طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی آموزش از دور دانشگاه پیام نور

2 استاد آموزش گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 استاد فلسفه تعلیم و تربیت گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی بازگشت سرمایه همیشه از پیچیده ترین و مبهم ترین و در عین حال ضروری ترین گام‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و بخصوص اقتصاد آموزش است. براین اساس و با توجه به ویژگی های خاص دوره های آموزش از دور در مورد کیفیت و بازگشت سرمایه در این دوره ها سوالات جدی مطرح است لذا هدف این پژوهش بررسی نرخ بازگشت دوره‌های آموزش از دور دانشگاه پیام نور با استفاده از مدل استاندارد مینسر و الگوی بسط یافته آن، با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی شامل جنسیت و نوع تاهل می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده است که با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام گرفته است. همچنین ضرایب مدل با حداقل مربعات معمولی و در چارچوب روش داده های تابلویی برآورد گردیده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه دوره‌های آموزش از دور برگزار شده در دانشگاه پیام نور از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1394 می باشد که از میان آنها 125 دوره با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش براساس اطلاعات ثبت نامی دانشجویان دانشگاه پیام نور جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن بود که سطح مقاطع تحصیلی بر روی دریافتی آتی افراد اثر بیشتری نسبت به دیگر متغیرها دارد. از سوی دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ بازگشت آموزش در زنان بیشتر از مردان است و همچنین نرخ بازگشت آموزش متاهلین نسب به افرادمجرد بیشتر است. بنابراین می توان گفت به طور کلی علی رغم شک و گمانه های مطرح شده در مورد بازگشت سرمایه و کیفیت دوره های آموزش از دور، در دانشگاه پیام نور نرخ بازگشت سرمایه مثبت بوده است که به نوعی می توان کیفیت این دوره ها را تایید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for capital return in distance higher education system

نویسندگان [English]

  • amir sabzipor 1
  • null null 2
  • null null 3
  • nul nul 4
1 Ph.D. Student in planning distance education at Payam Noor University
2 payam noor university
3 payam noor university
4 payam noor university
چکیده [English]

Education returns especially in distance education is more sensitive because of the questions raised about the quality of this courses. On this basis, this paper examines the rate of education returns in distance education courses held in Payame Noor university. Research method was descriptive – correlation and the rate of education returns has calculated using the standard Minser model with regard to control variables including gender and type of marriage. Panel data techniques has been used for estimation regression. The statistical population of the study includes all distance education courses held in Payame Noor university from the beginning of 2011 to the end of 2015. The results show that the relation between the rate of return on educational and the individual’s income is positive and meaningful and there is a meaningful relationship between the rate of return in distance learning courses with gender and marriage, and also results show that the education return in women is higher than man and education return in marrieds is higher than singles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rate of return on capital
  • distance education
  • panel data
References
 
-         بازرگان، عباس( 1385)، ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیات‌ی تهران: انتشارات سمت.  
-          فلاحتی، علی،  فتاحی، شهرام ، گلی، یونس  و سمیه گلی(1396)، تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمدی،  فصلنامه اقتصاد مقداری ، دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 23-44.
-         دژپسند، فرهاد، عرب مازار، عباس و ساپور سیفی(1395). بررسی تاثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افراد، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، سال هفتم، شماره 25، 75-101، صص75-101
-         درتاج، فریبا، زارعی، اسماعیل، علی آبادی، خدیجه، فرج الهی، مهران و دلاور علی( 1395). ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش از راه دورﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮک ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر، ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ی آﻣﻮزﺷﯽ، شماره 35، صص1-20.
-         رامشی، رقیه، نادری، ابوالقاسم و کلثوم نامی(1392). نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان، دوفصلنامه مطالعات برنا مه ریزی آموزشی، دوره سوم، شماره5. صص 30-42
-         صالحی، محمد جواد( 1394)، اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ارزش ﭘﻮ لی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺮآورد آن  در  ﮐﺸﻮر ایران، فصلنامه پژوهش  برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره1 دوره 21، ﺻﺺ 21- 38 .
-     محمدی، رضا، ظفری پور، طاهره، صادقی مندی، فاطمه و مریم زمانی فر(1393). اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور: مروری بر الگوها  فریندها، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، سا ل جهارم، شماره . صص95- 137  
-         مهربانی، وحید(1394). برآورد و ارزیابی نرخ بازگشت اقتصادی آموزش در بین زنان و مردان تهرانی، فصلنامه مطالعات انداه‌زه گیری و ارزیای آموزش، سال ششم، شماره 13، صص 87-107
-         نادری، ابوالقاسم (1383)، اقتصاد آموزش و پرورش، تهران: نشر یسطرون.
-         نجفی, حسین, جوادی, محمدعلی, نوروززاده, رضا. (1393). نگاهی به روش تحلیل هزینه- اثربخشی در اقتصاد آموزش عالی از دور. فصلنامه نامه آموزش عالی, 7(26), 77-94.
 
