ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس الگوی سروکوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بر اساس الگوی سروکوال بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (1794نفر) شاغل به تحصیل نیمسال دوم90-89 بود که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای، گروه نمونه (240نفر) طبق فرمول نمونه­گیری انتخاب و داده­های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت جمع­آوری گردید. روایی ابزار بوسیله روایی محتوا و نظر متخصصان، و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (مقدار931/ 0برای وضع موجود و مقدار868/0 برای وضع مطلوب) بدست آمد. داده­های گردآوری شده با شاخص­های آمار توصیفی (میانگین، درصد، انحراف استاندارد)، آزمون T مستقل و آزمون تحلیل واریانس ANOVA تحلیل گردید. نتایج تحلیل داده­های جمع­آوری شده حاکی از آن است که وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی با هم تفاوت معنی داری دارند و بین متغیرهای جنسیت، محل سکونت، رشته تحصیلی و وضعیت اشتغال دانشجویان با دیدگاه آنان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی رابطه معنی­داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Educational Service Quality in Postgraduate Programs at Islamic Azad University, Ardabil Branch, on the basis of SERVQUAL Model

نویسندگان [English]

  • S. S 1
  • Y. N 2
  • A. R 2
چکیده [English]

This descriptive survey was purposed to study the present and desirable quality of educational services in master level programs at Islamic Azad University, Ardebil branch, based on SERVQUAL. The population included university M.A students (n=1794) educating at the second term in 1389-90 academic year. The study sample was selected through stratified random sampling (n=240). A researcher-made Likert type questionnaire was utilized in order to collect data in two phases. Its validity was established through content analysis by a panel of experts. Further, its reliabilities, the present quality and desirable quality, assessed using Cronbach’s alpha, were 0/931 and 0/868 respectively. Data analysis involved descriptive statistics, t-test, and ANOVA. In general, results of this research indicated that there was a significant difference between present and desirable situation of educational service quality. However, there was no significant difference in educational service quality based on age, sex, discipline, and employment situation variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality evaluation
  • Educational service quality
  • Servqual model
  • Islamic Azad University