طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش در سیستم جامع مدیریت آموزش (مورد مطالعه : اداره کل مدیریت آموزش صدا و سیما )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی -دانشگاه آزاد اهواز

2 عضو هیات علمی مدیریت ، گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران استادراهنمای اول و نویسنده مسوول مقاله

3 هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز استاد راهنما دوم رساله دکتری

4 استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش در سیستم جامع مدیریت آموزش سازمان صدا و سیمای جمهوری­اسلامی­ایران­است­.روش­این­پژوهش­توصیفی­همبستگی­و از نظر نوع­ داده، آمیخته اکتشافی (کیفی–کمی) می­باشد. جامعه ­آماری ­پژوهش ­در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید مجرب، مدیران و کارشناسان آموزش و در بخش کمی  شامل­121 نفر از کارشناسان ­و مدیران ارشد آموزش ­صدا و سیما و فراگیران ­آن ­سازمان نیز به تعداد 275 نفر به عنوان حجم مکفی با استفاده از روش نمونه گیری­ خوشه ایی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش برای ارزشها و شاخص های عملکردی سیستم در بخش­کیفی­مصاحبه­ها، تحلیل محتوای اسناد و در بخش کمی­دو پرسشنامه پژوهشگرساخته به­ترتیب در69 و57 گویه بودندکه روایی آنان به تائید خبرگان دانشگاهی، متخصصان آموزشی صدا و سیما و تحلیل عاملی تائیدی انجام گرفت و پایایی آنان با استفاده از آلفای کرونباخ  برای ارزشها 94/0 وبرای شاخص های عملکردی اداره کل آموزش صدا و سیما 88/0تعیین شدند. تحلیل داده­ها با استفاده ازآزمونهای آماری پیرسون کای اسکوئر،تی استیودنت و برای  اولویت بندی واستخراج ضرایب وزنی ارزشها ازروش رتبه بندی ساده و فن مقیاس اندازه­گیری فاصله ایی و برای شاخصهای عملکردی اداره کل مدیریت آموزشی روش مقایسه زوجی و فن ( (AHPگروهی و برای رسیدن به مدل پژوهشی از برنامه ریزی خطی استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد طراحی مدل مدیریتی ارزشها باعث ارتقاء شاخص­های عملکردی اداره کل مدیریت آموزشی صدا وسیما (نیازسنجی ،طراحی و برنامه ریزی آموزشی ،اجرا و ارزیابی آموزشی )و تاثیر معنادار و مثبت بر آنها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model designing of value-based management in training management system Case study (Islamic republicof iran broadcasting organization )

نویسندگان [English]

 • mashallah khorshidi 1
 • Mohammad hosseinpour 2
 • Yadolah Mehralizadeh 3
 • Gholamhossein Barekat 4
1 broadcasting
2 Faculty of management ,Department of Educational Adminstration , Ahvaz Branch Islamic Azad University , Ahvaz, Iran
3 nullFaculty of management ,Department of Educational Adminstration , Ahvaz Branch Shahid chamran University of Ahvaz, Iran
4 Faculty of management ,Department of Educational Adminstration , Ahvaz Branch Islamic Azad University , Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is Model designing of value-based management in training management system Islamic republicof iran broadcasting organization.The methodof this studyis a combination of correlation and quantitative composition (qualitative-quantitative).Thestatistical population of the study was121 experts, experts and senior managers of education and training, and 275 individuals were selected as the appropriate volume using a cluster sampling method. The research tool for values and system performance indicates, The researcher-made questionnaire was in 69 and 57 items, respectively, that their validity was confirmed by experts and a confirmatory factor analysis. And their reliability was analyzed using Cronbach's alpha for the values of 0.94 and for functional indicates of 0/088 with the help of existing software that.Using Pearson Chi-square statistical tests, t-student and for prioritizing and extracting coefficients The weights of the values were from the simple ranking method and the scale factor of the interval measurement and for the performance indicates of the pair comparison method and the fan (AHP) teqniqne, and for achieving to research model were used of linear planning.The results of this study showed that the design of the value management model has promoted the performance indicators of the training management administration of Islamic republicof iran broadcasting (need assessment, design and educational planning, implementation and educational evaluation), and has a meaningful effect on them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • confirmatory factor analysis
 • Value-Based Management (VBM)
 • training management system (TMS)
 • Broadcasting organization
 •  

