تأثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

    هدف این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش­آموزان سال سوم راهنمایی است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. در این پژوهش دو کلاس شامل 68 دانش­آموز از مدرسه راهنمایی پسرانه فردوسی نسیم شهر (واقع در شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) به عنوان نمونه در دسترس مشارکت داشتند. از این دو کلاس، یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس 34 نفری به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از روش سنتی در 12 جلسه­ی 75 دقیقه­ای آموزش دیدند. مدت این دوره شش هفته و محتوای آن فصل 6 کتاب علوم تجربی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ی سنجش خودراهبری فیشر و همکاران (2001) شامل 41 گویه بود که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (82/0) مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده­های آماری از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی مستقل و تحلیل کواریانس) استفاده شد و نتایج پژوهش نشان دادند که بین مقدار خودراهبری دانش­آموزان دو گروه آزمایش و گواه در یادگیری علوم تجربی تفاوتی معنادار وجود دارد. بنابراین، استفاده از الگوی مدیریت آموزش به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی می­تواند نتایجی بهتر را نسبت به الگوهای متداول در رسیدن به هدف مهم خودراهبری دانش­آموزان در یادگیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Science Using Education Management Model on Students' Self-Directed Learning 3th Grade Secondary Schools

نویسندگان [English]

  • M Behrangi 1
  • R Nasiri 2
چکیده [English]

    The purpose of this study was to survey the effect of teaching science using Education Management Model on students' self-directed learning in 3th grade secondary schools. The research method is Quasi-experimental by using a two-group design with pre-test and post-test. In this study, two classes from Ferdosi male Secondary school which located in Baharestan city participated as an available sample. Of these two classes were assigned, one with 34 students was selected as an experimental group and the other class with 34 students was selected as a control group. Education Management Model was used in the experimental group and the control group was taught through the traditional method during a six weeks period. Data collection was done with Fisher et al. (2001) self-directed questionnaire consisting of 41 questions in which validity was confirmed by educational experts' views and it was confirmed by α-Cronbach's coefficient. Independent T-test and Analysis of covariance was used to analyze statistical data. The results of experiment showed that the Education Management Model has a positive effect on students' self-directed learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Management Model
  • self-directed learning
  • teaching methods
  • Teaching Science
- Behrangi, M.R. (2011). Model of Management Edudcation Creativity, 4th conference of creativity and innovation in Mashhad. [In Persian]
- Behrangi, M.R. & Aghayari, T. (2004). The evolution resulted from partnership Model of jigsaw in traditional state of teaching for elementary student's, educational innovations jurnal, Vol3, No10, pp35-54. [In Persian]
- Bolhuis, S. (2003). Toward self–directed learning. What do teachers do and think? PhD Thesis, Unpublished. University of Nijmegen.
- Bolhuis, S., & Voeten, M. J. M. (2004). Teacher's conceptions of student learning and own learning. Teachers and Teaching: theory and practice, Vo10, No1, pp77-98.
- Conner, C. (2004). Developing self-directed learners. Northwest Regional Educational Laboratory, Vo3, No9, pp22.
- Corno, L. (1992). Encouraging Students to Take Responsibility for Learning and Performance. Elementary School Journal; v93 n1 p69-83 Sep 1992. [EJ 453 441]
- Fardanesh, H. (2001). Theoretical foundations of educational technology. Tehran, SAMT publication. [In Persian]
- Fisher, M. King, J. & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education.Nurse Education Today. Vo6, No21, pp516-525.
- Garrison, D. R. (1992). Critical thinking and self-directed learning in adult education: An analysis of responsibilities and control issues. Adult Education Quarterly, Vol 42, No3, pp136-148.
- Garrison, D. R. (1997). Self – directed leaning: Toward a comprehensive model. Adult Education Quarterly, Vol 48, No1, pp18-33.
- Harvey, O. j., Hunt, D. & Schreoder, H. (1961). Conceptual systems and personality organization, New York : Wiley.
- Hiemstra, R. & Brockett, R. (1994). From behaviorism to humanism: Incorporating self–direction in leaning concepts into the instructional design process, Oklahoma: University of Oklahoma.
- Hosseini, Afzal-al-sadat. (2006). Effects of creativity traning program of teachers in creativity academic achivment self conception of students, educational innovations jurnal. Vol 6, No23, pp22-34. [In Persian]
- Joyce, Bruce R. & Weil, M. & Calhoun, E. (2011). Models of teaching 2004 (Mohammadreza Behrangi). Tehran: kamal-e-tarbiyat publication, 6th edition. [In Persian]
- Khammanee, T. (2011). Teaching Sciences: Knowledge for Effectiveness Learning. Bangkok: Chulalongkorn University Printed.
- Klotz, J.C. (2010). An Examination of the Relationship between Self-directed learning And Academic Achievement in First Semester College Students. PhD Thesis, Unpublished. Capella University.
- Knowles, M. S. (1975). Self–directed learning: A guide for learners and teachers. New york, Association Press.
- Lunyk- Child OL, Ofosu, C. (2002). Self-directed learning: Faculty and student perceptions. Journal of Nursing Education. Vol 40, No 3, pp116-123.
- Lyman, B. G. (1997). Learning strategies for the Internet: Playing Catch Up, Proceedings of 1998 Ed-media conference.
- Morrow, L.M. & et al. (1993). Promoting Independent Reading and Writing through Self-Directed Literacy Activities in a Collaborative Setting. Reading Research Report. Vol 1, No 2, pp356 455.
- Nadi, Mohammadali & Kazemi, Ehsan. (2005). Self-directed learning in multiple grades of students, knowledge and research in education, vol 5-6, No 1, pp131-144. [In Persian]
- Nadi, M.A. & Sajjadian, E. (2008). Standardization self directed learning readiness in female high school students in isfahan, educational innovations jurnal, Vol 5,No 18, pp111-134. [In Persian]
- Nadi, M.A. (2010). Conception of medical students from self directed learning and its relationship with individual characteristics, research and development of medical education center jurnal, vol 8, No2, pp173-181. [In Persian]
- Nichols, J. D. (2002). The effects of cooperative learning on student achievement and motivation in a high school geometry class. Contemporary Educational Psychology, 21 (4), 467-476.
- Robbins, S. (1998). Organizational behavior (Ali Parsian & Mohammad Arabi), 25th edition, Tehran, cultural researches office. [In Persian]
- Sadeghi, A. Hosseini, F. (2008). Survey students' views about good teaching in gilan univercities, Iran high education jurnal. Vol 1, No 1, pp123-148. [In Persian]
- Seif, A.A. (2001). Educational psycology, Tehran, agah poblication institue, new edition. [In Persian]
- Shaabani, Varaki; Bakhtiyar, hosseingholizade. (2006). Quality of teaching in univercities, research and planning in high education, Vol12, No 1, pp1-22.
- Shams, M.Sh. (2005). Using IT in teachers' training. Tehran, UNESCO. [In Persian]
- Suknaisith, A. (2013). The results of Self-Directed Learning for Project Evaluation Skills of Undergraduate students. 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013, Available online at www.sciencedirect.com.
- Wagner, S. (2011). The self–directed learning practices of elementary teachers, PhD Thesis, Unpublished, University of Tennessee, Knoxville.
- Yousefi, A. (2010). Customs and skills of individual life. social science education of roshd jurnal. Vol 10, No1, pp49. [In Persian]