ارایه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی در نظام دانشگاه آزاد اسلامی (مورد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس)

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی،واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

   امروزه ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست. برنامه‌های آموزشی برای ارتقاء کیفیت و داشتن پویایی نیاز به ارزشیابی و بررسی‎های کیفی وکمی دارند. این پژوهش با هدف ارایه مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی بمنظور ارتقاءکیفی دانشگاه آزاد اسلامی می‌‌باشد. پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی - پیمایشی و از لحاظ نوع هدف کاربردی می‌باشد که با انجام بررسی‌های جامع در ادبیات و پیشینه موضوع، چارچوب نظری و مدل مفهومی این پژوهش ترسیم گردید. جامعه پژوهش، نظرات ذینفعان آموزشی {اعضاء هیئت علمی (ارزیابی شونده)، سرپرستان (مافوق ها)، دانشجویان (مشتریان) } واحدهای گوناگون دانشگاه آزاد استان فارس تشکیل می‌دهد که با بررسی پژوهشگر در 24 واحد فعال در استان فارس، حدود 125000هزار نفر می‎باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‎ای 380 نفر (فرمول کرجسی و مورگان ) حجم نمونه انتخاب شدند. بمنظور گردآوری داده‎ها از یک پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 84/. محاسبه شد. پرسش‌نامه محقق ساخته شامل مولفه موثر در شایستگی در پنج محور کلی به گردآوری داده‌ها می‌پردازد. سپس با روش ارزیابی360 درجه مورد اجرا قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل عاملی،ویلکاکسون وفریدمن ) استفاده شد که نتایج پژوهش:1. ترسیم مدل ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی (ابعاد اصلی و مولفه‎های ابعاد شایستگی و تعیین شاخص‎های ارزیابی شایستگی‌های هیئت علمی) بوده و 2.در زمینه ارزیابی وضعیت موجود از دیدگاه ذینفعان، اساتید از لحاظ ابعاد و مولفه‎های صلاحیت‌های مهارتی، ارزشی، نقشی و فردی وضعیت مطلوب وجود دارد، اما در بعد کارکردی و زیرمؤلفه­های آن وضعیت نامطلوب و پایین حد متوسط(3) ارزیابی شده است و نتایج رتبه بندی ارزیابی ابعاد شایستگی‌های هیئت به ترتیب بیش‌ترین اولویت مربوط به بعد مهارتی و کم‌ترین اولویت مربوط به بعد کارکردی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Competency Assessment of the Faculty in the Islamic Azad University (IAU Branches in Fars Province)

نویسندگان [English]

  • S. A Hashemi 1
  • A.A Mashinchi 2
  • K Mohammadkhani 3
چکیده [English]

