ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضاء هیات علمی در آیینه پژوهش محیط پژوهش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضاء هیات علمی تمام وقت شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری تمامی اعضاء هیات علمی تمام وقت شاغل به تدریس در نیمسال دوم سال تحصیلی
91-1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به تعداد 191 نفر بودند. حجم نمونه پژوهش مطابق با جدول مورگان 127 نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه پژوهش از شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد؛ که نهایتاً 95 نفر در پژوهش مشارکت جستند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه جامع کیفیت زندگی کاری اعضا هیات علمی ساخته نورشاهی  (Nourshahi,2010)بود. ضریب پایایی پرسشنامه مناسب و بالاتر از70/0محاسبه شدند. داده­های گردآوری شده با  بهره­گیری از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، آزمونt، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که  اعضاء پاسخگو وضعیت کیفیت زندگی کاری خود را در ابعاد رضایت شغلی، توسعه علمی و بهسازی حرفه­ای، شرکت در اجتماعات علمی نامطلوب و پایین و در دو بعد آزادی علمی و اخلاق حرفه­ای در حد متوسط ارزیابی نموده­اند. دیگر نتایج پژوهش نشان داده است که متغیرهای سن، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و مرتبه علمی اعضاء هیات علمی تاثیری در ارزیابی آنها از ابعاد کیفیت زندگی کاری حاکم بر دانشگاه ندارد.  متغیر گروه آموزشی محل خدمت در ارزیابی  اعضاء از  دو مولفه انجام فعالیت­های پژوهشی و  مشارکت در اجتماعات علمی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality of Work Life of Faculty Members in Research Mirror (Islamic Azad University, Garmsar Branch)

نویسنده [English]

  • N. S
چکیده [English]

The purpose of the study was to examine the quality of work life of faculty members. This survey included all (n=95) faculty members of Garmsar Branch of Islamic Azad University.  A sample of 127 respondents was selected randomly. The research instrument  was a questionnaire of work life developed by Norshahi (2011). Data were analyzed using Pearson product-moment correlation and student t-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • Faculty
  • Islamic Azad University
  • Garmsar