تأثیر کاربرد اینترنت اشیاء بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی با نقش واسطه‌ای خلق دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی ارشد کارآفرینی سازمانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کاربرد اینترنت اشیاء بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی با نقش واسطه‌ای خلق دانش بوده است. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر نوع، توصیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان و مدیران عالی‌رتبه اداره­ی کل فنی و حرفه‌ای شهرستان ساری به تعداد 95 نفر بوده است. از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده گردید.  ابزار گردآوری داده در پژوهش حاضر سه پرسشنامه محقق­ساخته اینترنت اشیاء با استفاده از دیدگاه­های آتزوری(2010)، پرسشنامه تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه پوهاکا(2011) در سه مؤلفه و پرسشنامه خلق دانش نوناکا و تاکوچی (2004) در طیف 5 گزینه­ای لیکرت هستند  که روایی آن‌ها با نظر کارشناسان در اداره­ی کل فنی و حرفه‌ای تأیید گردید و برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که هر کدام به ترتیب در سطح 923/0 و 931/0 و 971/0 محاسبه‌ شده است. در این پژوهش به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون، معادلات ساختاری، مدل‌سازی و تحلیلی مسیر استفاده ‌شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کاربرد اینترنت اشیاء و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه با اثر میانجی خلق دانش رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و نیز کاربرد اینترنت اشیاء بر مؤلفه‌های متغیر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی، پویش رقابتی فرصت‌ها، جستجوی پیشگام فرصت و راهکار نوآورانه خلق فرصت اثر معناداری داشته و همچنین متغیر خلق دانش به‌عنوان متغیر واسطه‌ای باعث افزایش این تأثیر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of IoT Usage on Entrepreneurial Opportunities with the Mediating Role of Knowledge Creation for Model Presentation

نویسندگان [English]

  • maryam taghvaeeyazdi 1
  • zohreh nikroy 2
1 Islamic Azad University faculty member
2 .
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of the use of IoT on the identification of entrepreneurial opportunities with the mediating role of knowledge creation. The purpose of the present study was to describe the purpose of the study in terms of type and type. The statistical population of this study was 95 experts and senior managers of Sari Technical and Vocational Office. The sampling method was census. Data were collected using three questionnaires, namely, IQI, Pohaka Entrepreneurial Opportunity Recognition Questionnaire (2011) and Nonaka and Takuchi Knowledge Creation Questionnaire (2004). The Technical and Professional General Bureau was approved and Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the research instrument, each calculated at the level of 0.923, 0.931, and 0.971, respectively. In this research, data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests and Pearson correlation test, regression, structural equations, modeling and path analysis. The results show that there is a positive and significant relationship between using IoT and identifying entrepreneurial opportunities with the mediating effect of knowledge creation. Also, the use of IoT has significant effects on variable components of identifying competitive opportunities, entrepreneurial opportunities, pioneering opportunity searching and innovative opportunity creation strategies, and also the knowledge creation variable as an intermediary variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords (English): Internet of Things
  • Knowledge Creation
  • Entrepreneurial Opportunities
-       Ahmadi, Sirous; Akhavan Mahdavi, Mohsen-Mokhtari, Maryam (2018). "Identifying Entrepreneurial Opportunities in Social Sciences and Sociological Explanation of Factors Affecting Opportunity in Iran", Sociology Quarterly, 29 (3): 181-202. [In Persian].
-       Alavi Zadeh, Farshid and Ghalambaz, Message (2017) The Challenges of Applying Innovation in the IoT. First International Congress of Electronic Challenges 2017. Tehran. . [In Persian].
-       Alter, David,(­2017), Product delivery service provider selection and customer satisfaction in the era of internet of things: A Chinese eretailers’ perspective, International Journal of Production Economics, Volume 159, Pages 104-116.
-       Bandera, C., Keshtkar, F., Bartolacci, M. R., Neerudu, S., & Passerini, K. (2017). Knowledge management and the entrepreneur: Insights from Ikujiro Nonaka's Dynamic Knowledge Creation model (SECI). International Journal of Innovation Studies, 1(3), 163-174.
-       Daunt, K. L., & Harris, L. C. (2017). Consumer showrooming: Value co-destruction. Journal of Retailing and Consumer Services, 38(May), 166-176.
-       Kedmatgozar, Hamid Reza. (2015). "Investigating the Role of It in Knowledge Management Systems in Performance Management of Yazd Municipality Personnel", Journal of Information Technology Management, 7 (3): 553-572. [In Persian].
-       Krotov, V. (2017). The Internet of Things and new business opportunities. Business Horizons, 60(6), 831-841.
-       Lee, V. H., Foo, A. T. L., Leong, L. Y., & Ooi, K. B. (2016). Can competitive advantage be achieved through knowledge management? A case study on SMEs. Expert Systems with Applications, 65(December), 136-151.
-       Lim, S., Kwon, O., & Lee, D. H. (2018). Technology convergence in the Internet of Things (IoT) startup ecosystem: A network analysis. Telematics and Informatics, 35(7), 1887-1899.
-       Madakam, S., Ramaswamy, R., & Tripathi, S. (2015). Internet of Things (IoT): A literature review. Journal of Computer and Communications, 3(05), 164-173.
-       Malina. L., Hajny. J., Fujdiak. R., Hosek. J., (2016), On perspective of security and privacy preserving solutions in the internet of things, Computer Networks 102, pp. 83-95.
-       Santoro, G., Vrontis, D., Thrassou, A., & Dezi, L. (2018). The Internet of Things: Building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity. Technological Forecasting and Social Change, 136(November), 347-354.
-       Yang, J. C., & Fang, B. X. (2011). Security model and key technologies for the Internet of things. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 18(2), 109-112.
Zarrin, Sadaf; Ali Mohammadi, Mehrdad; Siadat, Seyed Hossein (2018). "Future Modern Architecture: An Innovative Model for Business Users in the Cloud Computing Integration of IoT," Journal of Technology Growth 14 (54): 26-35.Alter, S. (2013). Work system theory: overview of core concepts, extensions, and challenges for the future. Journal of the Association for Information Systems, 14(2), 72 –121. [In Persian].