مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شیراز، ایران.

3 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

در سال­های اخیر موضوع تسهیم دانش در محیط‌های دانشگاهی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و صاحبنظران به کاوش و فهم عوامل موثر بر این رفتار علاقه‌مند شده‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی دانشجویان و رفتار تسهیم دانش آنان با لحاظ نمودن نقش میانجی نگرش به تسهیم دانش است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل مسیر به وسیله مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده‌ها، پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره دکتری دانشگاه شیراز بوده که از میان آنها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی 250 نفر انتخاب و در نهایت 214 پرسشنامه تحلیل شد. یافته­های پژوهش بیانگر رابطه معنادار بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار تسهیم دانش در دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز و رابطه مثبت و معنادار بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش به تسهیم دانش در دانشجویان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Study of the Role of Psychological Empowerment in Maturity of Knowledge Sharing Behaviors

نویسندگان [English]

  • gh. s 1
  • f. k 2
  • e. h 3
چکیده [English]

This descriptive-correlational study aimed to examine the relationship between students’ psychological empowerment and their knowledge sharing behaviors with regard to the role of attitude to knowledge sharing as a mediator variable. The research instrument was a questionnaire. The study’s respondents were a random sample (n=214) of full-time doctoral students of Shiraz University in the academic year of 91-92. Data of 214 questionnaires returned was analyzed using structural equation modeling (SEM) and Path analysis. The findings of the study indicated that there was a significant relation between psychological empowerment and both knowledge sharing behaviors and the attitudes to knowledge sharing among  Shiraz University doctoral students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • Attitude to knowledge sharing
  • Knowledge sharing behavior
  • Doctoral students