تحلیل پرسش های کنکور سراسری در رشته ریاضی – فیزیک

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی پرسش های کنکور سراسری رشته ریاضی- فیزیک بوده  است. روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا برای کتاب های درسی و پرسش های کنکور سراسری هم‌چنین، روش توصیفی پیمایشی برای دریافت دیدگاه معلمان ریاضی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش کتاب های دروس ریاضی پایه اول تا سوم و پیش دانشگاهی دوره متوسطه نظری در رشته ریاضی – فیزیک و پرسش های کنکور رشته ریاضی – فیزیک و معلمان ریاضی پایه های اول تا دوره پیش دانشگاهی دوره متوسطه نظری شهر مرودشت بوده است. شیوه نمونه گیری در پرسش های کنکور و دروس ریاضی به صورت سرشماری و برای انتخاب معلمان روش هدفمند مورد استفاده قرار گرفت. داده­های بدست آمده از محتوای کتاب های درسی به وسیله جدول دو بعدی که برای این منظور طراحی شده بودند، گرد آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده­های گردآوری شده از آزمون کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن رو استفاده شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه حاکی از این است که پرسش‌های کنکور سراسری رشته ریاضی- فیزیک، ناظر بر سنجش هدف های آموزشی دروس ریاضی دوره متوسطه نظری بوده و از جنبه سنجش معلومات دانش آموزان، 27/7 درصد از پرسش‌ها در سطح دانش، 20 درصد در سطح فهمیدن، 36/36 درصد در سطح کاربرد ، 45/25 درصد در سطح تحلیل ، 09/9 درصد در سطح ترکیب و 81/1 درصد در سطح ارزشیابی تهیه و تدوین شده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing University Entrance Examination Questions in the Field of Study of Mathematics-Physics

نویسندگان [English]

