نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی والدین کودکان بیش‌فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزش زیست محیطی والدین کودکان بیش فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره­های آموزشی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. برای نیازسنجی آموزش از مدل استقرایی کافمن استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را تمامی والدین کودکان بیش­فعال مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) و بیمارستان حافظ شیراز در سال 95 با حجم 140 نفر می­باشد. روش نمونه گیری از نوع در دسترس و با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 103 نفر از والدین به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته 20 سوالی بهره گرفته شد. روایی ابزار توسط اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تایید گردید و پایایی ابزار نیز با ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد. داده­های جمع­آوری شده با نرم افزار spss.vs.22، شاخص­های میانگین، انحراف استاندارد و آزمون­های یومان ویتنی و اسییرمن تحلیل شد. نتایج نشان داد که والدین بیشترین نیاز را به آشنایی با مضرات استفاده از سیگار، قلیان یا انواع مواد مخدر در مکان زندگی کودک(06/1±83/1) و کمترین نیاز را به آشنایی با انتخاب درست مدرسه و محیط آموزشی کودک بیش فعال خود دارند (75/0±47/0). همچنین نتایج نشان داد، بین نیازهای آموزشی والدین و سطح سواد آنان، رابطه معنی­دار وجود ندارد و بین نیازهای آموزشی والدین دارای کودک بیش فعال دختر و پسر تفاوت معنی­دار وجود ندارد. با توجه به نیازهای شناسایی شده، لزوم ارائه دوره­های آموزشی درک شده و بایستی در این زمینه برنامه­ریزی لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training Needs Assessmentof environmental educationfor parents of hyperactive children in the cognitive fild and offering training courses

نویسندگان [English]

 • mahmoud sharafi 1
 • saeid Mazloumian 2
1 professor
2 education
چکیده [English]

The purpose of this study was Training Needs Assessment of environmental education for parents of hyperactive children in the cognitive fild and offering training courses. The method of research is descriptive-correlation. Kaufman inductive model was used to assess educational needs. The study population included all parents of hyperactive children referred to Imam Reza and Hafizhospitals in 95 year with a capacity of 140 people was formed. Sampling method was available and according tokeregci-Morgan table, 103 parents were selected. For date collected used a self-made questionnaire with 20 item. Validity of tools confirmed by educational scienses and psychology and reliability of tools by Cronbach's alpha coefficient was 0/91. Data collected by the Software spss.vs.22, Mean, standard deviation and Man Whitney U and Spirmantests were analyzed.The results showed that parents most need to be familiar with the hazards of smoking, tobacco or drugs in place of the child's life (1/06 ±1/83) and the least need to know to choose the right school and the education of children hyperactive have (0/75 ± 0/47). Also the results showed that between the educational needs of parents and their literacy level, there is no significant relationship and statistically there is no significant difference, from environmental education needs, between the parents, of hyperactive girl, and parents of hyperactive boy. According to the identified needs and perceived need for training courses, planning needs to be done in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Needs Assessment
 • Environmental Training
 • parents of hyperactive children
 •  

