شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت شغلی هیات ‌علمی دانشگاه‌ها با تأکید بر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی ایران با رویکرد AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزش عالی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اکتشافی کمی و از شاخه معادلات ساختاری است، سعی بر آن است تا به ارائه مدل عوامل مؤثر بر امنیت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با تأکید بر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شود. جامعه آماری در بخش کیفی را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش (استادان دانشگاه در حوزه مورد مطالعه) تشکیل می‌دهند. در انتخاب خبرگان جهت انجام مصاحبه استادان 10 دانشگاه برتر آزاد کشور با اشباع نظری با توجه به رتبه سایت webometrics در سال 1396 به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی را همه  اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آزاد سراسر کشور تشکیل داده‌اند که تعداد آن‌ها بالغ بر 30000 نفر بوده است که تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه و با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه ساخت محقق است که روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌های جمع آوری شده از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و فراوانی و همچنین آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد عوامل مالی، منابع انسانی، اجتماعی، سیاسی، فردی، ساختاری و مدیریتی به عنوان عوامل دارای ارتباط با امنیت شغلی با تأکید بر استقلال دانشگاه شناسایی شد. آزمون‌ها نشان می‌دهد به جز عامل اجتماعی سایر عوامل بر امنیت شغلی اساتید تأثیرگذار است. بررسی میانگین رتبه که اولویت هر عامل را نشان می‌دهد، گویای این است که عامل سیاسی اولین و بالاترین رتبه را دارد، میانگین رتبه عامل سیاسی مقدار 85/4 و بیشتر از میانگین رتبه عامل‌های دیگر است. بر این اساس می‌توان گفت که عامل سیاسی بیشترین تأثیر را بر امنیت شغلی دارد. بعد از عامل سیاسی، عامل مدیریتی قرار دارد که میانگین رتبه آن مقدار 4.81 است و اولویت سوم مربوط به عامل ساختاری با میانگین رتبه 4.72 است. بر این اساس می‌توان گفت که اولویت عامل‌ها از نظر میزان تأثیر بر امنیت شغلی به ترتیب مربوط به عامل سیاسی، مدیریتی، ساختاری، فردی، منابع انسانی، مالی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of effective factors on job security of the faculty of universities with emphasis on autonomy of Islamic Azad

نویسندگان [English]

  • mitra rezae 1
  • MohammadNaghi Imani 2
  • kamran mohammad khani 3
1 aslamic azad university garmsar branch
2 Assistant Professor in Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University,Roudehen, Iran
3 Associate Professor, Department of Higher Education, Tehran University of Science and Research
چکیده [English]

