardt,S.S, Thurow-Kröning,B., and Frey,D,(2009), Preference-based escalation: A new interpretation for the responsibility effect in escalating commitment and entrapment, Organizational Behavior and Human Decision Processes, No.108.pp. 175–186
Hediger,H. (2010). Welfare and capital-theoretic foundations of corporate social responsibility and corporate sustainability, The Journal of Socio-Economics.No. 39 .pp. 518–526.
Henderson,J.C. (2007). Corporate social responsibility and tourism: Hotel companies in Phuket, Thailand, after the Indian Ocean tsunami, Hospitality Management ,No.26 .pp.228–239.
Hosseini, A.R.(2006), Organizational socialization and its effectiveness, Journalof Human Sciences, Vol.15.No.65.p. 75-96. (In Persian(.
Iman,M.T., and Jalaliyan Bakhshandeh,V.,(2010), Review and explain the relationship between social responsibility and social capital among youth in Shiraz, Journal of  AppliedSociology, Vol.21, No.37(1), pp.19-42. (In Persian(         
Inoue,Y., and Lee,S.,(2011), Effects of different dimensions of corporate social responsibility on corporate financial performance in tourism-related industries, Tourism Management .No.32 .pp. 790-804.
Jabarzadeh,S.G., and Bayazadi,A.,(2010), Relationship between corporate social responsibility and commitment to conservative financial reporting of companies listed in Tehran Stock Exchange, Journal Securities and Exchange,Vol.3.No.9.pp. 77-96. (In Persian(
Kammeyer-Mueller,J.D.; Livingston,B.A. and Liao,H. (2011). Perceived similarity, proactive adjustment , and organizational socialization, Journal of Vocational Behavior.No. 78.pp. 225–236.
Kavaliauske , M. and Stancikas, A.(2014), The importance of corporate social responsibility in Lithuania’s finance and telecommunication industries, Procedia - Social and Behavioral Sciences ,No.110 .pp. 796 – 804.
Kim,S.Y.  and Reber, B.H. (2008). Public relations’ place in corporate social responsibility: Practitioners define their role, Public Relations Review .No.34 , pp.337–342.
Linthicum,C., Reitenga,A.L. and Sanchez,J.M. (2010). Social responsibility and corporate reputation: The case of the Arthur Andersen Enron audit failure, J. Account. Public Policy.No. 29 , pp.160–176.
Mahloji,H.,Hendichai,R.,and Kermanshah,A.,(2008), Impact on innovation and social responsibility Bngaha: resource-based view, Journal ofManagementinIran,Vol.3. No.12. pp. 49-64. (In Persian(
Memarzadeh,GH.R., and Vazir nezamdost,M.,(2010), Factors affecting the social responsibility of the Iranian government(Powerhouse Electricity Tarasht), Journal ofPublic Administration, Vol.1, No.2 ,109-127. (In Persian(
Moshabaki,A., and KhaliliShojaee,V.,(2010), Relationship between Organizational Culture and Corporate Social Responsibility: A Case Study of the Department of Energy, Journal of AppliedSociology,Vol.21,No.40(4).pp. 37-56. (In Persian(
Nadi,M.A.,Golparvar,M., and Siyadat,S.A.(2010), Organizational socialization and career aspirations of employees in the workplace, Applied Sociology, Vol. 21.No. 37. Pp. 159-176(In Persian).
Nicolau, J.L. (2008). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Worth-Creating Activities, Annals of Tourism Research, Vol. 35. No. 4, pp. 990–1006,
Nikpour, A., Chamani Fard, R. and Rajaee Nejhad, M.(2012), The role of organizational socialization, organizational effectiveness and efficiency, Journalof Work andSociety.Vol.150.pp. 20-27. (In Persian(
Pop,O,. Dina,G.C. and Martin,C.(2011). Promoting the corporate social responsibility for a green economy and innovative jobs, Procedia Social and Behavioral Sciences No. 15 .pp. 1020–1023.
Raeesi, Z.(2010), Relationship between organizational socialization and organizational commitment of nurses Shariati Hospital in Isfahan city, M. A. Dissertation, University of Tehran Payame-noor.
Royaee,R.A., and  Merdost,H., (2009), The role of cultural leaders in promoting social responsibility: a single case study by broadcasting executives Journal of  Social Science Research, Vol.3, No.3 .pp.43-59. (In Persian(
Saatchi,M.,Ghasemi,N., and Namazi,S.,(2008), The relationship between career motivation among managers, job satisfaction and organizational commitment of employees (teachers) Marvdasht city high school, Journal of Newapproachineducationmanagement, Vol.1,No.2.pp.147-168.
Saraee, H. (1382) An introduction to sampling in research, Vol.3, Tehran: Samt Publication.
Shaemi Barzaki,A., and Asghari,ZH.,(2010), The relationship between organizational socialization and organizational commitment in the Kurdistan Gas Company, Journal of Studyofthe evolution ofmanagement,Vol.2,No.3.pp.109-127. (In Persian(                  
Tabaghiyan,F.,(2010), Corporate Social Responsibility and poverty reduction: the role of performance indicators and use them to motivate, M.A. Dissertation, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University. (In Persian(
Taghizadeh,H., and  Soltani,GH.R.(2010), Impact on business ethics and social responsibility of firms, Journal of  Morality InTechnology, Vol.5,No.3,4.pp.94-104. (In Persian(
Taormina, R.J. (2004). Convergent validation of two measures of organizational socialization, International Journal of Human Resource Management,Vol.15.No.1.pp. 76-94.
Taormina,G.R and Gao, J.(2005). Effects of Organizational Socialization on Work Enthusiasm in Two Chinese Cultures, Journal WORK ENTHUSIASM IN TWO CULTURES;Vol.12.No.2.pp.227-233.
Taormina,R. J.(2008). Interrelating leadership behaviors, Organizational socialization , and organizational culture, university of Macau, China, leadership&OrganizationDevelopment Journal,Vol.29 No.1. pp 85-102.
Taormina,R.J. (2009).Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture, Journal of Managerial Psychology,Vol.24.No.7.pp. 650-676.
Walker,M., Parent,M.M.,(2010), Toward an integrated framework of corporate social responsibility, responsiveness, and citizenship in sport, Sport Management Review .No.13 ,pp. 198–21.