   

  References

   

  • Ismaili, Mahmoud Reza, Zare,Farjam,Sepahand, Reza(2019).The Role of Zahragin Leadership on Organizational Trauma with regard to the Mediating Function of Organizational Silence (Case Study: Employees of Azad University and Shahid BeheshtiUniversity), Quarterly Journal of New Approaches in Educational Admin­ist­­ra­tion­,3(10):189-215. [in Persian]
  • Alwani,M;&Hasan.Danaeefard(2011).ConceptsinthePhilosophyofState­   Organiz­ational­­Theories­­­,Tehran,Eshraghi Saffar. [in Persian].
  • Amah,E.&Ahiauzu,C.(2014).Shared values and organizational effectiveness: a study­ of the Nigerian Banking industry. Journal of management development, Vol.33, No.7,Pp.694-708.
  • Auster, E. & Freeman, E. (2013). Values and Poetic Organizations: Beyond Value Fit Toward Values Through Conversation. Journal Business Ethics, 113(39), pp. 39-49.
  • Aarikka-Stenroos,L.,Jaakkola,E. (2012), "Value co-creation in knowledge intensive business services: A dyadic perspective on the joint problem solving process", Industrial Marketing Management, 41, 15-26.
  • Abolhasani-Ranjbar,A.,Daneshfard,K.,&Faghihi,A.(2018).AnAgenda Setting for the­Reformationolicies of Administrative System in Iran .Journal of Public Admini­st­ration,9(4): 615-640.(in Persian)
  • AiniJ.,NurAmaniM.&MardhiahZ.(2012)Implem­enta­tion­­ofValueManagementinPublic­.Proj­ects­­,,Procedia-Socialand Behavioral Sciences, 757-763
  • Ameels,A.,Bruggeman,W.,Scheipers,G.,(2003).Value- based management contro­lpro­cesses to create value through integration a literature review. In:Keuleneer, L.,Verhoog, W. (Eds.), Recent Trends in Valuation: From
  • Barimani,Abolghasem,NiaazAzari,Kiyomars(2015).ThePresentingofa­­ Man­ag­­ement­­­ Model­Based­onitsValue and Its Effect on Organizational Excellence in Islamic Azad University.Journal of Future Studies of Management(27):1-15. [in Persian]
  • Benedetto R.&Thompson K.(2013).Creating an Optimal Culture: The Eme­r­g­­ence­­

  of the Entangled Organization. Employment Relations Today, 39(4), pp. 13-19.

