رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی. واحد مرودشت. دانشگاه ازاد اسلامی. مرودشت. ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تبیین رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه بوده است. روش تحقیق همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دبیران متوسطه شهر جیرفت است. حجم نمونه 234 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه هوش سازمانی (Alberkht,2003) خود کارآمدی (sherr,1982) و رضایت شغلی (Candal & Halin 1969) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل از روش­های آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، تداوم نمودار، میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است نتایج پس از تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر و روحیه) با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد هوش سازمانی با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین متغیر چشم انداز استراتژیک نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی­تری برای رضایت شغلی می­باشد.  متغیر روحیه نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی­تری برای خودکارآمدی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Intelligence with self – Effiency and Occupational Satisfaction of high school Teachers in Jiroft

نویسندگان [English]

  • gh. a
  • n. sh
  • a. o
چکیده [English]

the purpose of the present study has been to express the relation of organizational intelligence with self-efficiency and occupational satisfaction of high school teachers in jiroft small town. The research method is descriptive and of correlation type. The statistical society includes all the higschool teachers of jiroft small town in this study. In the academic year (91-92) , 234 persons were selected through using kerjessi_moorgan method. The measurement tools , in this research , are included  of organizational  intelligence questionnaire,(alberekht,2003), self – efficiency questionnaire (sharar,1982) andoccupational satisfaction questionnaire (smith , 1978). The descriptive statistical methods (the abundancy distribution table , grophs continuity , mean and standard deviation ) have been used for analyzing data and regression and correlation tests have been used in perceptive statistical level.
After analyzing the data, the results showed that there is a meaning ful relation between organizational  intelligence and self-efficiency and also occupational (p<1%).
There is a meaningful relation between the aspects of organizational intelligence(strategic view,common fate,tendancyfor changing and morale) and occupational satisfaction (p<1%).there is a meaningful relation between the aspects of organizational intelligence and self –efficiency (p<1%).
Also , the variable strategic viewis considered as a stronger variable of  investigation  for  occupational  satisfaction  proportionate to other  stronger variable of investigation for self –efficiency proportionate to other variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational intelligence
  • self-efficiency
  • occupational
  • Satisfaction
  • teachers
Alsadatnasabi, narjes. (2008). the relationship between organizational intelligence and creativity of employees in Shiraz University of Medical Sciences
Dindarloo,dindarloo.(2011).relationship knowledge management and organizational intelligence in the faculty of the University of Islamic Marvdasht free.Masters thesis.marvdasht Islamic Azad University
Dehghani,fateme.(2012). the relationship of organizational culture and job motivation with employee job satisfaction at the Education in Shiraz a master's thesis.marvdasht Islamic Azad University.
Abaspour,ali.(2008). review of the effectiveness of the company in its functions professional efficiency keenness on the job at the University of Isfahan employees. Masters thesis, consultation, the Faculty of Education, the University of Isfahan.
Fatahipour,morteza.(2010). KM impact on organizational intelligence (case study of the Islamic Azad University unit sanandaj, the national conference organizational intelligence.
Kohansal,hajar.(2009). investigate the reliability and validity of organizational intelligenceand its relationship with the organizational commitment telecom company employees in the city of Shiraz.thesis senior undergraduate Islamic Azad University unit Marvdash
Mokhtari,marzeh.(2010).relationship organizational intelligence and knowledge management. Quarterly Journal organizational knowledge management, the fourth year, the number of 30
Henson, R.K.(2001).Empowement, self- efficacy and school climate. Teaching  and Teache Education. 17, pp 819-836.
Henson,k.(2001).empowement.self-efficacyand scool climate. Teaching and teache education