عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت مربیان و معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش­های ضمن خدمت مربیان دوره­ی ابتدایی شهر شاهین شهر انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل مربیان و معلمان دوره­ی ابتدایی شهر شاهین شهر به تعداد 392 نفر بود که تعداد 50 نفر به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق­ساخته شامل 39 گویه بسته پاسخ مطابق با مقیاس لیکرت تنظیم شد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 88/0 برآورد شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک متغیره) و با کمک نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج حاکی از آن است که عواملی همچون نحوه آموزش، کاربرد نیاز سنجی، اجرای ارزشیابی مستمر، کاربرد تشویق و ترغیب، و نظارت بر فراید آموزش در بهبود کیفیت آموزش­های ضمن خدمت، بیش از سطح متوسط موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Quality Improvement of In-service Training Programs for Teachers and Educators

نویسندگان [English]

  • Z. S 1
  • SH. , 2
چکیده [English]

The main objective of the present descriptive-correlational study was to determine factors affecting the improvement of  in-service training programs for primary school teachers and educators in Shahinshar, Iran. The statistical population of the study included 392 primary school teachers and educators in Shahinshahr. A sample of 50 respondents was selected through cluster sampling method. A researcher-developed Likert type questionnaire containing 39 five-points close-ended items was the research instrument. Its reliability calculated by Cronbach's alpha coefficient was 0/88.  Descriptive statistical techniques (e.g. percentage, mean‚ frequency‚ standard deviation) along with inferential statistics (e.g. t-test) were employed to analyze data.  The findings revealed that teaching method, needs analysis, ongoing evaluation, application of encouragement and punishment, and supervising instruction could affect teachers’ in-service-training quality above  average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-service-training‚ Evaluation‚ Supervision of education process‚ Needs analysis of student‚ Quality