طراحی مدل تعامل استاد و دانشجو مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دکترای مدیریت (مدیریت و برنامه ریزی)، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.30495/jedu.2021.22142.4492

چکیده

با توجه به اهمیت فزاینده دانشگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تحصیل علم و اخلاق در سطح جامعه و تأثیر مثبت گسترش تعاملات میان استاد و دانشجو در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل تعامل استاد و دانشجو مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر فرآیند و روش جمع آوری و تحلیل داده‌ها جزو تحقیقات کیفی بود.جامعه‌ی آماری تحقیق را استادان و دانشجویان دانشکده‌ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و هم چنین دانشکده مهندسی‏ شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز تشکیل می دادند. بنابراین روش نمونه‌گیری تحقیق، روش هدفمند و گلوله برفی با 14 نفر از افراد مذکور بود. نتایج حاصل از انجام مصاحبه و استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، 6 مؤلفه را در طراحی مدل تعامل استاد و دانشجو نشان داد که شامل 1-عوامل علی تعامل استاد و دانشجو (شامل علل فرافردی بروز رفتارهای متعامل: عوامل ترغیب کننده؛ عوامل الزام آور و علل فردی بروز رفتارهای متعامل: عوامل نگرشی؛ عوامل شخصیتی)2- شرایط زمینه ایی مدل (عوامل تسهیل کننده-عوامل محدودکننده) 3- ابعاد اصلی مدل (شامل شکل برقرای تعامل: تعاملات حضوری؛ تعاملات غیرحضوری و نوع رسمیت: رسمیت بالا؛ رسمیت پایین)  4- شرایط مداخله گر (ویژگی های انسانی-ویژگی های جامعه) 5- مکانیزم های تعامل استاد و دانشجو(مکانیزم های مربوط به استاد-مکانیزم های مربوط به دانشجو) و در نهایت6- پیامدهای تعامل استاد و دانشجو(پیامدهای مربوط به استاد-پیامدهای مربوط به دانشجو-پیامدهای مربوط به دانشگاه) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Design of the Teacher-Student Interaction Model Based on Grounded Theory Case Study: Shiraz University

نویسندگان [English]

  • fateme farhadi 1
  • hosein khanifar 2
  • hamidreza yazdani 3
1 Faculty of Management and Accounting, University of Tehran College of Farabi
2 Faculty of Management and Accounting, University of Tehran College of Farabi
3 Faculty of Management and Accounting, University of Tehran Colleg Farabi
چکیده [English]

Introduction: By the importance of the universities as the most important center of knowledge, moral and education in the society and the positive effect of expanding the interaction between teacher and student in all Economical, Social and Cultural fields, the aim of the present study was to show the Student-Teacher Interaction Model according to the Grounded Theory.
 Methods: The research method was applied descriptive and it was qualitative in accordance with data collection and analysis. The statistical community is the instractors and students in Economics, Management and Social Science College and Chemistry, Oil and Gas Shiraz University. So the sample method is aimful and snowball consisted of 14 people.
Results: Data analysis resulted Paradigm Model of  Student-Teacher Interaction with 59 final codes in format of 20 concepts and 6 categories.
Conclusion; The results of interview and grounded theory shows 6 factors: 1- causal conditions (Freddie behavior:encouraging, binding – individual causes:attitudedes and personality factors), 2- The context (Facilitator and limited factors), 3- The core phenomenon (The way to do interaction: inpresent, not inpresent – formalization up and down), 4- interveninig conditions (Human features, social features, organizational features), 5- Strategies of Teacher-Student Interaction, And finally 6- The consequences of Teacher-Student Interaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • Model Design
  • Student-Teacher Interaction
  • Grounded theory

1.    Foroutan, M. & Reshadatjoo, H. (2019). Formation of the Professional Identity Model of Faculty Members (Case study: faculty members of Islamic Azad University of Fars province). Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Vol 10, No 37, 217-242. [in Persian]

2.    Mohammadi, M. & Salimi, G. (2018). Students’ evaluation of the perceived quality of academic postgraduate courses: Case Study of Shiraz University. Quarterly Journal of  New Approaches in Educational Administration, Vol 9, No 36, 47-76. [in Persian]  

3.    Abbasi, M. & Dehgani, M. (2015). The Study of Selecting the Thesis Instructor and Interactions between Student-Teacher by Emphasizing on Educational Motivation in M.A. 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and Pathology. [in Persian]

4.    Alvani, S. M. & Mardani, M. (2013). Designing Iran,s Higher Education Model in the 20 years Perspective of the Country. Welfare Programming and Social Expand. Vol 4, No.14, 26-68. [in Persian]

5.    Ghaneie Rad, M. A. (2006). Role of Teacher-Student Interactions in Academic Social Capital. Iran,s Sociology Magazine, Vol 7, No1, 3-29. [in Persian]

6.    Glaser, B.G.  & Strauss, A.L (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.

7.    Hagenauer, Gerda, and Volet, Simone E. (2014). Teacher–student relationship at university: an important yet under-researched field, Oxford Review of Education, Taylor & Francis, 4; Vol 40, No 3, 370–388.

8.    Kareshki, Hosein. (2016). Encouraging in Education and Learning (Theories and Usages). Tehran, Avay-e-Noor Publication. [in Persian]

9.    Kianpoor, Golshan. (2016). Instructor,s Tricks in Increasing the Interaction between Instructor-Student and Student-Student in University Conversation Classes Discourse Analysis . M.A Thesis. Sheikh-e-Bahaee University, Foreign Language,s College. [in Persian]

10.               Navah A, Rezadoost K, Pour Tarkarouni M. (2012). Evaluation of Sociological Factors Affecting Students’ Interactions and Relationships with Faculty Members. Seasonal Magazine in Research and Programming in Academic Education, Vol 18, No 1, 25-41. [in Persian]

11.               Pianta, Robert C. (2015). Teacher–Student Interactions, Measurement, Impacts, Improvement, and Policy, Vol 3, Issue 1.

12.               Shaaria, Abdull Sukor, Nurahimah, Mohd Yusoff , Izam Mohd, Ghazalic , Rafisah Hj Osmand, Nur Fatirah Mohd, D. (2014). The Relationship between Lecturers’ Teaching Style and Students’ Academic Engagement, Social and Behavioral Sciences 118, 10 – 20.

13.               Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniquues and Procedures for Developing Grounded Theory (2ed). Thousand Oaks, CA: Sage.