  • Bourne,H.&Jenkins,M.(2013).Organizational values:a dynamic perspective.Organ­izat­ion studies. Vol.34, No.4, Pp.495-514.
  • Busse,R.(2014).Corporateculture,organizationalchange and meaning at worklinking humanresources with business ethics.Human systems management,No.33, Pp.47-50
  • BuchkoA.A.(2007).TheEffectof Leadership on Values –sed ­Management.­Journal­of Leadership­­and OrganizationDevelopment, Vol 28, No 1: 36-50.
  • Beck,V.,Britzelmaier,B.,(2012).Value-based-management-a critical literature­r evie­w­­. Int. J.Sales Retail. Mark.1,3–21
  • Bellon, C. J. and L. G. Nigro (2009). Martindale Nature and types ofSociological Theory, New York, The Free Press
  • Baker,I., Peterson, A., Brown,G., McAlpine,C., (2012).Local government response to theimpacts of climate change: an evaluation of local climate adaptation plans. Landsc.Urban Plan. 107, 127–136.
  • Blanchard,K; & Michael O'Connor (2003).Management byValues, translated by Hamid Reza Faratokzadeh,Tehran,Faraz Publication.
  • -Barnett,J.,Fincher,B.R.,Hurlimann,­A.,Graham,­S.,Mortreux,C­.,)2014(a­.Equitable­ Local­ Outcomes in Adaptation to Sea-level Rise: Final Project Report. University ofMelbourne, Victoria.
  • Cole,Z.,Holland,S.,Donohoe,H.,(2015).A social value stypology for comprehensive assess­ment­ of­ coastal zone ecosystem services. Soc. Nat. Resour. 28, 1290–1307
  • Copeland,T.,(2002).Wanttocreatevalue?StrategicFinance83,48–54.­Cordeiro­,J.J.,Kent,D.D.J­.,2001.Do VAT­ Mad­opter sout­per form ­the­irindustrypeers­?Evidence­ from ­security­ analys­tearnings­forecasts.Am.Bus.Rev.19,57–63.
  • Chan,Samuel .Y.S.(2006),”The effects of accounting students’ ethical reasoning and personal­ factors on their ethical sensitivity”Managerial Auditing Journal Vol. 21 No. 4, pp. 436-457.
  • Chen,K.C.W.,Chen,Z.,Wei,K.C.J.,(2011).Agency costs of free cash flow and the­effect of shareholder rights on the implied cost of equity capital. J. FinancialQuant Anal. 46, 171–207.
  • DesireeH.,vanDun,,JeffN.Hicks&CelesteP.M.Wilderom(2017).Values and beha­vior­sofeffectiveleanmanagers: Mixed- method­se x­ploratory­ research.,­European­Management­Journa­l35,174e186­,journalhomepage:ww.­elsevier.­com/locate/emj
  • Denison,D.R.(1995).CorporateCultureandOrganizationalEffectiveness,JohnWiley, N.Y.USA,Vol.1 .pp. 112-235
  • Dahlgaard-Park,S.M.,Chen,C.,ang,J.,&Dahlgaard,J.J.(2013).Diagnosing and­prog­nos­t­­icating the quality movement: a review of the 25 years quality literature(1987-2011). Total Quality Management & Business Excellence, 24, 1e18.
  • Davoudi,SeyedMehdi,Mousavi,Hozoori,Mohammad,Javad,Najjari,Rastgar, Reza­Abbas ­,Ali(2017).Designing and Explaining Organizational Values Model Based  onNahj-al-Balagheh Teachings,Journal of public Organizations Manag­ement­,5­(1):33-48.(in Persian).
  • Dehkordi,A.,&Arzou,Rabbani(2012).StrategicValue-Based Managementat Organi­za­t­ional Level. Journal of the Parliament and Strategy, 9 (71): 4-6. (in Persian)
  • Dean,J.W.J.,& Bowen,D.E. (1994). Management theory and total quality:improving research and practice through theory development. Academy ofManagement Review, 19, 392e418
  • Daryapur(2003).,Evaluation of the value structure and value of the citizens. Master's Degree,Tehran:University of Tehran.23-56. (in Persian)
  • Ehlen,C.,Klink,M.,Stoffers,J.,Boshuizen,H.(2017),"TheCo-CreationWheel:A four-dimen­sional model of collaborative, inter-organizational innovation", European Journal of Training and Development, Vol. 41, Issue 7,628-646.
  • Ejtehadi,Mostafa,Badri,Shah Talibi (2008), Values Based Leadership Components and Provide an Appropriate Framework for Promoting This Approach in Islamic Azad University,Journal of Science and Research in Educational Sciences - Curriculum Planning,(19):1-22. (In Persian)
  • Ellis,P.D.,(2010).The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power,Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results. CambridgeUniversity Press, Cambridge. 23-46.
