تاثیر پیش‌سازمان‌دهنده ی مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ـ دبیر آموزش و پرورش قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی محض، دبیر ریاضی ناحیه 1 قم

چکیده

هدف این پژوهش، تأثیر پیش‌سازمان‌دهنده مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان بوده است. برای این منظور نمونه‌ای به حجم 63 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های ناحیه 1 شهر قم در سال تحصیلی 89-88 به صورت تصادفی در قالب 2 کلاس انتخاب شدند، که روش نمونه گیری خوشه‌ای بوده و نوع طرح پژوهش نیمه تجربی است، که حجم نمونه به­وسیله فرمول کوکران 63 دانش‌آموز  برآورد گردید، که در دو گروه کنترل (31 نفر) گروه آزمایش (32 نفر) تقسیم شدند، ابتدا گروه‌‌ها از نظر بهره هوش در پیشرفت درس ریاضی همسان سازی شدند. از 2 گروه، پیش آزمون که پرسش­های هماهنگ محقق ساخته بود، گرفته شد. که تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. برای سنجش تأثیر متغیر وابسته، طرح درس بر اساس پیش‌سازمان‌دهنده مقایسه‌ای، برای آموزش گروه آزمایش، برای 8 جلسه تدریس90 دقیقه‌ای ریاضی اول تدوین شد. و گروه کنترل به شیوه سنتی و معمولی تدریس گردید. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون (به­وسیله آزمون محقق ساخته) گرفته شد. نتایج استخراج شده از نرم‌افزار  Spssو t-test نشان داد، بین عملکرد دو گروه در سطح کمتر از 05/0 تفاوت معنی‌داری وجود دارد، یعنی تدریس به روش پیش ‌سازمان ‌دهنده مقایسه‌ای در پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان تاثیر زیاد داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effectiveness of Comparative Advance Organizers on the First Year High School Math Course Achievement

نویسندگان [English]

  • A. Erfani Nejad 1
  • M. Khojasteh 2
چکیده [English]

The aim of this quasi-experimental study was to investigate the effectiveness of comparative advance organizers on the first year high school math course achievement. To this end, a sample of 63 high school first graders from region one of education organization in Qom city was selected in the academic year 2009-2010 using cluster sampling method. They were assigned to two groups of experimental (n=32) and control (n=31). All students were matched in terms of IQ. Both groups took a researcher-made pretest and no significant difference was found between them. To assess the dependent variable a lesson plan was designed based on comparative advance organizers to teach the experimental group for 8 sessions of 90 minutes each. The control group was taught through the traditional method.  Then, both groups took a researcher-made post-test. t-test using SPSS software  indicated that the treatment (advance organizers) impacted significantly the students’ math achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advance organizers
  • Comparative advance organizers
  • Cou¬rses achievement
  • First year high school mathematics