تعیین میزان گرایش اعضاء هیات علمی به فرهنگ کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتبریز، گروه علوم تربتی، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان گرایش اعضاء هیات علمی به فرهنگ کیفیت انجام گرفت. بدین منظور ابتدا مؤلفه­های فرهنگ کیفیت مورد بررسی قرار گرفته و پس از تعیین مؤلفه­های مذکور، میزان گرایش اعضاء هیات علمی به این مؤلفه­ها بررسی شد. پژوهش ماهیتا توصیفی و روش انجام تحقیق پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل 456 نفر از اعضاء هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که از میان آنها 208 نفر به روش نمونه­گیری ترکیبی بعنوان نمونه انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه محقق ساخته که دارای پایایی 83/0 بود جمع­آوری گردید. میزان گرایش اعضای هیات علمی در تمامی مؤلفه­های فرهنگ کیفیت شامل؛ وجود اهداف و معیارهای کیفیت، تعهد مدیریت ارشد به کیفیت، توسعه و توانمندسازی، مشارکت در امور و ارائه پاداش و قدردانی­های لازم و هم­چنین گرایش اعضاء هیات علمی به فرهنگ کیفیت بالاتر از میانگین نظری بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tendency of the Faculty Members towards Quality Culture in Islamic Azad University, Tabriz Branch

نویسندگان [English]

  • s. m 1
  • z. s.b 2
چکیده [English]

This study was carried out to define the tendency of the faculty members to quality culture in Islamic Azad University. The design of the study was basically descriptive survey. A sample of 208 full-time faculty members of Tabriz Branch of Islamic Azad University (n=456) was randomly selected. Data were collected employing a researcher-made questionnaire, with a reliability index of 0.83. The results indicated that the rate of the faculty members’ tendency towards all dimensions of quality culture including quality goals and criteria, senior management’s commitment to quality, development and empowerment, participation, and gratitude, and in general their tendency to quality culture were desirably higher than theoretical average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality culture
  • Tendency to quality culture
  • Quality in higher education