  • Emiliani,M.L.,&Emiliani,M.(2013).Musicasa framework to better understand lean leader­ship­. Leadership & Organization Development Journal, 34, 407-426.
  • Emiliani,M.L.,&Emiliani,M.(2013).Musicasa framework to better understand lean leadership. Leadership & Organization Development Journal,( 34): 407-426.
  • FakharShahzad,GuoYiXiu&MuhammadShahbaz,(2017).OrganizationalcultureandinnovationperformanceinPakistan­'ssoftware industry.,Technology in Society 51 (2017) 66-73, journal homepage: www.elsevier.com/locate/techsoc
  • Florea, L.; Cheung, Y. & Herndon, N. (2013). For all Good Reasons: Role of Values in Organizational Sustainability. Journal of Business Ethics, 114(3), pp. 393-408.
  • Faghihi,Abolhassan,Gholipour,Arian,Moghimi,Mohammad, Mohammad Esmaeili, Neda(2015).Designing and implementing institutionalization tools for the comp­anies of Hedin: a studyin the Mapna group. Journal of Management Scie­nce­,10(37):1-21. (in Persian).
  • Fiss,P.,Zajac,E.,(2004).Thediffusion of ideas over contested terrain:the (non)­adop­tionof ashareholder value orientation among German firms.Adm.Sci.Q.49,501–534.
  • Ferguson,R.,Rentzler,J.,u,S.,(2005),Does economic value added (EVA) improve­stock performance or profitability? J. Appl. Finance 15, 101–113
  • French Nick (2016)”Value and worth :probability analysis,Journal of Property­Investment­&­Finance­Vol.24 No. 4, pp. 374-380
  • Ge,J.,Gretzel,U.(2018),"A taxonomy of value co-creation on Weibo – a comm­unication­pers­pective",International Journal of Contemporary Hospitality Manag­ement,Vol. 30 Issue 4, 2075-2092.
  • Groeger, L.,Moroko,L.and Hollebeek,L.D (2016),“Capturing value from non-paying consumers’ engagement behaviours: field evidence and development of a theoretical model”, Journal of Strategic Marketing, Vol. 24, No 3/4,190-209.
  • Graham,S.,Barnett,J.,Fincher,R.,Hurlimann,A.,Mortreux,C.,Waters,E.,(2013).The­social values­ at risk from sea-level rise. Environ. Impact Assess. Rev. 41, 45–52.­http://­dx.­doi.org/10.1016/j.eiar.2013.02.002.
  • Ghademi, M., Hossein Mozaffar & Issa Keshavarz (2012) Designing an Islamic-Iranian Pattern for Coverage Management from the perspective of Value Mana­gement. Journal of Cultural Management.6(18):1-23.(in Persian).
  • Gao,P.,)2010(.Disclosure quality, cost of capital, and investor welfare.Account. Rev.85, 1–29
  • Heidari,Maryam,SeyyedHamedFeyzJavadian (2017) The role of value management in educational organizations, Comprehensive Conference of Management and Accounting Sciences, Tehran, The Secretariat of the Comprehensive Management and Accounting Sciences.1-23. .(in Persian).
  • Hakkak, M., & Moosavi nejad, S . H. (2014). Explain the role of organizational silence and happiness in work in reducing the burnout of employees, Journal of organizational behavior, 3(4), 63-84.(in Persian).
  • Hellsten, U., & Klefsj€o, B. (2000). TQM as a management system consisting ofvalues, techniques and tools. The TQM Magazine, 12, 238e244.
  • Holmemo,M.D.-Q.,&Ingvaldsen,J.A.(2015). Bypassing the dynosaurs? HowMiddle­­ managers become the missing link in lean implementation. Total Quality­Manag­ement & Business Excellence, 1e14
  • Hopwood,A.G.,(2009).The economic crisis and accounting :implications for the research­ community. Accounting, Organizations and Society34, 797–802
  • Hogan,C.E.,Lewis,C.M.,(2005).Long-runinvestmentdecisions,oeratingperformanceand shareholder value creation of firms adopting compensationplans based on economic profits. J. Financial Quant. Anal. 4, 721–745.
  • Ittner, C.D., Larcker, D.F., Randall, T.( 2003) Performance implications of strategic performance measurement in financial services firms. Account. Organ. Soc. 28,715–741
  • James,P.(2014).Aligning and Propagating Organizational Values. Procedia Eco­nomics­ and Finance, 11(3), pp. 95-109.
  • Jong ،Jeroen)2007( ،" How leaders influence employ­ees­ innovative behavior  European Journal­ of Innovation Management,Vol. 10 No. 1, pp. 41-
