کاربرد دلالت های فلسفی و تربیتی جان دیوئی برای مدیران آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی_علوم انسانی_بوشهر_عضو هیات علمی_دانشگاه آزاد

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اصفهان(واحد خوراسگان)

3 استادیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اصفهان(واحد خوراسگان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف احصای دیدگاههای جان دیویی و کاربرد دلالت های فلسفی و تربیتی او برای مدیران آموزشی به روش کتابخانه ای – تحلیلی انجام شد. تکنیک مورد استفاده، تحلیل استنتاجی از آثار او و تفاسیر دلالتی از مکتب و دیدگاهش بود. از آنجا، جان دیوئی مشخصا درباره مدیران آموزشی و اداره کنندگان مدارس، سخنی به میان نیاورذه است و جملات انگشت شماری در مورد اداره کنندگان مدارس، گفته است، لذا ابتدا به تبیین مختصات مدرسه مدنظر جان دیوئی براساس دیدگاه های فلسفی او، پرداخته شد که مختصاتی همچون تعلیم و تربیت به مثابه تجربه، تبیین ماهیت رغبت و انضباط در این نوع مدرسه، نوع تفکر، روش اداره مدرسه و توجه به اجتماعی دروس و محتوا استخراج و در مرحله بعدی وظایفی برای مدیران همچون انعطاف پذیری در انتخاب و تحقق اهداف، طراحی فضای فیزیکی مدرسه، ارتباط دادن مدرسه با جامعه و فراهم آوردن محیط بازی و تفکر و کار برشمردیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and analysis oJohn Dewey's philosophical and educational implications for educational managers

نویسندگان [English]

 • falaknaz atashi 1
 • . . 2
 • . . 3
1 educational science_humanities_bushehr_faculty member_azad university
2 .
چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze the philosophical and psychological thoughts of John Dewey and its application to educational managers. In this research, the researcher has used the qualitative content analysis method to extract the philosophical and educational foundations of Dewey. Also, by analyzing the duties of educational executives, efforts have been made to make managers more profitable than the fundamentals of the great thinkers of the world, including Dewey.
The field of research is all the narrative texts and existing documents and authoritative books that are selected from among available sources, principles of philosophy, organization and management in education. Data were collected using two methods of word-of-mouth and meta-analysis, and data collection in this study was done using electronic resources and documentary and check-in methods.
The analysis of the data in this study is based on a descriptive interpretation approach that was used by coding and ultimately these findings were obtained. From Dewey's point of view, it is constantly changing and the world can be divided. Human life also requires interaction with the environment, and human is a social being, and in the field of epistemology, it is also believed that recognition is a testamentary image and knowledge is the result of the influence and impact of the individual with the environment. He believed in valuation that value was a testamentary and a desirable criterion of values is their practical usefulness. Also, using the principles of Dewey's education, we find that a broader, freer, and flexible school environment is possible, all of which The attributes were explored by the researcher.
In this research, it has been attempted to express the philosophical foundations of John Dewey's way for the use of pragmatic educational managers to take practical steps to put them into practice and use them, and to put them into practice, and to have a happy school and classroom.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Ontology"
 • "Anthropology"
 • "Epistemology"
 • "Values"
 • "Principles of Education'
 • Abbaspour, Noor Ali (1996). Investigating the Application of Philosophical Theories in Curriculum Planning with Emphasis on John Dewey Theory, Master's Thesis, Tarbiat Moallem University of Tehran.(In Persian)
 • Chareh Bakloo , Mohammad Reza (2005) .”A Study of Educational Philosophy of John Dewey and Its Relevance to Education in Iran “.Dissertation (Ph .d) . Panjab University , Chandigarh .
 • Dewey, John (1955). Morality and personality. Translated by Mushfeq Hamedani, first edition, Tehran. Safi Alisha. .(In Persian)
 • Dewey, John (1962). An Introduction to the Philosophy of Education (Democracy and Education). Translation: Amir Hossein Arianpour, Tehran: Tehran Bookstore. .(In Persian)
 • Dewey, John (1984). Human Ethics and Behavior, translated by Amir Hossein Arianpour, Tehran Book Translation and Publishing Company. .(In Persian)
 • Dewey, John (1990). Experience and education. Translated by Seyed Akbar Mir Hosseini. Tehran: Book Translation and Publishing Center. .(In Persian)
 • Dewey, John (1990). Experience and education. Translated by Seyed Ali Akbar Mir Hosseini. Tehran: Book Translation and Publishing Center. .(In Persian)
 • Dewey , John (1939). The School and Society .University of Chicago Press. .(In Persian)

 

 • Haji Mir Ghasemi, Seyed Mojtaba (2015) A Study of the Relationship between Nervous Pressures and the Performance of Educational Managers, Management and Education Quarterly. .
 • Kardan, Ali Mohammad (2002). Training of educational votes in the west, Tehran: Samat. .(In Persian)
 • Shariatmadari, Ali (2006). Principles and philosophy of education. Tehran: Amir Kabir. .(In Persian)
 • Meyer, Frederick (1374). History of Educational Thoughts, Vol. 2, translated by Ali Asghar Fayyaz. Tehran: Samat. .(In Persian)
 • Moayeri, Mohammad Taher (1999). Good kids, bad upbringing. Tehran: Amirkabir.(In Persian)
 • Maurice, Daniel and David Reynolds (2005). Effective training (efficient teaching method). Translated by Mohammad Ali Besharat and Hamid Shamsipoor, Tehran: Roshd. .(In Persian)
 • Kakajavibari, Ali Akbar (2005). Future education (strategies, policies and programs). Volume 4, Tehran: Pajhushkadeh Education. .(In Persian)