طراحی مدلی برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان،اصفهان ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدلی برای ارتقای برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان براساس سبک زندگی ایرانی اسلامی است.
روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع کیفی با روش تحلیل مضمون است. برای طراحی مدل از روش داده بنیاد بر اساس رویکرد استراوس و کوربین استفاده شد. جامعه آماری پژوهش خبرگان و شامل همه ی اعضای هیأت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه‌های شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. از مصاحبه عمیق به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد که برای دستیابی به هدف پژوهش خبرگان به صورت هدفمند انتخاب گردیدند و نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت لذا تعداد 14 نفر در مصاحبه شرکت نمودند. از مصاحبه‌های صورت گرفته متون متناسب با موضوع پژوهش استخراج شدند و به صورت کدگذاری باز مورد کدگذاری قرار گرفتند سپس مفاهیم به صورت محوری کدگذاری گردید در ادامه با کدگذاری گزینشی الگوی برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان طراحی شد.
یافته­ها: یافته‌ها نشان داد که سبک زندگی اسلامی ایرانی شامل ابعاد اخلاقی- اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و خانوادگی‌ می‌باشد. همچنین بررسی مدل نشان داد که «مدیریت مشارکتی برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان، کنترل و نظارت و ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن اولیا و مربیان» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی و از طریق راهبردها محقق می‌شود و منجر به تحقق پیامدهای "مشارکت اولیای دانش‌آموزان، ارتقای فعالیت‌های آموزش و پرورش و گسترش ارتباط دو کانون خانه و مدرسه" می‌گردد.
بحث و نتیجه­گیری: نتایج بیانگر اتخاذ سیاست های انجمن اولیا و مربیان و استقرار نظام توانمندساز راهبرد‌ها و تعاملات رفتارها و فعالیتهای هدف‌داری هستند که در پاسخ به مقوله محوری و تحت تاثیر شرایط مداخله‌گر، اتخاذ می‌شوند. این راهبردها عبارتند از: اتخاذ سیاست های انجمن اولیا و مربیان، برقراری عدالت در آموزش و استقرار نظام توانمندسازی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model to promote the programs and activities of the Association of Parents and Teachers : Iranian-Islamic lifestyle in Focus

نویسندگان [English]

  • Tayebeh sadat Shahamiri 1
  • Hasanali Bakhtiar nasrabadi 2
  • Jahanbakhsh Rahmani 3
  • zohreh saadatmand 4
1 PhD Student in Philosophy of Education, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to design a model to promote the programs and activities of the association of Parents and Teachers based on the Iranian-Islamic lifestyle.
Research methodology: The research is a qualitative study using the method of content analysis. To design the model, the data foundation method based on the approach of Strauss and Corbin was used. The statistical population consisted of the faculty members in the field of philosophy of education in Tehran universities in the academic year 1399-1399. In-depth interview was used as the data collection tool that experts were purposefully selected to achieve the research goal and sampling continued until theoretical saturation, so 14 people participated in the interview. From the interviews, appropriate texts were extracted and coded based on open coding, then the concepts were coded axially.
Findings: The findings showed that the Iranian Islamic lifestyle includes moral-social, economic, educational and family dimensions. The study of the model also showed that "participatory management of programs and activities of the Parents and Teachers Association, control and monitoring and evaluation of programs and activities of the Parents and Teachers Association" is achieved as a central category based on causal conditions and strategies and leads to consequences. Parental participation of students, promotion of educational activities and expansion of communication between home and school centers.
Conclusion: The results confirmed the adoption of the policies in the association of Parents and Teachers and the establishment of an empowering system of strategies and interactions, purposeful behaviors and activities that are adapted in response to the central category and under the influence of intervening conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • Promotion
  • Parents and Educators
  • Lifestyle
  • Islamic Iran