بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، موسسه آموزش عالی سبز، آمل

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر بابل است. جامعه آماری مطالعه حاضر را معلمان دوره ابتدایی مدارس دولتی شهر بابل در سال تحصیلی 96-97 تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعداد ۲۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه موانع پذیرش و به کارگیری ICT استفاده شده است. روایی محتوایی با استفاده از CVR  برابر با 0.90 و ضریب پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  و از طریق آزمون تحلیل عامل اکتشافی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که به ترتیب اولویت موانع انگیزشی، مهارتی، زیرساخت آموزشی و فرهنگی از دیدگاه معلمان شهر بابل، موانع پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می­شوند. همچنین به ترتیب اولویت موانع تجهیزاتی- فنی، نگرشی، موانع آموزشی و موانع انسانی از دیدگاه معلمان شهر بابل، موانع به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می­شوند. فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش یک فرهنگ، یک برنامه و یک جریان آموزشی است که نیازمند بسترسازی فرهنگی است. بر این اساس باید در خصوص استقرار آن در سیستم آموزشی از طریق برطرف کردن موانع پذیرش و کاربرد از سوی معلمان اهتمام ورزید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Barriers to the Adoption and Application of Information and Communication Technology in Elementary Schools

نویسندگان [English]

 • mostafa Azizi 1
 • Samad Izadi 1
 • Firozeh Babaeyan 2
1 Department of Education, University of Mazandaran
2 Department of education, Sabz Institute of Higher Education, Amol
چکیده [English]