  • Alizadeh,H.(2003).Attention deficit - hyperactivity movement, features and evaluation and treatment. First Edition. Tehran,Roshd publisher.)in Persian)
  • BiYing, H. Yang, Y. Sylvia, S. Ieong. L. (2016). Chinese urban and suburban parents' priorities for early childhood education practices:Applying Q-sort methodology. Children and Youth Services Review, 64:pp:100–109.
  • Chronis, A. M. Jones, H..Raggi, V. L. (2006). Envidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal Clinical Psychology Review, 26: pp:486-502.
  • Daghighian,C. (2011). Treatment of attention deficit, Tehran,Danzhh publication.)in Persian)
  • Druggist,S.A. Davari, R. Lalbkhsh, k. (2012). The association of blood led levels of hyperactivity and inattention in children under 10 years referring to Tehran hospitals in the years 1386 to 1388. Journal Medical Sciences, 22(1): pp:61-57.
  • Emamgholi,L. (2012). The effect of social capital on environmental behavior(Case Study: Kurdistan).Master thesis social science research, unpublished, University of Mazandaran. )in Persian)
  • Faviano, G.A. Chacko, A. Pelham, W.E.Robb, J. Walker, K.s. Wymbs, F. and et al. (2009). A comparison of behavioral parent training programs for fathers of children with attention-eficit/hyperactivity disorder.BehavTher, 40(2): pp:190-204.
  • Ferdowsi,S.Mortazavi,Sh. Rezvani, N. (2007). The relationship between environmental knowledge and practices of environmental protection, Journal Human Sciences, 53:pp: 253-266. .)in Persian)
  • Frich,J.Kaiser,F.G.Wilson,M.(2004). Environmental Knowledge and Conservation behavior: Exploring Prevalence and Structure in a Representative Sample,journal Personality and Individual Differences, 37: pp:1-27.
  • Haj Husseini, H. Shobeiri, S.A. Farajollahi, D. (2011). Needs assessment and determine the educational priorities of high school students Drzmynh‌Y environment and sustainable development. Journal Environmental Science and Technology,12(1): pp:45-62 .)in Persian)
  • Hobrani,P.Alaghbandrad,J.Arabgol, F. (2005). The Role of Gender in Familial Etiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
  • Hvshvr, C. Behnia, P. Khushabi, k. Mirzaee, E. Rahgozar, M.. (2010). The impact of parental education for children 4 to 10 years old with attention deficit disorder - hyperactivity on child behavior disorders. Study of Rehabilitation,10(3):pp:32-45.)in Persian)
  • LotfiKashani, P. (2012). The impact of family education in reducing behavioral problems in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Journal Medical Sciences, 22: pp:220-216. .)in Persian)
  • Karimi, A. (2013). How careless and vibrant behave with children?Tehran, Danzhh. )in Persian)
  • Kousha,D.Soroush,H.Najafi,K. MohtashamAmiri,Z.(2012).Compare the attitude of children with attention deficit - hyperactivity non-affected siblings and a control group toward smoking.Journal Medical Sciences,21(83): pp:61-72.21. .)in Persian)
  • Lahijanian,A.(2011).Environmental Education,Tehran, Islamic Azad university publication. .)in Persian)
  • Lahyjanyan,A.(2012).Environental Education, Science and Research Branch, Tehran, Islamic Azad University press. .)in Persian)
  • Miranda,A.(2000).fficacy of cognitive-behavioral therapy in the treatment of children with ADHD, with and without aggressiveness. Journal Psychology in the Schools,37: pp:169-182.
  • Moharreri,P.(2010).Effect of "positive parenting program" to mothers on children's behavioral problems, attention deficit hyperactivity disorder. Journal Fundamentals of Mental Health. 11(1): pp:31-40. .)in Persian)
  • Mousavi.A.(2008).Attachment styles and coping in people with and without substance abuse, Master thesis Psychology Department, Islamic Azad University of Birjand. .)in Persian)
  • Nath, B.(2003). Education for sustainable Development: The Johamnesburg Summit and Beyond. Environment, Development and Sustainability, 5: pp:231-254.
  • Nigg. J. (2006). What causes ADHD?, New York: Guilford press.
  • Orony, J. (2001). Developmental outcome of school – age children born tomothers with heroine dependency. Developmental medicine and child neurology. (43):pp: 668-675.
  • Palmer,J.(2003).Environmental EducationintheTwenty-firstCentury, Translated by khorshiddoost, A.M. First Printing, Tehran, Samt Publication.
  • Pelham, W.E. Foster, E. M. Robb, J.A. (2007). The economic impact of attention deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. Journal PediatrPsychol, 7(2):pp: 711-27.
  • Qobadpur, D. Blessing, G.h.. Farrokhian, P. (2014). Environmental educational needs of male teachers in schools in Ahvaz. The National Conference of environmental research and expertise. .)in Persian)
  • Rezai, M. liaghati, H. Mostafavi, H.(2013). Environmental Education& Sustainable development,promotion of Society Environmental Culture, Environmental Education book, Tehran, kianmehr Publisher. .)in Persian)
  • Rostami,A.(2011).High school students' knowledge and attitudes regarding environmental and demographic variables in the city Kuhdasht, Master thesis, Faculty of Literature and Humanities, PayameNour-Reiy unit. .)in Persian)
  • Salehi, P. Pazvkynzhad, G. Emamgholi, L. (2013). Education and the environment (attitudes, awareness and environmental behavior of students).Journal martyr ChamranUniversity.20(2):pp:190-171.)in Persian).
  • Salehi, S. (2011). Environmental behavior, environmentalscience and education. Chamranuniversity, Journal scienceeucation, 3&4:pp: 220-201. .)in Persian)
  • Selikowitz,M.(2009).Whatcauses ADHD?,London: Oxford University press.
  • Shahim,S.A.Youssefi,P.(2006).The prevalence of attention deficit / hyperactivity in school children. J Pediatrics, 17 (2): pp:211- 216. .)in Persian)
  • Shalchi, B. Besharatm, D. Badynlv, F. (2011). Spicy effect of music on the selective attention in children with attention deficit (hyperactivity).Journal Contemporary Psychology. 5 (1): pp:30-41. .)in Persian)
  • Shobeiri, S.A. D. Meybodi, H. Nlkpour, A. Sradypvr,A. (2014). Kindergarten teacher assessment and preparation for environmental education to children. Journal social cognitive research, 1: pp:47-61. .)in Persian)
  • Shobeiri,S.A., Meybodi, h. (2013). Evaluation of environmental education in Iran and provide suggestions for improving existing ones. J ournal ournal Environmental Sciences, 15(1):pp: 119-130.
  • Sotoudeh, A. Pour AsgarSangachin, P. (2011). Check indicators of sustainability and environmental performance reports in 2005, 2006 and 2008 and Iran's position. Environment and Development, 1(1):pp:51-72. .)in Persian)
  • Steward, F. Tavakoli, A. Khalili, M. (2006). The effects of ambient air pollution on the health of children and babies. Congress of Air Pollution and its effects on health. Environmental Research Institute, Tehran,)in Persian)
  • Vali al lahi, J. Maghsodi, M. K. (2011). The role of Environmental Education in Public cultural and Education, A Systemic Approch to Sustainable Envirpnmental Education, Cambridge J Education, 29(3): pp:433-446. .)in Persian)
  • Zmanimoghadam,A. Said,D.(1392).The effect of environmental education on knowledge, attitude and skills of primary school teachers Tehran Region 12 education. Journal environmental education and sustainable development. 1(7):pp:19-30. .)in Persian)