بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته آموزش کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد رشته ترویج کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. افراد تحت پژوهش آن شامل آموزشگران (تخصصی‌، عمومی) هنرستان‌های کشاورزی استان تهران بود (91=N) که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب و آماره‌ی کوکران 49 نفر از آنان به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها متناسب با تعداد آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی توزیع شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌‌‌ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن براساس نظر پنج نفر از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس تأیید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به تفکیک مؤلفه‌های تحقیق 94/0 - 82/0 محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که عملکرد شغلی 75 درصد از آموزشگران متوسط و بالا بود. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین مهارت حرفه‌ای، رضایت شغلی و ویژگی‌های حرفه‌ای آموزشگران با میزان عملکرد شغلی آنان رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (p<0.01) در حالی که بین سن و عملکرد شغلی آموزشگران رابطه‌ی منفی و معنی‌داری دیده شده است (p<0.05). یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون مبین آن است که متغیرهای میزان ویژگی‌های حرفه‌ای، رضایت شغلی و مهارت حرفه‌ای آموزشگران تبیین کننده‌ی 3/81 درصد از تغییرات متغیر وابسته‌ی تحقیق می‌باشند. بنابراین، بهبود مهارت‌ها و ویژگی‌های حرفه‌ای آموزشگران و فراهم نمودن شرایط لازم به منظور افزایش رضایت شغلی آنها از عوامل تأثیرگذار در ارتقای سطح عملکرد شغلی آنها و به تبع آن، بهبود فرآیند یادگیری فراگیران است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Instructors’ Job Performance in Agricultural Secondary Education Centers in Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Z Moazen 1
  • H Movahed Mohamadi 2
  • A Rezvanfar 2
  • M Mirtorabi 3
چکیده [English]

This descriptive-correlational study was undertaken to investigate factors influencing instructors’ job performance in agricultural secondary education centers in Tehran province. The target population included all instructors (professional and general) of agricultural secondary education centers of Tehran province (N=91). Employing stratified sampling method and Cochran’s statistic 49 instructors were sampled and administered a questionnaire developed by the current researchers. The content validity of the questionnaire was evaluated by a panel of five experts of agricultural extension and education from Tehran and Tarbiat Modares Universities and its internal consistency reliability was estimated _ using Cronbach’s alpha_ to be within the range of 0.82 to 0.94 for different research variables. The findings showed that job performance of 75 percent of instructors was intermediate and high. The findings of correlational analysis also revealed that whereas there was a positively significant relationship between instructors’ professional skill, job satisfaction, and job capabilities and their job performance (p<0.01) there was a negatively significant relationship between their age and job performance (p<0.05). The results of multiple regression analysis further indicated that job capabilities, job satisfaction, and professional skill of instructors could explain 81.3% of the variations of the dependent variable. Thus, improving instructors’ professional skill and job capabilities and making provisions for the enhancement of their jobs satisfaction are influential factors in promoting their job performance and accordingly students’ learning process.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • job performance
  • Instructors
  • Agricultural secondary education centers
 
Asgharpour, S. (2006). Performance Management with Emphasis on
Evaluation of Human Resource. Journal of Industry,104. (In
persion)
Bazargan, A. (2007). Educational Evaluation. Tehran, Ministry of
Foreign Affairs. (In Farsi)
Bowran,J.,& Tood, k.(1999). Job Stressor and Job Satisfaction in a
Major Metropolitan Public EMS service. Prehospital Disaster
Met,14, 236-239. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubm/ed/10915409/
Cambridge Public School. (2006). Teacher Performance Evaluation
Form. Cambridge Public School.
Copelland ,S. (2004). Classroom Management Techniques.
Assessment Criteria. Modified from the Assessment Criteria
Benchmarks for Now Mexico Teacher Competencies for Licensure
Levels , 1,2,3.
Davoodifard, M. (2006). Model designed to evaluate the performance
of teachers in Tehran. M.A. dissertation. Tarbiat Modares
University. (In Farsi)
Esfandiari, S. (2007). Human Resource Management.Tehran, SAMT.
(In Farsi)
Grady, Roberts. T., Dooley, Kim. E., Harln, Juhe. F., & Mmuphrey,
Theresa. p. (2006). Competencies and Traits of Successful
Agricultural Science Teachers. Journal of career and Technical
Education.
Gray, C., & Stark, P. (2007). Essential Teaching Skills. University
Sheffield Medical.
Hatami, H. (2004). Model Performance Evaluation of primary school
teachers of Fars province. Ph.D. dissertation. Azad University. (In
Farsi)
Khorshidi, A. (2006). Management and leadership training. Tehran,
Yastaroon. (In Farsi) 
Ismaili, H. (1995). The relationship between job satisfaction and job
performance of teachers, elementary school district 18 of Tehran.
M.A. dissertation. Tarbiat Moalem University. (In Farsi)
McCaslin.N.L, & Mwangi, J. (1994). Job Satisfaction of Kenya rift
valley extension agents. Department of Agricultural Education the
Ohio State Universuty. Journal of Extension, 32(3). from :
http”//www.joe.org/joe/1994/rb1.html.
Michaelowa, K. (2002). Teacher Job Satisfaction , Student
Achievement , and the cost of Primary Education in Francophone
Sub- Wirtschafts-Archiv. Hamburg Institute of International
Economics. ISSN.1616.4514.
Mohammaddavoodi, A.H. (2004). Investigation of Teachers'
Performance Based on Educational Standards at Secondary School
of District 2 Shahre Rey. M.A. dissertation. Azad University. (In
Farsi)
Mohammadipur, M. (1995). Structures that affect job satisfaction and
performance of agricultural agents in the West Country (the
provinces of Kermanshah , Ilam and Kurdistan). M.A dissertation.
Shiraz University. (In Farsi)
Morhed, G. (1995). Organizational Behavior. Houghton Mifflin
Company.
Nattavud, P. (2005). Teacher Performance Appraisal in Thailand.
Education Reasearch for Policy and Practice. 4, 115-127.
Rashidpur, M. (2000). The Relationship Between Organizational
Commitment and Desire to Stay in The Job and The Job
Performance of Employees in The Auditing Profession. Tehran,
Public Management Training Center. (In Farsi)
Rezaei.A, Alambeigi .A ,& Rezvanfar.A. (2008).Analysis of the Job
Performance of the Agriculrural Extention Experts of Yazd
Province, Iran. Research Journal of Agricultural and Biological
Sciences . 4(1), 78-58.
Robbins, S. (1997). Organizational Behavior: Concepts, Theories and
Applications (Volume I). Prentice Hall. 
Shabani, H. (2003). Education and Skills. Tehran, SAMT. (In Farsi)
Shams, A. (2003). Factors affecting the job performance of extension
experts in East Azarbaijan province. M.A. dissertation. Tehran
University. (In Farsi)
Swanson, B.E., Robert, P. B., and Sofranko, A. (1998). Improvement
of Agricultural Extension (a reference manual). Food and
Agriculture Organization of the United Nations.
Talkhabi, M. (2005). Rethinking of the education process. Tehran,
Ayeej. (In Farsi)
Willard, R. D. (2005). Successful School: Form Research to Action
Plans. Models School Conference.