The purpose of this research was to study of barriers to the adoption and application of ICT in primary schools from the viewpoint of teachers in Babol. The statistical population of this study was primary school teachers in public schools in Babol city in the academic year 96-97. Using systematic random sampling 280 persons were selected as sample. A researcher made questionnaire (Barriers to adoption and use of ICT) was used to collect data. The Content validity using CVR is 0.90 and the reliability coefficient of the questionnaire was also obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.90. SPSS software and exploratory factor analysis were used to analyze the data. The findings indicate that the priority of motivational, skill, educational and cultural infrastructure barriers from the viewpoint of teachers in Babol is the barriers to the adoption of ICT. In addition, barriers to the application of ICT are considered as the priority of barriers of technical equipment, attitudes, educational barriers and human barriers from the viewpoint of teachers in Babol is the barriers to the application of ICT. Information technology in the education is a culture, a program and an educational process that requires cultural foundation and the transfer of information technology culture. Accordingly, the educational system should be addressed by addressing barriers to admission and application by teachers as an important element in the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ICT
 • teachers
 • barriers
 • Adoption
 • application
 • Alizadeh, N. (2015). Barriers to technological efficiency in the classroom. The growth of educational technology. 31 (6): 30-32. (in Persian).
 • Bingimlas Kh.A (2009) . Barriers to the successful integration of ICT inteaching and learning  enviroments : Areview of the literature :Eurasia jornal of mathematics. science &technology education. 5(3):235-245.
 • Buabeng-Andoh CH(2012). Factors influencing teachers’ adoption and integration of information and communication technology into teaching: A review of the literature. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. 8(1): 136-155.
 • Enayati, T., Zameni, F., Zanganeh, M. (2011). Identifying Major Barriers of Application of Informational Technology in Aliabad Katul High Schools. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4), 97-116. (in Persian).
 • Farjollahi, M., Moeini Kia, M., Abbasi, R. (2013). A Study of the Barriers to Applying ICT in Teaching and Learning Process from the Viewpoints of the Qom’s 2nd Area Teachers. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 3(3(11)), 57-70. (in Persian).
 • Fathi Vajargah, K, Azadmanesh, N.(2007). The Feasibility of ICT Application in Curriculum Development in Higher Education. IRPHE. 12 (4) :49-70. (in Persian).
 • Fu, J. (2013). Complexity of ICT in education: A critical literature review and its implications. International Journal of education and Development using ICT, 9(1), 112-125.
 • Hassler, B; Major, L; Warwick, P; Watson, S; Hennessy, S; & Nichol, B. (2016). Perspectives on Technology, Resources and Learning - Productive Classroom Practices, Effective Teacher Professional Development. Faculty of Education, University of Cambridge.
 • Izi, M. (2007). Evaluating the barriers of e-learning development and providing a suitable model for its use in secondary education from the point of view of managers and teachers. Tehran: Allameh Tabataba'i University. (in Persian).
 • Kalamas Hedden, M., Worthy, R., Akins, E., Slinger-Friedman, V., & Paul, R. C. (2017). Teaching sustainability using an active learning constructivist approach: Discipline-specific case studies in higher education. Sustainability, 9(8), 1320. doi:10.3390/su9081320.
 • Kyzory, A; Athari nia, H; And Maskani, H. (2016). Barriers to the Application of Information and Communication Technology in Education, Second National Conference on Psychology of Social Sciences and Education, Mazandaran-Babil, Scientific Research Institute of Koma Alam-Aran, https://www.civilica.com/Paper-SEPP02-SEPP02_106.html. (in Persian).
 • Pattalitan, A.P. (2016). The Implications of Learning Theories to Assessment and Instructional Scaffolding Techniques. American Journal of Educational Research.4(9):695-700.
 • Rahimi-Dost, Gh. Romiani, Y; Islami, M; and Javanmard, A. (2011). Study of the problems of integration of information and communication technology in school curriculum. Conference on Quality Assurance in Education. Tehran: Allameh Tabataba'i University. (in Persian).
 • Sahin, A. (2014). The Role of Information and Communication Technologies in Schools: Perspectives of Teachers.International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 3(2), 112-124.
 • Sanjra, A., & Gonjalez, S. (2010). The role of information & communication technology in improving teaching & learning processes in primary & secondary school. Journal of ALTJ, 18(3), 207-220.
 • Sarkar,S. (2012). The Role of Information and Communication Technology (ICT) in Higher Education for the 21st Century. The Science Probe.1(1): 30-41.
 • Sarlak, N. (2012). The challenges of using information technology in learning. The growth of educational technology. 28 (3): 4-7. (in Persian).
 • Sha'bani, H (2004). Challenges and approaches to the information age and the need for transformation in the structure of the implementation of high school curriculum implementation (first edition). Tehran: Iranian Curriculum studies Association. (in Persian).
 • Shahbaz, S .; Nasr Esfahani, A. R & Zamani, B.E. (2007) Examining the Barriers to Using ICT in Secondary Schools in Isfahan for Managers and Managers, Second National Conference on Electronic Education, Zahedan: Sistan and Baluchestan University, https: // www.civilica.com/Paper-ICELEARNING02-ICELEARNING02_006.html. (in Persian).
 • Shan, Fu. J. (2013). ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. 9(1): 112-125.
 • Sharif Khalifeh Soltani, S., Karimi, M., Mazaheri, M. (2011). The Study of Challenges in Applying Information and Communication Technology in Teaching and Learning Processes. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(3), 23-42. (in Persian).
 • Tezci, E. (2011). Turkish primary school teachers’ perceptions of school culture regarding ICT integration. Educational Technology Research and Development, 59(3), 429.
 • Ul-Amin, S. N. (2010). An Effective use of ICT for Education and Learning by Drawing on Worldwide Knowledge, Research, and Experience.www.nyu.edu/classes/keefer/waoe/amins.pdf
 • Ungerleider, C., & Burns, T. C. (2002). Information and communication technologies in elementary and secondary education: A state of the art review. In Actes du Colloque 2002 du Programme pancanadien de recherche en éducation (PPRE): La technologie de l’information et l’apprentissage (pp. 2-28).
 • Van Braak, J., Tondeur, J., & Valcke, M. (2004). Explaining different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 407.
 • Zamani, B E; Abedini, A; Soleymani, N; and Amini, N. (2012). Investigating the Challenges for Adopting and Implementing of Information and Communication Technologies (ICT) by Isfahan High Schools Teachers: Based On the Model of Barriers in ICT Usage. Journal of Information Processing and Management. 27 (1) :537-553. (in Persian).
 • Zarei Zavaraki, E., salemian, F. (2016). Examining the Challenges Facing the Use of ICT in Primary Education. Studies of Early Childhood and Elementary Education, 1(3), 35-49. doi: 10.22054/soece.2017.7276. (in Persian).
 • Zarei Zawarki, A.; Qasim Tabar, S. A. And Momeni Rad, A (2013). Theoretical and practical basis of Internet application in the teaching and learning process. Tehran: Avaye noor. (in Persian).