رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی. مرودشت. ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید تشکیل دادند که تعداد آنها برابر با 70 نفر بوده است و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان40 نفر انتخاب گردید که به روش تصادفی ساده انتخاب شده­اند. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسشنامه هوش سازمانی البرخت (2003) و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هاالین (1987)، استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه استفاده شده است و تحلیل داده­ها نشان داد که: بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی و بین هوش سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و بین تمامی ابعاد هوش سازمانی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بیش­ترین میزان همبستگی را مولفه­های چشم انداز مشترک با رضایت شغلی و کمترین همبستگی را مولفه توافق با رضایت شغلی داشته­اند. تمامی ابعاد فرهنگ ‌سازمانی با رضایت شغلی رابطۀ مستقیم معناداری داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Organizational Culture and Organizational Intelligence to Job Satisfaction

نویسنده [English]

  • A. GH
چکیده [English]

This descriptive-correlational study aimed to investigate the relationship of Organizational Culture and Intelligence to Job Satisfaction. The population of this study involved 70 personnel in Islamic Azad University in Eghlid. A random sample of 40 personnel was selected in accordance with Krejcie and Morgan’s Table. A use was made of three questionnaires of Organizational Culture, Organizational Intelligence, and Job Satisfaction. Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression inferential analyses were run to analyze data. The results of data analysis indicated that there was a significantly positive relationship between both organizational culture and organizational intelligence (all dimensions) and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Intelligence
  • Job Satisfaction