طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استاد یار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی بود. این پژوهش از دیدگاه هدف، کاربردی و از نظر راهبرد و روش، تحقیقی ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید گروه علوم تربیتی و دانشجویان دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه و در مرحله کمّی مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه بودند. حجم نمونه در مرحله کیفی 12 نفر و در مرحله کمّی 200 نفر بود. اعضای نمونه در مرحله کیفی به روش نمونه گیری هدفمند بر اساس اصل اشباع در نظر گرفته شد و در مرحله کمّی، روش نمونه گیری مبتنی بر اصول تعیین حجم نمونه در مدل یابی معادلات ساختاری به کار رفت. ابزار گردآوری داده های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی ابزار در بخش کیفی با معیارهای مقبولیت و قابلیت تأیید و در بخش کمّی روایی ابزار با نظر متخصصان و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کرونباخ، روش اسپیرمن- براون و روش ترکیبی به دست آمد. تحلیل داده های کیفی با روش تحلیل مضمون و بر اساس مدل براون و کلارک (2006) و داده های کمّی از طریق تحلیل معادلات ساختاری در قالب نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. یافته های بدست آمده از بخش کیفی منجر به شناسایی پنج عنصر اصلی آینده نگری، تفکر خلاق، تفکر شهودی، هوشمندی محیطی و فرصت گرایی هوشمندانه در رابطه با تفکر راهبردی مدیران آموزشی گردید و در قالب مقیاسی 32 گویه ای به جامعه آماری در بخش کمّی ارائه شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها در بخش کمّی نشان داد که الگوی عناصر استخراج شده از شاخص های برازش مطلوبی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Strategic Thinking for Educational Managements by Mixed Method

نویسندگان [English]

  • Amir Vashani 1
  • faranak mosavi 2
  • Maryam Eslampanah 3
  • Mohammad Javad Karam Afrooz 4
1 Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Department of educational management, faculty of humanities, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University of Kermanshah, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor of Curriculum Department, Faculty of Literature and Human Sciences, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to design a model of Strategic Thinking for Educational Managements. This research, from the view of the target, is applied, in terms of strategy and method, is a mixed research and exploratory. The statistical population in the qualitative section consisted of faculty members of the educational sciences and Ph.D students of educational management of Kermanshah Azad University and quantitative section consisted of primary schools’ principals in Kermanshah province. The sample size at the qualitative section, 12 people were considered based on saturation principle which, were chosen through purposefully sampling and in quantitative section was 200 people were considered based on the principles of determining sample size in structural equation modeling. A tool for collecting research data in qualitative section was semi-structured interviews and quantitative section was made researcher questionnaire. Validity and reliability of the tool in the qualitative section with acceptable and appropriateness criteria, and validity in quantitative section by the experts and its reliability with Cronbach’s alpha, Spirman-Brown and combination method was confirmed. The qualitative data were analyzed by thematic analysis based on Brown and Clark model (2006) and quantitative data were analyzed by structural equations and it was tested through the SPSS and LISREL software. The findings from the qualitative section led to the identification of five main elements, including: providence, creative thinking, intuitive thinking, intelligent opportunism and environmental intelligence about the strategic thinking of educational managers. Then, a 32-item scale was presented to the statistical population in quantitative section. The findings of the data analysis in the quantitative section showed that the model of the extracted elements has favorable fit indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking
  • Strategic thinking elements
  • Educational managers
Abbas, A. A. H, & Khali, H. H. (2016). Effect of the empowerment leadership's on job involvement reinforcement through a mediator role for strategic thinking skills. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(6): 189-220.
Aghajanian, S., & Rostami, M. (2013). Determining the elements of the strategic thinking structure. Iranian Journal of Management Sciences, 8(29): 59-72. (in persian)
Amitabh, M., & Sahay, A. (2008). Strategic thinking: Is leadership the missing link. Peresented at the 11th annual convention of the strategic management forum, Kanpur, India.
Bandur, A. (2012). School-based management developments and partnership: Evidence from Indonesia. International Journal of Educational Development, 32: 316-328.
