بررسی دیدگاه دبیران در زمینه جایگاه آموزش زیست محیطی در برنامه درسی کنونی دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک)- اراک- ایران.

2 دکتری برنامه ریزی درسی- استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک) اراک- ایران. نشانی: اراک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. گروه علوم تربیتی.(نویسنده مسئول).

3 دکتری مدیریت آموزشی- استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد (اراک)، اراک- ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: آموزش زیست محیطی بر حفاظت محیط زیست تاثیر مستقیم و مثبت می گذارد و نظام رسمی آموزش کشور می تواند در این زمینه نقش تعیین کننده ایفا نماید. هدف تحقیق بررسی دیدگاه دبیران در زمینه جایگاه آموزش زیست محیطی در برنامه درسی کنونی دوره متوسطه اول بود.
 روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تمامی دبیران مدارس دولتی شهر اصفهان بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعداد 329 دبیر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده ازپرسشنامه محقق ساخته 41 گویه بسته پاسخ که از نتایج تحلیل اسناد بالا دستی به دست آمد انجام شد. روایی پرسشنامه توسط استادان تایید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل نتایج در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی (آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن، و t با دو گروه مستقل) انجام شد.
 یافته ها: وضعیت موجود آموزش زیست محیطی در برنامه درسی کنونی دوره اول متوسطه در زمینه عناصر برنامه درسی (هدف، محتوا، روش یاددهی-یادگیری، ارزشیابی) از دیدگاه دبیران بالاتر از سطح متوسط است و میانگین رتبه بندی عناصر برنامه درسی نشان می دهد محتوای برنامه درسی بالاترین و ارزشیابی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است. نتایج به دست آمده بین مجموعه رتبه های چهارگانه وضعیت موجود آموزش زیست محیطی در برنامه درسی کنونی در ابعاد مختلف در گروه دبیران 05/0≥P معنی دار است.
نتیجه گیری: برای دستیابی به توسعه پایدار، آموزش محیط زیست در برنامه درسی کنونی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the viewpoints of teachers on the status of environmental education currently applied in secondary school curriculum

نویسندگان [English]

