مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت‌های شهروندی مدارس دولتی و غیر دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر اجرایی فصلنامه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

چکیده

     هدف پژوهش حاضر مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت­های شهروندی در بین مدارس دولتی و غیر دولتی ناحیه 1 شهر شیراز بوده است. روش تحقیق علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی  مقطع متوسطه شهر شیراز که تعداد آنها برابر با 70 مدرسه(60 مدرسه دولتی و 10 مدرسه غیر دولتی) می­باشد. به منظور تعیین نمونه که از بین  جامعه آماری که شامل دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی به روش نمونه گیری خوشه­ای 6 مدرسه انتخاب شدند و در مرحله بعد به صورت تصادفی ساده از هر مدرسه 2 کلاس از پایه سوم متوسطه انتخاب شد که جمعا 12 کلاس نمونه آماری را تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل سه پرسشنامه دموکراسی آموزشی قلتاس و همکاران، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران، مهارت­های شهروندی محمد جانی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل از از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده  که در سطح آمار توصیفی (‌محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از روش مستقل استفاده گردید که نتایج نشان داد بین دموکراسی آموزشی در مدارس دولتی  و مدارس غیر دولتی تفاوت وجود دارد، بین فرسودگی تحصیلی در مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی تفاوت وجود ندارد. بین مهارت شهروندی در مدارس دولتی  و مدارس غیر دولتی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Compare of Educational Democracy, Citizenship Skills and Academic Burnout among public and private schools of Shiraz City

نویسنده [English]

 • Abbas Gholtash 1
چکیده [English]

The aim of this study was compare of educational democracy, citizenship skills and academic burnout among public and private schools of Shiraz City. The research method was causal-comparative. The study population consisted of all public schools and non-government schools in Shiraz high schools of which there are 70 schools (60 public schools and 10 private schools) is. school grade 2 class was selected. The sample comprised a total of 12 classes. In this study, three questionnaires measuring educational democracy Qltas and colleagues (1393), academic burnout Boers (1997), citizenship skills Mohammad Johnny (1390) respectively. Analysis of descriptive and inferential statistics used in descriptive statistics (calculation of frequency, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics methods were used independently. The results showed that between democracy education in public schools and non-government schools there is a difference between academic burnout in public schools and non-government schools, there is no difference between citizenship skills in public schools and private schools there.

کلیدواژه‌ها [English]

 • democracy
 • educational
 • academic burnout
 • Citizenship skills
 • Askarian, M.(2006). The status of ethnic cultures in citizenship education. Journal of Educational Innovations, Vol 5. No, 17.pp 152-162 (in Persian)
 • Bashirieh, H.(2008). Implication of Democracy for All. Tehran: Moaser.(in Persian).
 • Ghedi, Y.(2006). Education of future citizens. Journal of Educational Innovations, Vol 5. No, 17.pp 183-210(in Persian)
 • Gholtash, A.(2012). Citizenship Education(Approaches, Views and Curriculum). Tehran: Yadvare Ketab.( in Persian).
 • Moghadasi, S.( 2012). The relationship between goal orientation and perceived social support and academic burnout, M.A Thesis, Madani Azarbayjan University.(in Persian).
 • Naami, A.(2009). The relationship between the quality of students' learning experiences and academic burnout. Journal of Psychological Studies, Vol 5, No 3.(in Persian). 
 • Lotfabadi, H.(2006). National and global citizenship education and strengthening the identity and value system of students. Journal of Educational Innovations, Vol 5. No, 17.pp11-44. .( in Persian). 
 • Rostam Oghli, Z., Khoshnoodnia, B.(2013). Compare academic conscience and academic burnout of students. Journal of Learning Disabilities, Vol 2, No 3. Pp 18-37(in Persian).
 • Gholtash, A.(2009). Review approaches to citizenship education in the primary school curriculum of Iran in order to suggestion a citizenship education curriculum. Ph.d Thesis. Isfahan Branch, Islamic Azad University. (in Persian)
 • Gholtash, A., Yarmohammadian,. Foroughi, A.,  M., Jafari, S,E., (2010). Review Progressive citizenship education approach in the primary school curriculum. Journal of Educational Sciences, Vol 6, No, 2. Pp 37-62 (in Persian). 
 • Goutech, J.(2009). Philosophical schools and educational votes(translated by Pakseresht ,M). Tehran: SAMT. (in Persian).
 • Marahel, F.(2012). A comparative study in private schools and public education components of democracy and its impact on the development of critical thinking and social skills of students. M.A thesis, Shiraz Branch, Islamic Azad University.(in Persian).
 • Gholtash, A. (2009). Review of approaches to citizenship education in the primary school curriculum in Iran and citizenship education curriculum design. Thesis in the field of curriculum development, Islamic Azad University, Khorasgan Branch. (in Persian).
 • Gutek, G. (2007). Philosophical and Ideological perspectives on Education. translated to Persian by M. Jafar Pakseresht, Tehran: Samt Publication.
 • Zarei, Gh., Shahryari, S.(2015). The Citizens' rights as a precondition for social justice. The first scientific conference on new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran. (in Persian).