Benito-Ostolaza, J. M., & Sanchis-Llopis, J. A. (2014). Training strategic thinking: Experimental evidence. Journal of Business Research, 67(5): 785-789.
Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: A multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5): 336-354.
Bonn, I. (2001). Developing strategic thinking as a core competency. Management Decision, 39(1): 63-70.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology Journal, 3(2): 1349-1364.
Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit, In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp.136-161). Sage, Newbury Park.
Crossan, M. M., & Berdrow, I. (2003). Organizational learning and strategic renewal. Strategic Management Journal, 24: 1087-1105.
Daraei, M. R., Salamzadeh, Y., Mirakhori, A. R., & Moradi, M. (2013). Measurement pattern for the current status of strategic thinking at the organizations' staff. Technical Journal of  Engineering and Applied Sciences, 3 (20): 2578-2582. (in Persian)
Dehgahi, A., Salari Nahand, E., & Moghni, H. (2015). Identifying components of strategic thinking and their role in improving the decision-making process for managers (case study: organization for the protection of consumers and producers). World Essays Journal, 3 (2): 150-160. (in persian)
Gallimore, K. (2010). Developing a tentative framework for strategic thinking. British Academy of Management Conference, Sheffield.
Ghaffarian, V., & Kiani, G. (2005). Five discipline for strategic thinking. Tehran: Fara Management Publishing. (in persian)
Ghorbanpur, A., Mirzaei Chaboki, M., & Nejadsani, B. (2010). Identify and prioritize the factors affecting the strategic thinking baced on fuzzy network analysis process approach. Fourth International Conference on Strategic Management, Tehran. (in persian)
Goldman, E. F., & Casey, A. J. (2010). Building a culture that encourages strategic thinking. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(2): 119- 128.
Golmohammadi, E., Mohammadi, N., & Boroumandan, Z. (2014). Commands and strategic thinking learning model. Development Strategy, 9 (36): 88-108. (in persian)
Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management Decision, 40 (5): 456-462.
Hamel, G. (1998) Strategy innovation and the quest for value. Sloan Management Review, 39 (4): 8.
Hosseini, S.Y., Behjati Ardakani, B., & Rahmani, S. (2012). Presenting a model for assessing strategic thinking of iranian tile and ceramic industry directors using structural equation modeling approach. Executive Management Research Journal, 4(7): 13-36. (in persian)
Howard, E. F. (1989). Strategic thinking in insurance. Long Range Planning, 22(3): 76-79.
Kavyani, H., Shokohyar, S., & Fathabadi, H. (2017). Identifying and explaining the underlying factors affecting strategic thinking in the petrochemical industry. Strategical Management Research Journal, 23(67): 149-173. (in persian)
Kaufman, R., Oakley-Brown, H., Watkins, R., & Leigh, D. (2003). Strategic planning for success. San Francisco, CA, Jossey-Bass/Pfeiffer: 39-56.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
Labafi, S., & Abouei, M. (2016). Proponents and obstacles of critical factors for the success of strategic thinking in cultural organizations; case study: cultural organizations of Isfahan city. Strategic Management Thought, 10(1): 117-150. (in persian)
Liedtka, J. M. (1998). Strategic thinking: Can it be taught?. Long Range Planning, 31(1): 120-129.
Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Scenario planning: The link between future and strategy, New York, NY: Palgrave Macmilan.
MacCallum, R. C., & Browne, M. W. (1993). The use of causal indicators in covariance structure models: some practical issues. Psychological Bulletin, 114: 533-541.
MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 2: 84-99.
Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. Harvard Business Review, 72(1): 107-114.
Mirakhori, A. R., Daraei, M. R. & Salamzadeh, Y. (2014). Comprehensive strategic thinking model considering three aspects: Current literature, Islam and Iran. World of Sciences Journal, 1(7): 20-26. (in persian)
Moammai, H., Amini, M. T., Dargahi, H., Mashayekh, M. R. & Janbozorgi, M. (2013). Strategic thinking measurement among staff managers of Tehran university of medical science. Quarterly Journal of Helth Management, 16(53): 73-84. (in persian)
Monavarian, A. (2014). A model of strategic thinking: Islamic and Iranian perspective. International Journal of Business, Economics and Management, 1(10): 316-328. (in Persian)
Monavarian, A., Farmani, G., & Yajam, H. (2011). Strategic thinking in Benetton. Business Strategy Series, 12(2): 63-72.