  • Karlsson, M., van Oort, B., Romstad, B., (2015). What we have lost and cannot become:societal outcomes of coastal erosion in southern Belize. Ecol. Soc. 20, 4. http://dx.doi.org/10.5751/ES-07050-200104.
  • Koslowsky,M.& Stashevsky, Sh. (2005). Organizational Values and Social Power. International Journal of Manpower, 26(1), pp. 23-34
  • Lakshman,C.(2006).A theory of leadership for quality: lessons from TQM for­leadership theory. Total Quality Management & Business Excellence, 17, 41e60.
  • Larsson,J.,&Vinberg,S.(2010).Leadership behaviour in successful rgan­isati­ons:­universal or situation-dependent?. Total Quality Management & Busin­ess­ Exce­llence­, 21, 317e334.
  • Liker,J.K.,&Convis,G.L.(2012).The Toyota way to lean leadership: Achieving and­sustainingexcellence through leadership development.NewYork, NY: McGraw-Hill
  • Lueg,R.,Schäffer,U.(2010).Assessing empirical research on value-based­mana­gement: guidelines for improved hypothesis testing. J. Betriebswirtschaft60, 1–47
  • Mohammadi,Zahra, rezghi shir savar, Hadi, Ziaei, Mohammad Sadegh, Hashemnia, shahram (2019), Identifying On-the-Job Training indices and determining their relationship with staff's Performance Improvement (case: Iran Forensic Medicine Organization),Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administ­ration­10 (1):311-334. . (in Persian)
  • Maja Arslanagic.,Kalajdzica&Vesna Zabkar(2017). Is perceived value more than value for money in professional business services? journal homepage: Industrial Marketing Management 65 ,47–58., www.elsevier.com/locate/indmarman
  • Merz, M. A., Zarantonell, L., Grappi, S. (2018), "How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CV) scale", Journal of Business Research, No.  82, 79–89
  • Millspaugh,J.,Kent, A. (2016), "Co-creation and the development of SME designer fashion enterprises", Journal of Fashion Marketing and Management, Vol. 20, Issue 3, 322-338.
  • Malmi,T.,Ikaheimo,S.,(2003).ValueBasedManagementpractices–some­evidence­fromthefield.ManagementAccountingResearch 14­­,235–254.
  • Memarzadeh-G.Zamdizadeh(1988)Designing a management model for government agencies. The following is a cross-sectional study on the Internet
  • Miller,K.(2012) Organizational communication : approach­es and ­process ­(6thed.)­.Boston:­WordsworthCencageLearning1994­/2012.­­­
  • Nielsen,J., Reenberg, A., (2010). Cultural barriers to climate change adaptation: a casestudy fromNorthern Burkina Faso. Global Environ. Change 20, 142–152. http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.10.002
  • Oyner,O.,Korelina,A.(2016),"The influence of customer engagement in value co-creation on customer satisfaction: Searching for new forms of cocreation in the Russian hotel industry", Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 8, Issue 3, 327-345
   • Persson, J.,Sahlin,N.,Wallin,A., (2015). Climate change, values, and the cultural cognitionthesis.Environ.Sci.Policy52,1–5.http:­//­dx.­doi.org/­10.1016/j.­envsci.­2015.
  • Posner,B.(2010).Another Look at the Impact of Personal and Organizational Values Congruency. Journal of Business Ethics, 97(4), pp. 535-541
  • Pant,A.,&Ojha,A.K.(2017).Managerial Values and organizational identities in the develop­ing world: An introduction to the special issue. Journal of Human Values, 23(1), vii–xii.
  • Rahmanseresht,Hossein,Varnamkhasti,Vahid Khashei, Ebrahimi, Mahdi ,Rahimia­,Mehrnoosh(9018),Strategic Value Co-Creation Model in Banking Industr, Quarterly­ Journal of Public Management Research,11(40):27-52.(in Persian)
  • Rastegar,A.,Motameni,A.,&Hemmati, A. (2017). The role of organizational values on the creation of organizational commitment. Public Administration Vision,28: 157-179. (in Persian)
  • Ranjbarfard, M., Heidari Sureshjani, M. (2018), "Offering a framework for value co-creation in virtual academic learning environments", Interactive Technology and Smart Education,Vol.15,Issue1,2-27. (In Persian)
