رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز.

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز بوده، که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به کار بوده­اند. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه­گیری تصادفی سهمیه­ای استفاده شد که در مجموع 300 نفر (60 مدیر و 240 دبیر زن و مرد) انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های فرهنگ سازمانی جلیلی Jalili,2006)) و مدل اثربخشی سرجیووانی می­باشد. داده­های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش­های آماری توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که: الف) رابطه معنی­داری بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه­های فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه وجود دارد. ب) از میان مؤلفه­های فرهنگ سازمانی، مؤلفه توجه به تیم و شبکه کاری و مؤلفه توجه به پیشرفت، به­گونه معنی­داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. ج) از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه، مؤلفه توجه به تیم و شبکه کاری و مؤلفه توجه به پیشرفت به­گونه معنی­داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. د) از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه، مؤلفه توجه به تیم و شبکه کاری و مؤلفه توجه به هدف به­گونه معنی­داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. ه) تفاوت معنی­داری میان دیدگاه مدیران و دبیران در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship between Organizational Culture and School Effectiveness from the Viewpoints of Principals and Teachers of Shiraz High Schools

نویسندگان [English]

  • F. A 1
  • J. J 2
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between organizational culture and school effectiveness from the viewpoints of high school principals and teachers working in Shiraz.  Research method in this survey was descriptive and correlational. From among the principals and teachers working in Shiraz in the academic year 88-89, 300 (60 principals and 240 teachers) respondents were selected through stratified sampling. Two scales of “organizational culture” and “school effectiveness” were used to collect data. The results indicated that: a. There was a significant relationship among organizational culture and  school effectiveness and organizational culture variables. b. From among all variables of  organizational culture, attention to teamwork and development could significantly predict  school effectiveness. b. From the viewpoints of high school principals, attention to teamwork and development could significantly predict  school effectiveness. d. From the point of view of teachers, attention to teamwork and aim could significantly account for  school effectiveness. e. There was no significant difference between principals and teachers’ views about the relationship between organizational culture and school effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • School effectiveness
  • Principals
  • teachers