رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌‌های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات استان البرز، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه­ای کارکنان در سازمان­‌های آموزشی به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارمندان ادارات نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر کرج به تعداد600 نفر که، تعداد 235 نفر به عنوان نمونه آماری با روش تصادفی سیستماتیک و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده سه نوع پرسشنامه استاندارد شامل: پرسشنامه سلامت سازمانی(ﻫﻮی و ﺗﺎرﺗﺮ، 2000)، پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن1993، مورمن1991، ومورمن1991) و پرسشنامه رشد حرفه­ای (آکفیلت و کوت، 2005) استفاده گردید. در تحلیل داده­‌ها به منظور بررسی رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه­ای کارکنان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که، بین سلامت سازمانی در ابعاد نهادی، اداری و فنی و رشد حرفه­ای کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین بین عدالت سازمانی در ابعاد توزیعی، تعاملی و رویه­ای با رشد حرفه­ای کارکنان رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. در تبیین این رابطه می­‌توان گفت با افزایش و یا کاهش هر یک از ابعاد سلامت و عدالت سازمانی می­‌توان روند افزایشی و یا کاهشی برای رشد حرفه­ای کارکنان را پیش بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship of Organizational Health and Justice to Staff Professional Development in Education Organizations

نویسندگان [English]

  • R. J 1
  • S. GH 2
چکیده [English]

This descriptive correlational study explored the relationship of organizational health and justice to staff professional development in education organizations. The population included all the staff  in Education Organizations in four districts of Karaj city (n=600). A sample (n=235) was selected through systematic random method in accordance with Cochran formula. Research instruments were three questionnaires of organizational health (Hoy & Tarter, 2000), organizational justice (Moren & Niof, 1993; Moren, 1993; Moren, 1991; Moren, 1991), and professional development (Akfelit & Kof, 2005). Pearson's correlation analysis was run to analyze data. Results indicated that there was a significantly positive correlation between organizational health dimensions (institutional, technical, and administrative) and organizational justice dimensions (distributive, procedural, and interactional) and staff professional development. This implies that the changes in the components of organizational justice and health would predict those in professional development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational health
  • organizational justice
  • Staff professional development
  • staff
  • Education organizations