 • Nahid Sarlak 1
 • Faeze Nateghi Nateghi 2
 • Mahnaz Jalalvani Jalalvani 3
1 Curriculum planning Ph.D. student- Islamic Azad University Arak Branch Arak-Iran
2 Curriculum planning Ph.D- Assistant Professor and Head of Education Department. Islamic Azad University Arak Branch, Arak-Iran
3 Ph.D of Education Manejment- Assistant Professor - Islamic Azad University Arak Branch, Arak-Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective of the study: Environmental education which has a direct and positive effect on environmental protection and the official educational system of the country can play a decisive role in this regard.
 The aim of this research: The purpose of this study is to investigate teachers' viewpoints on the status of environmental education currently applied in school curriculum.
Methodology: This study is an applied and survey research. The statistical population of this study was a sample of 329 public school teachers in Isfahan selected using stratified random sampling. A researcher-made 41 items questionnaire based on the results of document analysis was used to collect the data, which was obtained by higher-level documents. The validity of the questionnaire was confirmed by the professors and the reliability of the questionnaire was estimated to be 0.89 by Cronbach's alpha. The results were analyzed through both descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate t-test, Friedman test, and t-test with two independent groups).
 Findings: the current status of environmental education in the secondary school curriculum in terms of curriculum elements (purpose, content, teaching-learning method, evaluation) from the teachers' point of view is higher than the average level, and the average rating of curriculum elements Shows that curriculum content is highest and evaluation is the lowest rank in this group. The results are significant between the four levels of the current status of environmental education in the current curriculum in different dimensions in the teachers' group (P≤0.05).
 Conclusion: To achieve sustainable development, environmental education is essential in the current curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental education
 • curriculum
 • Secondary School
 1. Abedi Sarvestani, A. , & Shah vali, M. (2008). “The necessity and characteristics of research in environmental ethics ". Journal of Ethics in Science and Technology, 3 (3, 4), 61 -56 [In Persian].
 2. Amini, M. , & Mashalahi, Z. (2014). “The neglected position of environmental education in textbooks (case study, textbooks of sciences and social studies in guidance school)”, Journal of educational sciences in Ahvaz University of Shahid Beheshti, autumn and winter, 6, 21 (2), 59 – 82 [In Persian].
 3. Bartosh, O. (2003). “Environmental education: Improving student achievement”. Unpublished master’s Thesis, Evergreen State College, Olympia, WA, USA.
 4. Bayat, T. , Ahmadi, P. , & Parsa, A. (2013). “Environmental ethics in elementary school curriculum of Iran”, Quarterly Journal of research in curriculum, 9, 51 – 62 [In Persian].
 5. Boroumand, F. (1991). “International environmental education, history,basic knowledge, and education methods”. Provided by scientific, technical and professional education department of UNESCO “Tehran, UNESCO National Commission Press in Iran, 208 [In Persian].
 6. Dibayi, , & Lahijanian, A. M. (2009). “Investigation of secondary school curriculum with emphasis on environmental education”, Quarterly of Environmental Sciences, 6(3), 184-177 [In Persian].
 7. Ghisloti Iared, V. , & Torres de Oliveira, H. (2012). “Integration of distinct educating spaces and their potential for a more comprehensive environmental education. ” International Electronic Journal of Environmental Education, 2, 129-148.
 8. Haj hoseini, H. , Shobeiry, M. , & Farajollahi, M. (2010). “Needs Assessment and determining educational priorities of secondary school students in terms of environment and sustainable development”, Scientific And Research Quarterly, Sciences And Technology In Environment, 1, 179-194 [In Persian].
 9. Hart, P. (2003). “Teachers’ thinking in environmental education”. New York: Peter Lang Publishing.
 10. Karimi, B. , Kina, M. , & Asgari, M. A. (2016). “Design of the education curriculum for iranian elementary school “, Journal Of Sustainable Environment Training And Sustainable Development, summer, 5(4) [In Persian].
 11. Mahmoudi, H. , & Veysi, H. (2007). “The promotion and education of the environment as an approach to the environment conservation “, Journal of Environmental Sciences, 8, 57 – 64 [In Persian].
 12. Mirdamadi, M. , Esmaeli, S. , & Bagheri varkaneh, A. (2010). “Study of secondary school students interest in regard to environmental conservation “, Journal of Environmental Science, 46, 21 – 39 [In Persian].
 13. Mitsuyuki, I. (2017). “Beyond the Limitations of Environmental Education in Japan”. Educational Studies in Japan: International Yearbook, March, 11, 3-14.
 14. Mohammad Jani, E. , Safarnavadeh, M. , Hashemi, H. , & Ghaedi, M. (2018). The effect of information and communication technology (ICT) on environmental literacy of primary school students. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, Year 9, No. 1, Spring 1997, 33, 262-247.
 15. Moharamnejad, N. , & Heydari, A. (2006). “Codifying management pattern of sustainable development of environmental education for the younger generation of the country “, Journal of Environmental Science and Technology, 28, 68 – 77 [In Persian].
 16. Pourmasoum, B. , Fayaz, A. , & Bazargan, S. (2016). “Formation of Cultural literacy of children based on a strategic curriculum, multi - dimensional planning and multimedia learning package”, Quarterly Journal of Education, No129 [In Persian].
 17. Rafiyi, H. , & Amirnejad, H. (2009). “Investigation of education role in increasing the willingness of individuals to protect environment”, Quarterly Of Environmental Sciences, 1, 108-195 [In Persian].
 18. Sharafi, M. , Mazloumian, S. , & Eskandari, S. (2019). Assessment of environmental education requirements for parents of hyperactive children in the field of cognition and offering educational courses. Journal of New Approach in Educational Management, Tenth Year, No. 3, Fall, 98, 39, 270-247.
 19. Shobeiry, Seyed M. (2015). “ The teaching methods and effective learning of environmental teachings in education “, Journal of Education, No. 124 [In Persian].
 20. Soleimanpour, M. , Yarmohamadian, M. H. , & Keshtiaray, N. (2013). “Environmental education and its position in the secondary education curriculum of the country”. Educational Research Journal, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, 34 [In Persian].
 21. Soleymanpour Omran, M. , Yar mohamadian, M. H. , & Keshti araa, N. (2016). “Comparative analysis of the theories and approaches of environmental biology”, Research On Curriculum, spring, 2, 13(21 to 48), 14-29 [In Persian].
 22. Soleymanpour Omran, M. , Yar mohamadian, M. H. , & Keshti araa, N. (2013). “Educational education and its position in the country’s education system “, the educational bulletin, Islamic Azad University Of Bojnourd, No 34 [In Persian].
 23. Soltani, A. , Arbabi Sarjoo, A. , Dehghani Khoozani, A. , & Rezayi, M. (2011). “Guidance school students' attitudes towards science and technology, school science and environment”, Quarterly Of Research On Curriculum, 2(3), https://www. civilica. com/Paper-JR_JSR-JR_JSR-2-3_007. Html [In Persian].
 24. Soltani, A. , Arbabi Sarjoo, A. , Dehghani Khoozani, A. , & Rezayi, M. (2011). “Guidance school students ' attitudes towards science and technology, school science and environment”, Quarterly Of Research On Curriculum, 30, 73-83 [In Persian].
 25. Taqieh, N. , Qaltash, A. , & Falahi, V. (2012). “Training environment and its position in guidance school curriculum”, collection of articles, 2nd conference of planning and environmental management, University of Tehran, Ordibehesht 26-27, pp 111-114 [In Persian].
 26. Tourani, H. , & Keramoddini, M. (2004). “Educational education in the country’s official education system”, Scientific Quarterly Of Environment Protection Organization, 41, 80-86 [In Persian].