ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگویی جهت توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی زمینه­یابی بوده است. جامعه آماری آن را رؤسا و معاونین واحدها، رؤسا و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه ها، مدیران و مسئوولین ادارات دانشکده­ها (مسوولین امور اداری، آموزشی و پژوهشی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) در سال تحصیلی92-1391 که 750 نفر در 17 واحد دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) با درجات دانشگاهی مختلف بودند، تشکیل داد. نمونه، شامل کلیه رؤسا و معاونین واحدها، رؤسا و معاونین دانشکده­ها، مدیران گروه­ها، مدیران و مسوولین ادارات دانشکده­ها در 6 واحد دانشگاهی چالوس، ساری، نور، نکا، بهشهر و محمودآباد بود. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران و مطابق جدول کرجسی و مورگان 253 نفر (216 نفر مرد و 37 نفر زن) انتخاب گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه­ای بود. برای گردآوری داده­ها نیز از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی، پرسشنامه بسته پاسخ با 100 گویه در مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم گردید که مؤلفه­های توانمندسازی مدیران را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داد. داده­های جمع آوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه گردید. برای ارائه الگو از نرم افزار مدل سازی LISREL در قالب توصیف و تحلیل، ارائه گردیده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و تأیید آن توسط تحقیقات قبلی و نظریه­های موجود، می­توان نتیجه گرفت که چارچوب ارائه شده از پشتوانۀ نظری، تجربی و اعتبار کافی برخوردار است و اجرای آن، به منظور توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاهی پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Empowering Managers in Islamic Azad Universities of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • k. n 1
  • m. t 2
چکیده [English]

The present study was undertaken with the purpose to develop a model of empowering managers in Islamic Azad Universities of Mazandaran (IAUM). Including 750 managers working at 17 branches of IAUMs in 2012-2013, the population of the study consisted of the branch directors and deputes, college directors and deputes, heads of faculties, office managers and staffs (administrative, educational and research officers). Using Krejcie and Morgan’s table of sampling and stratified sampling method, 253 respondents (216 males and 37 females) were selected as the sample of the study including. In order to collect data, both library and field research methods were employed. A use was made of a close-ended questionnaire with 100 Likert scale items to measure the components of manager empowerment. Collected data were feed into SPSS and the confidence coefficient was calculated through Cronbach’s Alpha. In order to construct the model, LISREL software was used. The research findings indicated that vision, purpose, and mission components, training methods, ways of acquiring skills and knowledge in structural dimension, component of job satisfaction and the feeling of safety management in managerial dimension, components of self-esteem and self-actualization, the payment and bonuses in motivational dimension, components of the division of power, delegation and ethics, and professional behavior in participation dimension had the highest average load factor. In managers’ views, managing these factors plays a significant role in manager empowerment. Therefore, regarding the results and their approval by previous researches along with the available theories, we could conclude that the suggested model had theoretical and empirical validity. Hence, it is suggested that it be implemented to empower managers of different branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • managers
  • Structural dimension
  • Managerial dimension
  • Motivational dimension
  • Participation dimension