In this study which is applied in terms of purpose and in terms of quantitative heuristics and of structural equations branch, until the to present a model of factors affecting occupational safety of faculty members with emphasis on the independence of Islamic Azad University. The statistical population in the qualitative sector is composed of experts familiar with the subject (university professors in the field of study). In the selection of experts for interviewing the professors of the top 10 free universities in the country with theoretical saturation according to the ranking of webometrics in 1396 were selected as the statistical population. The statistical population in the quantitative section is composed of all faculty members of free universities throughout the country that number was over 30,000A sample of 384 was selected by simple random sampling. The data collection tool is the qualitative part of the interview and the quantitative part is a researcher-made questionnaireIts validity is confirmed by confirmatory factor analysis, and its reliability using Cronbach's alpha coefficient. Descriptive statistics such as mean, standard deviation and frequency as well as inferential statistics such as correlation coefficient and structural equations were used to analyze the collected data using Spss and Lisrel software. The results of the study show Financial, human, social, political, personal, structural and managerial factors were identified as factors related to job security with emphasis on university independence. The tests showf the other factor besides the social factor influences the job security of professors. Check the average rating that shows the priority of each agent, It shows that the political factor is first and foremost, the average political rating was 4.85 and higher than the average of other factors.On this basis, it can be said that the political factor has the greatest impact on job security. After the political factor, there is a management factor with an average rating of 4.81 and the third priority is the structural factor with an average rating of 4.72.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job security
  • university independence
  • qualitative content analysis
Aghatabar Roudbari, Jamileh, Aqa Mirzaei, Tahereh, Barimani, Khadijeh, Yousefi Saeedabadi, Reza, (1396), Investigating Academic Independence Gap from the Viewpoints of Academic Experts (Case Study of Babol University of Medical Sciences and Noshirvani University), Journal of Educational Strategies in Medical Sciences Volume 10, Number 5, pp. 334-344[in Persian]
Salimi, Jamal and Naser Yousefi and Abbas Ahmadi (2018), Study of the Relationship between Human Resource Management Functions in Learning Environments and Job Burnout among High School Managers: A Case Study, New Approach in Educational Management, Volume 9, Number 35, pp. 247-268.
Vahidizadeh, Ali Akbar and Majid Barzegar and Abdollah Ahmadi (2017), The Mediating Role of Job Security in the Relationship between Organizational Identity and Empowerment of Education Personnel in Marvdasht, New Approach in Educational Management, Volume 8, Number 30, Page 85-104.
Torkzadeh, Jafar and Mehdi Mohammadi and Reza Nasseri Jahromi and Mehrouzrooz Afshari (2014), Assessing Organizational Commitment of Shiraz University of Medical Sciences Personnel based on Their Expectations of Occupation, New Approach in Educational Management, Volume 5, Number 19, Page 129-144.
Asadi, Mohammad, (2016), The Role of University Independence in European University Rankings, Higher Education Letter, Ninth Year, No. 36, pp. 31-49[in Persian]
Asadi, Mohammad, (2016), The Position of Academic Concentration and Independence in the Internationalization of Iranian Higher Education System, National Iranian Higher Education Congress, Sanandaj[in Persian]
Bafrani, Mohammad Javad, (2008), Investigating the Relationship between Job Security and Organizational Commitment of Employees of Payam-e-Noor University of Hamadan, MSc Thesis, Isfahan University[in Persian]
Hosseinpour, Reza, (2016), Universities Independence, Principles, Factors Affecting and Strategies for Achieving it in Universities and Institutions of Higher Education in Iran, Fourth Scientific Conference on Educational and Psychological Sciences, Social and Cultural Injuries, Tehran[in Persian]
Rahmani, Farnaz, Behshid, Mojgan, Zamanzadeh, Vahid, Rahmani, Farzad, (2010), The Relationship between General Health, Stress and Burnout in Nurses Working in Special Wards of Tabriz University of Medical Sciences Hospitals, Iranian Journal of Nursing, Vol. 23, No. 66, pp. 54-63[in Persian]
Razaq Marandi, Hadi, Rahimzadeh, Khorram, Khajeev, Ghorban, (2013), Institutional Independence of Public Universities Affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology of Iran, Quarterly Iranian Journal of Higher Education, No. 4, pp. 137-163­[in Persian]
Farasatkhah, Maghsoud, (2013), University and Higher Education: Global Perspectives and Iranian Issues, Tehran, Ney Publishing[in Persian]
Acaray, Ali and Akturan, Abdülkadir. (2015), The Relationship between Organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence, Social and Behavioral Sciences 207, pp.472 – 482
Chirumbolo, A. and Areni, A. (2015), “Job insecurity influence on job performance and mental health: testing the moderating effect of the need for closure”, Economic and Industrial Democracy, Vol. 31 No. 2, pp. 195-214
Fathollahi A, Yemen M. Sabbaghian Z, Farasat khah M, Ghazi M(2016).Viewpoint development of higher education with a focus on structural changes and functional independence of the university. JoS&TP; 7(1).
Groz, G, (2014). Reason before passion: Faculty views on internationalization in higher education. Higher Education, 58(4), pp: 491-504
Jama, H, (2014). University autonomy and professorial recruitment, a case study at the department of economic and social history at the University of Vienna. Master thesis of Philosophy in higher education at department of education, Faculty of educational sciences. University of Oslo
King RM.Hsu,Y(2014) The American Case: The University of Minnesota, Journal of Studies in International Education 2003;7: pp: 52 63
Lu, J and W, Wang. (2018). Managerial conservatism, board independence and corporate innovation. Journal of Corporate Finance 48, pp: 1–16
Moisen,H(2014).Housing repossessions, evictions and common mental illness in the UK: Results from a household panel study. Journal of Epidemiology and Community Health, 63, pp:949–951
Opestin, I. (2017). Internationalization of the Curriculum: A Remedy for International Students' Academic Adjustment Difficulties? (Doctoral dissertation, Memorial University of Newfoundland).
Rilly, U, (2016). The internationalization Cube: A tentative model for the study of organizational designs and the results of internationalization in higher education. Higher Education Management 1997;9(1), pp:157-167.
Routezi A. (2016).Competing in a Globalising World: International Ranking of South African Universities.Procedia Social and Behavioral Sciences 2, pp: 515-520