Moon, B. J. (2013). Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business Research, 66(10): 1698-1708.
Moshabaki, A., & Khazaei, A. (2009). Designing the strategic thinking factors in Iranian organizations. Business Management Journal, 1(1): 105-118. (in Persian)
Napier, N. K. & Albert, M. S. (1990). East asian and american perspectives on thinking strategically: The leopard and his spots. Asia Pacific Journal of Human Resources. 28(4): 40-50.
Nuntamanop, P., Kauranen, I., & Igel, B. (2013). A new model of strategic thinking competency. Journal of Strategy and Management, 6(3): 242-264.
Nyaz Azari, K., Taghvaei Yazdi, M., & Nyaz Azari, M. (2014). Theories of organization and management in the third thousandth. Second edition, Ghaemshahr: Mehralnabi. (in Persian)
Pisapia. J., Sun-Keung Pang, N., Hee, T. F., Lin, Y., & Morris, J. D. (2009). A comparison of the use of strategic thinking skills of school leaders in Hong Kong, Malaysia, Shanghai, and the United States: Exploratory study. International Education Studies, 2(2): 46-58.
Porter, M. E. (1980) Competitive strategy, New York: Free Press.
Raminmehr, H., & Charsetad, P. (2015). Quantitative research method using structural equation modeling (Lisrel Software). Second edition, Tehran: Terme. (in persian).
Sahami, S., Ghesari, M., & Abasi, Z. (2013). A survey of teachers and administrators attitudes towards  the performance of principals with a degree in management and educational planning and other disciplines. Journal of new approaches in educational administration, 3 (4): 85-97. (in persian)
Salavati, S., Jahanbani Veshareh, E., Safari, J., Veysian, V & Amirnezhad, Gh. (2017). Strategic thinking and its related factors in a medical science university in Iran. Electronic Physician, 9(5): 4332-4340. (in persian)
Savari, K., & Arab Zadeh, Sh. (2014). Making and determining the psychometric properties of the self-regulatory questionnaire. Journal of School Psychology, 2(2): 92-75. (in persian)
Schwartz, P. (1996). The Art of the Long View: Planning for the future in an uncertain world. New York: Currency Doubleday: 241-248.
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization, New York, NY: Doubleday.
Seyed Kalali, N., Momeni, M., & Heydari, E. (2015). Key elements of thinking strategically. International Journal of Management, Accounting and Economics, 2(8): 801-809. (in persian)
Soltani, T., Hamdani, M., Amirnezhad, Gh., & Bavarsad Salehpour, I. (2015). Investigating the components of strategic thinking in managers of Khuzestan gas company by Jane Lidka model. Second national conference of the 2nd international conference on management and accounting of Iran, Hamedan. (in persian)
Stacey, R. D. (2005) Strategic thinking and the management of change: International perspectives on organisational dynamics. Translated by M. Ja'fary, & M. Kazemi Movahed, Tehran, Iran: Rasa. (in persian)
Talaei Zavareh, S. H. (2009). Strategic thinking is a need or necessity?. Mountly Development of School Management, 8(6): 22-24. (in Persian)
Williamson, P. J. (1999). Strategy as options on the future. Sloan management review, 40(3): 117-126.
Yassini, A., Abdi, M., & Taban, M. (2017). Identify the components of strategic thinking based on the teachings of Nahj al-Balaghah. Journal of Nahjolbalaghe Research, 5(18): 75-55. (in persian)
Zavala-Vinces, j. j. (2007). Individual strategic thinking as facilitator of organizational absorptive capacity: An examination of new product development projects. Doctoral dissertation, ESADE business school.
Zavar, T., & Enayati, B. (2016). Structural equation modeling relationship between organizational spirituality and social responsibility with organizational health  of Tabriz educational officers staff. Journal of Managing Education in Organizations, 5(2): 73 -102. (in persian)