    Nowadays, it is proved that the success of a country in economic, social, political, cultural, etc. depends on having a cohesive and dynamic education system. Training programs require evaluation and qualitative and quantitative review to improve their quality and dynamics. The aim of the present study is to provide a model to evaluate the merits of the Islamic Azad University. In terms of data collection, this research is descriptive-survey and in terms of its purpose, it is practical. By doing a comprehensive review of literature on the subject, theoretical and conceptual framework of this study were drawn. In fact, the educational stakeholders’ comments [faculty (self-assessment), supervisors (superiors), students (customers)] taken from 24 Branches of Islamic Azad University Fars Province, the population was about 125,000. Using cluster random sampling method, the sample of 380 (formula Morgan) was selected. In order to collect data a questionnaire whose validity was confirmed by experts was applied and its reliability was checked by using Cronbach's alpha (./ 84). The questionnaire included factors affecting the merits of the five main aspects to data collection. Then a 360-degree assessment method of the data was run. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (factor analysis, Wilcoxon, Friedman) were used. The results indicate that: 1. Drawing model for the academic competence assessment and stakeholder perspective was based on their merits; and 2. In evaluating the level of stakeholder perspective, there is an ideal situation among professors in terms of dimensions and components of competence skills, values, and role, but in their functional roles and their sub-components, the assessment showed moderately unfavorable condition (below 3). The ranking result assessments indicated staff competencies of the highest priority to lowest priority related to competency and functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Faculty
  • evaluation
- Asefzade, S. (2009). The most important ability of medic professors from faculty members viewpoint. 10th vernacular congress of education at medical sciences. (page 12), shiraz, medical sciences university of shiraz. ( in Persian)
- Araste, H.R. & Mahmoudirad, M. (2003). Effective education: hn approach on the basis of teaching evaluation by students. Scientific journal of medical sciences university of semnan, 5th book.( in Persian)
- Araste, H.R. (2005). How do the universities work? Higher education plamning and research institute. ( in Persian)
- Abrahimi Ghavam, S. & Colleagues (2009). Creative teacher 10th vernacular education congress in medical sciences (page 23) shiraz , shiraz medical sciences, university. ( in Persian)
- Amin Shayan Jahromi, Sh. (2003). Organization& management theory, shiraz: kooshamehr publication( in Persian)
- Bazargan, A. (2005). Steps of planning higher education development and its evaluation, management knowledge adrnin istrative and trading management university of Tehran, unmber 9 , 10 (summer and autumn 55-56) ( in Persian)
- Brightman, H. Elliot & Bhada. (1993). Increasing the effectiveness of student evaluation of instructor data.decision sciences,24(1),192-199
- Torkman Nezhad, Sh. (2009). Wise professor. 10th country congress of education in medical sciences (page 10), shiraz , medical sciences university of shiraz( in Persian)
- Jebeli, S. (2004). Effect of performance evaluation of personels of efficiency level promotion, master of science thesis Islamic azad university, Tehran sciences and researches( in Persian)
- Jafari, H. & Colleaues (2013) faculty members percept journal of mazadaran medical sciences university. Series 23, number 10( in Persian)
- Jafari, M. (2009). Scrutiny communication skills of faculty member in one of the 2nd brigade universities. 10th country congress of education in medical sciences (page 18), shiraz medical sciences university( in Persian)
- Jafari, H. (2014). Design and psychometric of evaluating tool for nursing faculty members rocational sufficiency, doctorate thesis, irandoc. ( in Persian)
- Jahamian, R. (2013). Educational and researching performance evaluation of theran- central Islamic azad university faculty members.training Islamic azad university journal , bojnord unit, number 33( in Persian)
- Johnson, W. Brad. (2003). A framework for conceptualizing competence to mentor.ethics&behavior ,13(2),127-151
- Chitsaz, E. (2011) faculty members sufficiency pattern social planning and cultural studies office publication of ministry of technology and researches and science
- Hojjati, M.B. (1999). Islamic education and training mores , sadra publication( in Persian)
- Hosseini, M.A. (2009). Favorable properties of a teacher, from university faculty members viewpoint. 10th country congress in medical seiences eduation (page 22), shiraz, shiraz medical science university. ( in Persian)
- Kember, A. & jones, C. (1996). A Global perpective on deuducational goals,teaching and evaluation .Rutledge publication
- Khademi, S. (2009). Comparing students and teachers viewpoint in the case of the most important properties of good teacher. 10th country congress in medizal sciences edueation (page 22), shiraz, shiraz medical sciences university. ( in Persian)
- Khani Jazani, R. (2009). Stronge teacher determination criterion. 10th country congress in medical sciences sciences education (page 24), shiraz , shiraz medical sciences university. ( in Persian)
- Khadivar Zade, T. (2009). Styles, habits and skills at work of stronge teachers, what are those? 10th country congress in medical sciences education (page 24) , shiraz, shiraz medical sciences university. ( in Persian)
- Roohollahi, A.A. & Colleagues (2014). Effective fatdr detection over faculty members peaformance evaluation from students viewpoint police edvation management studies journal. Year 7, number 4 ( in Persian)
- Salehi Sadaghiani, J. & Gharaiipour, R. (2005). Managers sufficiency evaluation with the 360 degree method industial management studies journal , number 9, page 73. ( in Persian)
- Sarmad, Z. Bazargan, A. Hejazi, E. (1999). Behavioral sciences behavioral sciences research method, Tehran, agah publication( in Persian)
- Fatehi, R. (2013). Tehran and alborz jahad keshavarzi education centers teachers vocational sfficiencies evaluation master of science thesis ( in Persian)
- Ferasatkhah, M. (2009). Higher education and university , global views iran problems nei publication( in Persian)
- Govji, M.B. & Siami, S. (2008). Islamic azad university faculty members performance criterion detection management quarterly, year 5, number 11
- Graham, Ch. Geoff, Ch. (1996). Towads a holistic model of professional competence.journal of European industrial training ,20(5),20-30
- Mosaponr, N. (2002). Evaluation patterns theorical fundamentals. Higher education planning and research quarterly number 23.
- Movahed, S.Y. Saghebi, R. (2009). Scrutiny on vocational ethics principles from the wise doctor and the stronge professor, hohammad hossien agili shirazi viewpoints 10th counntrial education congress at medical sciences (page 18) shiraz , shiraz medical sciemces university
- Moradi Douliskani, M. (2014). Parameters oletection and standards of Islamic education teachers teaching vocational ethics M.S thesis, irandoc
- Noorshahi, N. (2008). place and grade of iran at education , research and innovatioin. Tehran, higher education planning and research institute
- Sylvia Chong, H. & Mun, Ch. (2009). A values,skills and knowledge framework for initial teacher .australian journal of teacher education ,34(3)
- Peter, F .Olivaa, K. & Henson, T. (1980). What are the essential generic teaching competencies? theory into practice ,19(2),117
- Weshan, H.A. (1999). A study of effective teaching skills of preservice student teacher as perceived  by cooperating teachers and university supervisors in Jordan.(doctoral dissertation).ohio university
-Zachary, A. Smith. (2010). Higher education leadership competencies: quantitatively refining a qualitative model.journal of leadership&organizational studies February ,17(1),61-70