نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد بود که به لحاظ تعداد محدود افراد جامعه (47 نفر) از شیوه کل شماری استفاده گردید. برای شناسایی نیازهای معیاری از الگوی شغل و شاغل استفاده شد و با استفاده از روش چند عاملی درونی اولویت بندی شدند. به منظور شناسایی نیازهای آموزشی هنجاری، پرسشنامه­ای بر اساس نیازهای معیاری طراحی و توزیع شد. از آنجا که طراحی پرسشنامه بخشی از فرآیند نیازسنجی بوده و طی آن از نظرات آگاهی دهندگان کلیدی استفاده شد، از روایی صوری برخوردار بود اما برای اطمینان بیش­تر، روایی پرسشنامه مجدداً با استفاده از روش تحلیل گویه محاسبه گردید. پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ (83/0) به دست آمد. نتایج حاصل از مقایسه نیازهای آموزشی هنجاری نشان داد: میانگین اعلام نیاز کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد به دانش، مهارت و نگرش از سطح حداقل کفایت قابل قبول (Q2) بالاتر اما از سطح کفایت مطلوب (Q3) پایین­تر است. در بعد دانشی، کارشناسان دارای مدرک تحصیلی دیپلم (فوق دیپلم) و کارشناسان دارای بیش از 20 سال سابقه، در بعد مهارتی، کارشناسان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و کارشناسان دارای کمتر از 10 سال سابقه و در بعد نگرشی، کارشناسان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و کارشناسان دارای بین 10 تا 20 سال سابقه بالاترین میزان نیاز را داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Needs Assessment of Yazd University Research Experts: Using Job and Employee Analysis Model

نویسندگان [English]

  • J. T 1
  • R. N 2
  • H. R 3
چکیده [English]

The aim of this survey study was to identify and prioritize the educational needs of Yazd University research experts. The study included all Yazd University research experts (n=47). Job and employee analysis model was used to identify their standard educational needs. The needs were then prioritized employing multi-factor method. To identify normal educational needs a use was made of a questionnaire designed by the current researchers. Since the questionnaire development was part of the needs assessment process involving key informants’ views, it enjoyed face validity. However, to further ascertain its validity, factor analysis was employed. Its Cronbach’s alpha reliability was 0.83. The results revealed that the experts’ knowledge-, attitudes-, and skills-related needs were above minimum satisfactory level but below favorable level. Experts with diploma and those with more than  20 years’ of experience,  those with master level degrees or less than 10 years’ of experience, those with bachelor degrees or 10 to 20 years of experience had greatest knowledge-, skills-, attitudes-related needs respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational needs assessment
  • Standard needs
  • Normal needs
  • university