شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه گیلان،

2 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، هنرآموز هنرستان هفده شهریور

3 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، هنرآموز هنرستان بنت الهدی

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند و ارزیابی مدارس در استان گیلان از دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان پرداخته است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را معلمان، مدیران وکارشناسان مدارس هوشمند استان گیلان تشکیل می‌دهند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد که 129 مدرسه از مدارس استان گیلان را در بر می گیرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، دو پرسشنامه است، پرسشنامه اول در زمینه شناسایی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند و پرسشنامه دوم در زمینه ارزیابی مدارس هوشمند است. پایایی پرسشنامه­ها از طریق آلفای کرونباخ در تمامی موارد 7/0 محاسبه شد. نتایج پرسشنامه اول در این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند در چارچوب مولفه‌های برنامه ریزی و هدف‌گذاری، تجهیز و آماده‌سازی مدرسه، آموزش و تجهیز نیروی انسانی، آماده‌سازی محتوا، برگزاری کلاس‌های آموزش مبتنی بر محتوای چند رسانه­ای، ارزیابی و سنجش، فرهنگ سازی در ارتباط با فناوری اطلاعات می‌باشد که بر اساس رتبه بندی، بالاترین رتبه مربوط به مولفه آماده­سازی مدرسه و پایین­ترین رتبه مربوط به مولفه فرهنگ است. نتایج پرسشنامه دوم که در چارچوب فضا و تجهیزات، توانمندی دانش آموزان و توانمندی کادر آموزشی و اداری بررسی شدنشان داد مدارس هوشمند، از لحاظ  معیارهای فضا و تجهیزات، توانمندی دانش آموزان و توانمندی کادر آموزشی ضعیف ارزیابی می‌شوند و تنها از نظر کادر اداری در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation and Assessment of Smart Schools in Guilan Province: Identifying the Effective Factors

نویسندگان [English]

  • M Moradi 1
  • N Dalilian 2
  • H Khodashenas 3
چکیده [English]

This research tends to recognize the effective factors on implementation and Assessment of smart schools in Guilan province. The statistical sample consists of teachers, and experts in Guilan province schools. Statistical sample was selected by simple random sampling method the 129 school. For gathering information two questionnaires were used. One of them is for recognition of effective factors on smart schools implementation and the other one is for evaluation of smart schools. Reliability of questionnaires was computed by means of Cronbach's Alpha and it was 0.7.The results of the first questionnaire showed that Planning & goal setting, school equipment, education of human force, providing content, holding educational-classes based on multi-media contents, and cultural aspects was the main factors of this Investigation. School equipment and culture were reported as the most and the least effective factors respectively. The results of the second questionnaire that assessed smart schools in terms of educational spaces and equipment, the ability of student, the ability of team, and the ability of office team showed that Smart schools are in desirable conditions only in terms of ability of office team, but they are weak based on other standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT
  • Smart School
  • Assessment
Abdol vahabi, Marziyeh; Mehr Ali zadeh, Yadolla; parsa, Abdolla. (2010). measure of smart schools settlement in girls, secondary schools in Ahvaz city by view of teachers and Principals, chapter "Educational Innovations"  No 43, eleventh year, fall 2012. (In persian).
Afzal  khani, Maryam; Qods, sulmaz.(2010). "Evaluating the situation of secondary smart schools settlement in Semnan Province by view of principals and teachers. "chapter"communication and information technology in educative science", second  year, No 1,Fall 2011.(In persian).
Bazargan, Abbas.(2004).Educational Evaluation, concepts ,patterns and operational process, Tehran: SAMT publishing house.(In persian).
Bahrami, Fariba.(2010).measurement of smart schools by view of secondary schools teachers in Sanandaj city. Thesis of  MA, Islamic Azad university, branch Tehran. (In persian).
Poor khalili, Sohrab; Ehsani, Mohammad Saeed.(2009). Design of multi-media environments, Tehran:Education. (In persian).
Jahfari Hajati, Omme-kolsoom. (2006). Evaluating plan of smart school in Tehran secondary education schools specially focused on Absal secondary education school. Thesis et MA ,Teaching and Teacher Education university. (In persian).
Jalali, Ali Akbar. (2009). plan of smart schools. Executive guide of schools, version 1 , publisher: Tehran Education. (In persian)
Making smart school procedure.(2011). Tehran; Ministry of Education , Mordad 2011. (In persian).
Salehi, Mohammad; kashani, Neda. (2006). Effective factors on Implementation of smart school plan by view of secondary schools principals in Mazandaran province. chapter "new reflections in educative science", second year, No 4 , fall 2007. (In persian).
Feizi, Tahereh.(2004).organization and management fundamentals. Tehran payam Noor university. (In persian).
Fathi vajargah, korosh. (2006).Educational  planning In  service  of  staff. Tehran, Educatian
Mashinchi, Ali Asghar. (2010).glance over smart school. Congress  of  making  smart 
schools, Esfahan. (In persian).
Mahmoodi, Jahfar; Nalchigar, soroush; Ebrahimi, seyed Babak And sadeghi Moqaddam, Mohammad Reza. (2008). study of development challenges of smart schools in country, chapter "Educational Innovation", No27, seventh year,  Full  2008. (In persian).
Mehr Mohammadi, Mahmood. (2004). Rethink of concept and reason of Educational revolution in  information and Communication age, curriculum in information and communication  age, tehran. (In persian).
Kumar,N.,Rose,R.,D,Silva,J.(2008).Teachers, Readiness to Use Technology in Classroom: An Empirical Study. European Journal of Scientific Research,21(4),603-616.
Summak,M., Baglibel,M., Samancioglu, M(2010). Technology  readiness of primary school teachers:A case study in Turkey. Innovation and Creativity in Education, 2(2), 2671- 2675.
Wahab,M & Kaur, k (2006). Towards A Better Understanding of The Need For A Digital School Resource Center In Malaysian Smart schools. In Proceeding Konvensyen Persatuan Technology  Pendidikan ‌ Malasia ke 19,(pp 16-19),Langkawi,eprint.um.edu.my/295/1/digital_school_RC_Kiran_06.p.
Yaacob,Azizah؛ Mohd Nor, Nor Fariza &Azman, Hazita (2005). Implementation of  the Malaysian Smart school :An Investigation of Teaching–Learning Practices and Teacher–Student Readiness. Internet Journal of e-Language  Learning& Teaching, 2(2), 16-25.
Zain,M.Z.M.,& Murugaiah, P .(2004).Managment practice in Malaysian Smart School: Tasks and support analysis of the ICT implementation. In Proceeding of IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, 1008-1012.
Zamani, Bibi Eshrat; Qassab Poor, Bita; Jabal Ameli, jalal. (2006). study of weak and strong points .opportunities and threats over smart school. chapter "Educational Innovation" No 36, ninth year , winter 2010. (In Persian).