  • reza Zarei 1
  • ahmmad reza Ojinejad 2
  • massumeh Saremi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze questions of University entrance examination in mathematics-physics field of study. The method of study was content analysis for textbooks and questions of the university entrance examination. In addition, survey method was used to receive the views of mathematics teachers. The population of this study included first to third grade pre-university textbooks at the field of mathematics-physics and questions of mathematics-physics as well as mathematics teachers of first to third grade pre-university in the Marvdasht city. Census method was used for sampling the university entrance examination questions and mathematics courses, while purposeful sampling was used to select the teachers.  Data obtained from the content of textbooks were collected by two-dimensional table developed for this purpose, and they were examined using content analysis method. To analyze the data, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation coefficient were used. Results of this study suggest that questions of university entrance examination in mathematics-Physics field of study assessed the educational goals of mathematics courses at the high school level. Additionally, in terms of assessing the students’ knowledge, 7.27% of the questions were developed at the knowledge level, 20% of them were developed at the level of understanding, 36.36% of them at the application level, 25.45% of them were developed at the analysis level, 9.09% of them were developed at the combination level, and 1.81% of them were developed at the evaluation level. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Entrance Examination
  • Mathematics-Physics
  • Content analysis
  • Knowledge Assessment
- Aghazadeh, A. (2007). Principles governing the admission of students in some of the world's successful countries. Papers presented at the conference on appropriate measurement methods for university entrance exams at master level. Educational Testing Organization of Iran
- Airasian, P. W.,& J0nes, A. M.(1993). The teacher as applied measurer: Realities of classroom measurement and assessment. Applied Measurement in Education.
- Alimardani, T. (2008). Clarifying the role of mathematics in general education, Proceedings of the Fourth Conference of Mathematical Education, Tehran Department of Education
- Anastasi, A. (2010). Mental Examination, translated by Mohammad Taghi Borhani. Tehran: Tehran University Publications
- Baghi. H. (1995). Improving the quality of Educational Testing with Computer Adaptive Tosting. Test ran Conference on improving public Education.
- Bahrami, H, (2006). Psychological tests, Theoretical and practical foundations, Tehran, Allameh Tabatabai University publications
- Bazargan, A. (2008). Educational Evaluation, Tehran: Samt Publications
- Bazargan, A. et al., (2009), Research methods in the behavioral sciences. Tehran: Agah Publications
- Benjamin, B (2007). Classification of educational goals: the first book, cognitive area, translation by Saif and Ali Abadi Tehran: Roshd Publications
- Black, P.,& Wiliam, D.(1998). Assessment and classroom Learning. Assessment in Education.
- Blumenfeld, P. C., Puro, P., & Mergendoller, J. R. (1992). Classroom Learning and Motivation: Clarifying and expending goal theory. Journal of Educational Psychology.
- Borhani, MT, (2008). Testing and applying the test applications in the medical education system in Iran, Journal of Psychology, Faculty of education and psychology at Tehran University, Issue 15, pp. 277-257.
- Cizek, G. J. (1997). Learning, achievement, and assessment: Constructs at a crossroads. In G. D. Phye (Ed.), Handbook of classroom assessment: Learning, achievement and adjustment. San Diego, CA: Academic.
- Delavar, A. (207). Methodology in Psychology and Educational Sciences, (Tenth Edition), Tehran: Nashre Virayesh Institute
- Farajolallahi, R. (2008). Investigation of educational factors and teacher teaching method on success of students in entrance examination of universities and higher education institutions in the Lorestan province, master thesis in the educational planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabai University.
- Fardanesh, H. (2010). Theoretical Foundations of Educational Technology, Tehran, Samt Publication
- Ganji Gargari, H. (2007). Investigating the validity of scores of university entrance examination in 2009, Master Thesis, School of Psychology and Education, Tehran University.
- Ghuya, Z. (2008). Educational disadvantages caused by the University entrance examination. Methods and Problems seminar on university entrance tests, Unpublished
- Hajj Forush, A. (2007). Investigation of university entrance examination damages on courses at secondary and pre-university levels and providing a suitable method to resolve the damage, research project report of educational planning and educational innovations
- Hambeleton, r.k. swaminthan, h- (1933). Item Response theory, principli and pplication. Boston: niyhff publication.
- Hooman, HA (2006). Psychological and educational measurement and testing, Tehran: Parsa Publications
- Hosseini, SA (2005). Investigation of student’s selection at Shiraz University, Journal of wisdom and diligence, investigative report (1), Shiraz University
- Ismaili, R., Atrian, N. (2007). Entrance examination on the review and judgment scale of students, Teaching Quarterly, No. 18, p: 58-52.
- Jafarpoor, AJ (2002). Some English Language Testing shortcomings and recommendations to solve them, Proceedings of the Seminar on the investigation the methods and issues related to university entrance exams, Isfahan University
- Kardan, AM (2008). History of evolution in entrance exam of universities and institutions of higher education in Iran, Journal of Education, Volume II, Issue II: 78-70
- Kardan, AM (2009), principles of student selection, Proceedings of methods and universities entrance exam issues, Isfahan
- Keyvanfar, MR (2009). Pathology and mismatch between educational system with quality of university entrance exam questions. Proceedings of methods and universities entrance exam issues, Isfahan
- Kiamanesh, AR. (2006). What is evaluation what not it is? Journal of Psychology and Education, Tehran University, Issue 1 to 4. pp 117 -136.
- Lotfabadi, H. (2006). Measurement and assessment educational sciences and Psychology, Mashhad Hakim Ferdowsi Publications.
- Magnuson, D. (2007). Foundations of psychological tests, translated by Mohammad Taghi Borahani, Tehran: Tehran University Publications
- McMorris, R. F., & Boothroyd, R. A. (1993). Test that teachers build: An analysis of classroom tests in science and mathematics. Applied Measurement in Education.
- Meftah, HR (2002). Confirmation and recognition of factors affecting in success of students in higher education institutions in the last five years in the Naein area, the full report of Research projects of Research Council Education Organization in Isfahan province
- Montazerit, MA. (2008). Participants success factors in Tehran University, Master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences of Tehran.
- Mujtahedi, Z. (2010). Investigation the relationship between current practices of student selection and success at university, master's thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabai University.
- Naderi, ezatollah and Saif Naraqi, M (2005). Measurement and analytical foundations of its tools in educational sciences and Psychology, Tehran: Moin Publications
- Nick Nejad, A, (2010). Special university: a new method in student acceptance Proceedings of the Seminar on the methods and problems in the university entrance exam, Isfahan University.
- Parvand, MH. (2010). Educational and course planning basics , Tehran, Research World Publications
- Planning Council of Department of Mathematics (2008), High school math curriculum, Ministry of Education, Educational Planning and Research Organization
- Rahmani, M, Rezaei, R (2009). The role of thinking in mathematical education, Proceedings of the Fourth Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran Department of Education.
- Rahnema, Sh (2009). Comparison between the selected courses of student, written average of six high school students and university entrance examinations (entrance exam), Master Thesis, University of Shiraz.
- Sahebalzamani, M. (2009). Investigating the method of selection of students in the country to provide optimal model, doctoral dissertation in Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research
- Saif, AA, (2006). Methods of educational measuring and evaluating, Tehran: Agah Publications
- Saif, AA, (2007). Educational Psychology, Tehran: Agah Publications
- Salimizadeh, MK (2010). The theoretical foundations of the psycho-educational testing, educational pamphlets unpublished at master of educational research, Faculty of Psychology and Educational Sciences of Tehran University.
- Salmon-Cox, L.(1980). Teacher and tests. What,s really happening? Paper peresented
- Sepasi, H. (2005). Item-response theory in psycho-educational tests, Journal of Education and Psychology of Shahid Chamran University, No. 403, pp. 38 to 60.
- Shabani, H. (2010). Skills and teaching techniques, Tehran: Samt Publications
- Sharifi, H. (2003). Principles of Psychometric evaluation and psychological testing, Tehran: Roshd Publications
- Sharifi, HP (2003) efficiency of Islamic Azad University entrance exams to select candidates in various disciplines, doctoral dissertation in Psychology, Islamic Azad University, Science and Research.
- Sheikholeslami, SJ, (2006). Investigating the validity of teacher training centers exam in 2005. Master thesis in educational planning, Psychological department, and educational sciences in Allameh Tabatabai University.
- Soleimani, A, (2006). The relationship between personal and academic characteristics before entering the university or scores of entrance exam (University entrance examination) and personal characteristics of students of Shahid Chamran University with their academic performance during their university period. Master Thesis, Shahid Chamran University of Ahwaz
- Sorendayk, R. L (2009). Applied psychometric evaluation, translation by Doctor Haidar Ali Hooman, Tehran University Publications
- Stiggings, R. J., & Bridgeford, N. J. (1985). The ecology of classroom assessment.
- Stiggins, R. J., & Conklin, N. F.(1992). In teacher,s hands: Ivestigating the practices of classroom assessment . Albany, NY: state University of New York Press.at the annual meeting of the American Educational Research Association, Boston.