بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان های استان تهران براساس الگوی هوی و فیلدمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد گرمسار

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه ی سلامت سازمانی مدارس شهرستان های 86 بود. پژوهش به شیوه ی توصیفی (پیمایشی) انجام شد . - استان تهران در سال تحصیلی 87 جامعه ی آماری پژوهش کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس شهرستان های استان تهران به تعداد 31000 نفر بودند. حجم نمونه 704 نفر برآورد گردید. شیوه ی نمونه گیری خوشه ای هوی و OHI و تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سلامت سازمانی همکاران ( 1998 ) استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های ناپارامتریک مان – ویتنی ، آزمون کروسکال – والیس و U نظیر آزمون نسبت (دو جمله ای) ، آزمون آزمون رتبه ای فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که : 1- سلامت سازمانی مدارس از نظر معلمان در حد مناسب است. 2- مدارس متوسطه نسبت به سایر مدارس از سلامت سازمانی پایین تری برخوردار هستند . 3- مدارس غیرانتفاعی نسبت به مدارس دولتی از سلامت سازمانی بالاتری برخوردار هستند. 4- مدارس دخترانه نسبت به مدارس پسرانه از سلامت سازمانی بالاتری برخوردار هستند. 5- بین شهرستان ها ی استان از لحاظ سلامت سازمانی مدارس تفاوت معنادار وجود دارد. 6- بین مدرک تحصیلی معلمان و ارزیابی آنان از سلامت سازمانی مدارس رابط هی معکوس و معنادار وجود دارد. 7- معلمان زن مدارس را سالم تر از مردان ارزیابی نموده اند. 8- معلمان رسمی و غیررسمی (حق التدریس و پیمانی) سلامت سازمانی مدارس را یکسان ارزیابی نموده اند . 9- سابقه ی تدریس معلمان تأثیری در ارزیابی آنان از سلامت سازمانی مدارس نداشت هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Organizational Health of Schools in Tehran on the Basis of Hoy and Fieldsman’s Model

نویسنده [English]

  • N Solimani
چکیده [English]

The purpose of the study was to address the organizational health of schools in Tehran in the school year 1386-1387. This survey study involved 690 participants (female=413 and male=277) selected through cluster and stratified random sampling from among a total of 31000 teachers working in Tehran. A use was made of Organizational Health Inventory (OHI) to collect data. The data were analyzed using several nonparametric tests including binominal, Mann-Whitey, Kruskal-Wallis and Friedman tests. The major findings of the study were as follows: 1) schools’ organizational health was appropriate, 2) high schools’ organizational health was the lowest among the schools, 3) nonprofit schools’ organizational health was higher than that of public schools, 4) organizational health of girls’ schools was higher than that of boys’ schools, 5) there was a significant difference among cities as regards organizational health, 6) there was a significantly negative relationship between teachers’ education level and their assessment of the schools’ organizational health, 7) female teachers rated schools’ organizational health higher than male teachers, 8) fulltime and part-time teachers had equal evaluation of the schools’ organizational health, and 9) teaching experience of the teachers did not affect their evaluation of the schools’ organizational health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hoy and Fieldsman
 جاهد. حسینعلی. (1385). سلامت سازمانی .ماهنامه تدبیر، شماره 159، تهران.
حاجیپور. مژگان(1375). مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتـی
و غیرانتفاعی شهر تهران از دیـدگاه دبیـران در سـال تحصـیلی 75-74 ،پایـاننامـه کارشناسـی
ارشدچاپ نشده،دانشگاه تهران.
هــوی و میســکل.( 1382). تئــوری و تحقیــق و عمــل در مــدیریت آموزشــی، (ترجمــه
میرمحمدعباس زاده)، ارومیه: انتشارات انزلی.
Hoy , W.K and Feldman , J . (1987) . Organizational Health . The
coneept and Its Measvre . Journal of Researeh and Develoment in
Education
Lynden,J.L & Klingle, W. (2000). "Supervising organizational
health". Supervision Journal, PP: 3-5 Cited in refrence.
Kerejcie, R., & Morgan, D. (1970) "Determining sample Size for
research activities Educational and psycholo gical Measurement" 30,
PP: 607 – 610.
Miles, M.B(1969) . Planned change and organizational Health .
igurk and Ground. In F.D carver and T. see : Matthew B. Miles,.
"Planned Change and organizational Health: Figure and Ground" in
fred D. Carver and Thomas J. Sergiovanni (eds), Organizations and
Human Behavior. (New York: MacGraw. Hill, 1969), PP: 375 – 391.
 Wayne, and John A, Feldman. 1987, "Organizational Health: The
Concept and Ins Measure". Journal of research and Development in
education Vol 20 number 4, Summer, P: 30.