-          Bahatti, S, D (2013). Estimation of the Mincerian Wage model and different econometrics issues. PHD dissertation. University de Bourgogne
-          Becker, G.S. (1975). Human capital: A theoretical and empirical analyses with special reference to education, New York: National Bureau of Economic Research.
-          Chiswick, B. R. (2003). Jacob Mincer, Experience and the Distribution of Earnings. IZA Discussion Paper. No. 847.
 
-          Eide, E. R. & Showalter, M. H. (2010). Human capital, in: Economics of Education, Edited by: Dominic J. Brewer and Patrick J. McEwan, Oxford, Academic Press, 27-32
 
-          Evans KD, Sachs L. Effectiveness of a Sonography distance-learning event for continuing medical education credit. Journal of Diagnostic Medical Sonography. 2000;16(4):148–155. doi: 10.1177/875647930001600402.
-          Garrison, J. A., Schardt, C., & Kochi, J. K. (2000). web – baseddistance countinuing education: a new way of thinking for studentsand instructors. Bulletin of the Medical Library Association, 88(3),211-217.
-          Harmon ، C, Hogan, V, & Walker ، I. (2002). Dispersion in the economic return to schooling. Labour Economics, 10(2), 205-214.
-          Holmberg, B. (2005). Distance education theory again. Open Learning, 12 (1): 31-39.
-          Kendrick, D. (2006). The cost effectiveness of component in web-based instructional system: A cost benefit analysis of e-learning course redesign for the distance learning environment, Doctoral Desertation, Texas A&M University. Kwok-Chi, (2000). Cost and Effectiveness of on Line Courses in Distance Education, Open Learning, 15 (3).
-          Khodabandelou Rouhollah & Siti Akmar Abu Samah. (2012). Instructional Design Models for Online Instruction: From the Perspective of Iranian Higher Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 67, 545 – 552.
-          Mincer, J (1960), Investment in human capital and personal income distribution,Journal of Political Economy,66(4,August):281-302.
-          Mincer, J. (1974), Schooling, experience, and earning, Columbia Un. Press, New York
-          Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
-          Psacharopoulos, G. & Patrinos, H. A. (2004). Returns to investment in education: A further update. Education Economics, 12 (2), 111-134.
-          Romele, L. & Purgailis, M. (2013). Estimation of private and social rates of return to investments in education in Latvia. European Integration Studies, 7, 51-59.
-          Rossi, A. & Hersch, J (2008). "Duble Your Major, Duble Your Major?"Jornal of Economics of Education Review (27):375-386
-          Schultz, T. W. (1960), Capital formation by education. Journal of Political Economy, 68 (6), 571-583.
-          Singh, S. P. (2006). Globalization and Higher Education. Arya; P. P (2006). Higher Education and Global Challenges; Systems and Opportunities. New Delhi: Deep & Deep
Urtel, M. G. (2016). Assessing academic performance between traditional and distance education course formats. Educational Technology & Society, 11(1), 322-330.