مقایسه ی تاثیر داستان های فلسفی ایرانی، غیرایرانی و داستان های عادی بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایه ی اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی ،اداره کل آموزش و پرورش فارس

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

3 دکترای تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش،مرکز تربیت معلم شهید باهنر شیراز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر داستان‌های فلسفی ایرانی، غیرایرانی و داستان‌های عادی بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایه اول ابتدایی شهر شیراز اجرا شده است. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه-آزمایشی استفاده شده است، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای 54 دانش‌آموز پسر و 41 دانش‌آموز دختر از ناحیه یک آموزش وپرورش شیراز انتخاب و در گروه‌های داستان‌های فلسفی ایرانی، غیرایرانی و داستان‌های عادی، با توجه به جنسیت تقسیم شدند(6گروه). ابتدا پیش آزمون تفکر فلسفی فیلیپ کم روی گروه‌ها اجرا شد، سپس گروه‌ها به مدت 10 هفته تحت آموزش‌های لازم قرار گرفتند و در انتها پس آزمون بر روی آنها اجرا شد. نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از روش نمره-ی افزوده، آزمونt، تحلیل واریانس و آزمون تعاقبی شفه نشان داد که فرضیه‌ی اول پژوهش مبنی بر تاثیر داستان‌های فلسفی ایرانی بر رشد تفکر فلسفی دانش‌آموزان اول ابتدایی تایید شد (07/2 = t ، 04/0 P)، فرضیه‌ی دوم پژوهش مبنی بر تاثیر داستان‌های فلسفه غیرایرانی بر رشد تفکر فلسفی دانش‌آموزان پایه اول تایید نشد. نتایج فرضیه‌ی سوم نشان داد که دانش‌آموزانی که با کتاب‌های فلسفی ایرانی آموزش دیده‌اند، نسبت به دانش‌آموزانی که کتاب‌های فلسفی غیرایرانی یا عادی را مورد استفاده قرار داده، از میانگین بالاتری در تفکر فلسفی برخوردارند. فرضیه چهارم پژوهش، میانگین بالاتر تفکر فلسفی پسران را در مقایسه با دختران در داستان‌های فلسفی ایرانی نشان داد و بالاخره در فرضیه‌ی آخر، تفاوت معنی‌داری بین پسران و دختران که داستان‌های غیرایرانی را استفاده کرده بودند، دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Impacts of Iranian and Non-Iranian philosophical Stories And Common Stories on the Growth of philosophical Thought of first Grade Elementary Students in Shiraz

نویسندگان [English]

  • F. Ghasemi 1
  • Z. Zare 2
  • Sh. Haghighat 3
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the impacts of Iranian and non-Iranian philosophical stories and common stories on the growth of philosophical thought of first grade elementary students in Shiraz. A sample of 54 boys and 41 girls was drawn from among all first grade students in district 1 of Shiraz using stage sampling strategy. They were then assigned to Iranian and non-Iranian philosophical stories and common stories groups divided in terms of their gender (6 groups). The sample was administered a pretest of Philip Cam’s Philosophical Thought. They were then exposed to the required training for 10 weeks and finally were administered the posttest. The results of this study obtained through a use of gain score method, t-test, ANOVA, and Scheffe test revealed that Iranian philosophical stories may affect the growth of philosophical thought of the first grade elementary students (P≤ 0.04, t = 2.07)hence confirming the first hypothesis. The hypothesis of the impact of non-Iranian philosophical stories on the growth of philosophical thought of the students, however, was rejected. The results also revealed that those students who were trained by Iranian philosophical books gained higher average gain in philosophical thought relative to those students who were trained by non-Iranian philosophical books. Moreover, it was shown that boys achieved higher average gains than that of girls. I was also revealed that there was no significant difference between boys and girls who used non-Iranian stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kid's philosophical thought
  • Philosophical stories
  • Common stories
  • Philosophical thought growth
Aghayani Chavoshee, J. (2008). Philosophy for children in Iran
against the dictatorship of educational system. Iranian Daily Newspaper
named Iran. No 388, P. 10.
Allen,T.(1988).Doing philosophy with children.thinking,no3
Azimpoor, A. (2008). A survey on the effectiveness of educating
narratives with philosophical approaches for children considering the
change of behavior in fifth graders. Unpublished MA thesis. Islamic
Sciences College.
Barati, M. (2009). A survey on the effects of society research on
educating the argumentative skills of female fourth graders in Isfahan
city. Unpublished MA thesis of Allameh Tabatabaee University.
Cagla, G.(2010).Philosophy in the early years :In international
conference on education and education psychology(iceepsy 2010).
Cam, Ph. (1995).Thinking Together: Philosophical Inquiry For The
Classroom, Australian Print Group, Maryborough, Victoria.
Cam, Ph. (1994). The philosophy of education. Translated by
Beheshti, S. (1998). Mashhad: Astan Ghods Razavi.
Daniel,M.F.(1996).p4c in pre service teacher education :analytic
teaching ,19,no.1.
Daniel, M.F . and cols.(2002): The development of dialogical critical
thinking.
Fisher,R.(2001). philosophy in primary schools :Fostering thinking
skills and literacy ,reading, july 2001,pp67-73.
Fisher, R. (2003). Education and thought. Translated by Kianzadeh,
F. (2009). Rasesh.
Ghaedi, Y. (2004). Teaching philosophy to children. Tehran. Davavin.
Ghaedi. Y. (2007). The possibility of teaching philosophy to children:
a challenge on the concept of philosophy. Journal of Curriculum Studies.
No. 7.
Haynes,A.(2002).children as philosopher. Rutledge Hammer .London
and New York.
Hedayati, M. (2009). A survey on the effects of performing
philosophical programs called “philosophy for children” and the society
research on the improvement of elementary students` interrelationships in
Tehran capital city. Journal of New Ideas in Education. No. 3.
Iorio, J(1984). a review of district 24.philosophy for children
program.in thinking5(2)28-35.
Khosrow Nejad, M. (2007). A contemplation on the association of the
literature of children and philosophy, regarding the philosophical
programs for children. Journal of Educational Innovations. No. 20.
Khosrow Nejad, M. (2010). A guide to the evaluation of stories for
thinking. Mashhad: Behnashr.
Lafortune,L. and Daniel,M. and mongeau,P.(2003). philosophy for
children adapted to mathematics. in analytic teaching vol.23,no1
Lafortune,L. and Daniel,M.(2003). community of enquiry in
mathematics for higher education”
Lim.(1998).philosophy for children( or thinking together).stu mentor
mag nov/des 2003/19/11 page 12.
Lipman,M(1983). thinking Skills Fostered by philosophy for children,
Institute for the Advancement of philosophy for children ,quoted in close
and Robinson(1991),p.13
Lipman, M. (2003). An interview with Mehr News (2004). http://
www.Mehrnews.com.
Marashi, M. (2006). The effects of society research on educating the
argumentative skills of male third graders of junior high schools in
Ahwaz city presented in a national congress on humanities.
Marashi, M. (2007, a). Philosophical teaching for children: a research
on teaching thinking methods presented in the national congress on
humanities entitled present situation and the prospects of tomorrow.
Marashi, M. (2007,b). The effects of society research on educating the
argumentative skills of female third graders of junior high schools in
Ahwaz city. Journal of Curriculum Studies. No. 7.