  • RajaiPour,S. M (2010) Investigating the Relationship between Organizational Culture and Management Components Based on Organizational Value. Journal of Scientific Research on the New Approach in Educational Management.1(4): 125-148. .(in Persian)
  •   RichardVidgen,Sarah Shaw & David B. Grant(2017).  Management challenges in creating value from business analytics., European Journal of Operational Research 261 (2017) 626–639, journal.homepage:www.­elsevier­.com/­locate/ejor
  • Sharifian,I.M; Mohammad Ali (1394). Evaluation of the hierarchy of values and resources affecting the beliefs of volunteers entering physical education. Sports Management Volume 7, No. 5: 655-637.(in Persian)
  • Scott,E(2002).Organizational Moral Values.Business Ethics Quarterly,12(1): 33-55.
  • sharifian, Ismail, Mosalizade, Mohammad Ali (2015) Evaluation of Hierarchy of Values and Resources Affecting the Beliefs of Volunteers Entering the Teaching Field Journal of Sport Management,7(5):655-637. (in Persian).
  • Skålén,P.,Pace,S.,Cova,B.(2015),"Firm-brand community value cocreation as alig­nment of practices", European Journal of Marketing, Vol. 49, Issue: 3/4, 596-620
  • Sebastian Firk, Sebastian Schrapp& Michael Wolff ,(2016). Drivers of value creation.The role of value-based management andunderlying institution. Manag­ement Accounting Research 33 (2016) 42–60, Management Accounting Research jou rnalh om epage: www.elsevier.com/locat e/mar
  • Sónia Pedro Sebastião, Giovana Zulatob& Alice Donat Trindade(2017), Internal communication and organisational culture: Themanagement interplay in the view of the Portuguesecommunication consultant , Public Relations Review  (2017) 863–871, journal homepage: www.elsevier.com/locate/pubrev
  • Teles, A.,R,Orlando Righesso, Maria Carolina R. Gullo, Zoher Ghogawala & Asd­rubal­Falavigna(2017).Perspective of Value-Based Management of Spinal Disorders in Brazil.(2017)3-46, Journal homepage: www.Worldneurosger.org
  • Taghizadeh,Hooshang,ZiaeeHajiPirlo,Mostafa(1397). The Concept of Improvement in Educational Processes o fHigher Educational Systems (CaseStudy), Journal of New Approaches  in Educational Administration,9(10): 2-24. (in Persian)
  • Thiruvattal,E. (2017), "Impact of value co-creation on logistics customers’ loyalty", Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, Vol. 10, Issue 3, 334-361.
  • TomaszS,PeggyZ.wolinskia(2018).UsingValuesManagementforShifting Companies to Circular Economy;25th CIRP Life Cycle Engineering (LCE) Conference, (2018)1-23, Copenhagen, Denmark
  • YuriSeo&HongzhiGao(2015),.Towardsavalue-based­perspective­of­consumer­multi­cultural orientation. European Management Journal 33 (2015) 30–36,­ journal homepage: www.elsevier.com/locate/emj
  • Vidgen,R.,(2014).Creatingbusinessvaluefrombigdataandbusinessanalytics:Organizational,managerialandhumanresource­eimplicat­ions.­Project­Report­for,­nemode­(NewEconomicModelsintheDigitalEconomy.http­:/www­.nemode­.ac.uk/­p? 1062­.­­­­­
  • VolvicChen,Ch.,Chen,Ch.,Lin,M.J.(2015),The impact of customer participation: the emplo­yee’s perspective", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 30, Issue 5, 486-497.
  • VanDun,D.H.,&Wilderom,C.P.M.(2015).Governing highly performing lean team­ behavi­ors­:amixed-methodslongitudinalstudy­.InJ.­Hum­phreys­(Ed.),­Proceed­ing­sof­the seventy-fifth annual meeting of the academy of management.Vancouver, Canada
  • Wolf,J.,Allice,I.,Bell,T.,(2013).Values,climatechange,andimplicationsforadaptation:evidencefromtwocommunities­inLabrador­,Canada.GlobalEnviron.Change23,548–562.http:­//dx.doi­.org/­10.1016/­j.gloenvcha­.2012.11.007
  • Williams, J.P.J. (2013), Identifying the Organizational Capability for Value Co-creation, Master of Philosophy in Management Studies, University of Exete.
  • Warrick, D. D., Milliman,J.F.,&Ferguson,J.M.(2016).Building high performance­cultures.­Organizational Dynamics, 45(1),64­-70