نقشه راه بالنده سازی در فرایندهای آموزشی سیستم‌های آموزش عالی(مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، پس از بررسی و شناسایی مؤلفه‌های بالندگی سازمانی واحدهای منطقه‌13دانشگاه آزاد اسلامی، الگوی مفهومی در قالب نقشه راه بالنده‌سازی[1] ارائه شده‌‌است. جامعه تحت مطالعه، واحدهای منطقه‌13 دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. جمع­آوری داده­ها از طریق توزیع سه نوع پرسش‌نامه محقق‌ساخته صورت پذیرفته­است که بررسی روایی و پایایی آن‌ها، بر حسب نوع و ماهیت‌ ابزار، با روش‌های مختلفی مورد آزمون قرار‌گرفته‌است. پرسش‌نامه نوع اول با هدف شناسایی مؤلفه‌های بالنده‌ساز برای جامعه مورد مطالعه، نوع دوم با هدف تعیین اولویت مؤلفه‌های بالنده‌ساز با رویکرد دیماتل و نوع سوم جهت آزمون روایی الگوی تحقیق تهیه و توزیع شده است. شناسایی مؤلفه‌های بالندگی با رویکرد ترکیبی از نتایج مطالعات پیشین، روش دلفی و الگوسازی تحلیل مسیر انجام شده‌است. اولویت‌بندی مؤلفه‌ها با با رویکرد دیماتل و بر اساس میزان شاخص نفوذ و اثر مؤلفه‌ها انجام گرفته ‌است. نهایتاً، با لحاظ نمودن یافته‌های تحقیقات پیشین و خروجی روش‌های به‌کارگیری شده، الگوی نهایی پژوهش در قالب نقشه‌راه بالنده‌سازی برای جامعه مورد مطالعه ارائه شده‌است. الگوی مذکور با درجه تناسب29/4 و میزان مطلوبیت 95% توسط گروه خبره مورد تایید واقع شده‌است. نتیجه اصلی تحقیق،  در قالب نقشه‌راه بالنده‌سازی برای جامعه تحت مطالعه در هشت دسته از عناصر اصلی مطرح شده که شامل موارد زیر است:  "اهداف و فلسفه، مبانی نظری بالندگی، مؤلفه‌های بالندگی، فراگردهای اجرایی، تسهیل‌کننده‌ها، برونداد، بازخورد و چگونگی ارتباطات مابین اجزای الگو".[1] Development Road Map

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development Roadmap of Educational Processes in Higher Education Systems (Case Study)

نویسندگان [English]

  • H Taghi Zadeh 1
  • M Zeyaei 2
چکیده [English]

In the present study, after surveying and identifying the factors of organizational development (OD) for district 13 of Islamic Azad University, the conceptual model presented in shape of a development roadmap. The research community was district 13 of Islamic Azad University. Data collection was conducted through three kinds of questionnaires that surveying about those validities and reliabilities, based on type and nature of the instrument, tested on different methods. The first type of questionnaire to identifying the development factors, type II for determining the priorities with DEMATEL approach and type III for testing the research model developed and distributed. The development indices recognition performed with the respect of the previous studies, Delphi method and path modeling analysis techniques; and their Prioritization concluded by the DEMATEL systemic Method, according to the factors' influence/ influenced rate with respecting to the situation of research society. Eventually, regard to the previous research findings and outputs of the methods of the applied methods of this research, the final model of the research presented in the form of development road map for the understudied organization. The model has been proved from the expert group with 4.29 fitting degree and 95% Desirability. Data collecting concluded according to the concept of Delphi technique with three different kinds of the questionnaire. Validity and reliability of the questionnaires have been probed with different methods regarding the type and nature of them. The main conclusion of the study has been presented in the form of development road map for understudied community in the eight main elements: "the goals and philosophy, the theoretical framework of development, development factors, executive processes, outputs, feedback and the communications between the components".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Development
  • Development Roadmap
  • Development Factors
  • Delphi method
  • higher education
-               Beckhard, R. (1969). Organization Development: Strategies and Models, Addison Wesley.
-               Boonstra, J.J. (2004). Dynamics of Organizational Change and Learning, John Wiley Sons, Ltd., ISBN 0-471-87737-9.
-               Burke, W.W. (1982). Organization Development: Principles and Practices”. Glenview IL: Scott, Foresman, New York.
-               Bushe, G.R. & Marshak, R.J. (2009). Revisioning Organization Development Diagnostic and Dialogic Premises, the Journal of Applied Behavioral Science, Vol. 45(3): 348-368.
-               Choua, S.W. & Chen, P.Y. (2009). The Influence of Individual Differences on Continuance Intentions of Enterprise Resource Planning (ERP), Int. J. Human-Computer Studies, 67:484-496.
-               Docherty, P., Kira, M., Abraham, B. & Shani, R. (2009). Organizational Development for Social Sustainability in Work Systems, Research in Organizational Change and Development, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 17: 77-144.
-               Egan, T.M. (2002). Organization Development: An Examination of Definitions and Dependent Variables, Organization Development Journal, 20 (2): 59-70.
-               Gudergan, S.P., Ringle, C.M., Wende, S., Will, A. (2008). Confirmatory Tetrad Analysis In PLS Path Modeling, Journal of Business Research, 61 (12):1238-1249.
-               Hair, J.F., Ringle, C.M., & Sarstedt, M. (2013). Editorial Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher Acceptance, Long Range Planning, Vol.46:1-12.
-               Heydari cherudeh, M. (2010). The Validity and Reliability Evaluation Guideline for Cultural and Social Science, the Jahad publications, Mashhad. (In Persian).
-               Laursen, E. (2011). Organizational Learning through Development Projects, International Journal of Manpower, Vol. 3 (5/6):567- 580.
-               Mcardle, K. L., & Reason, P. (2006). Action Research and Organization Development, Thousand Oaks: Sage Publications.
-               Mclean, G.N. (2006). Organization Development: Principles, Processes, Performance, Berrett-Koehler Publishers, New York, Ltd.
-               Momeni, M. & Faal Ghayyumi, A. (2010). Statistical Analyzes with Using SPSS, Tehran, New Book Publications. (In Persian).
-               Mulholland, P., Zdrahal, Z., & Domingue, J. (2005). Supporting Continuous Learning in a Large Organization the Role of Group and Organizational Perspectives, Applied Ergonomics, 36: 127–134.
-               Mulili, B.M., Wong, P. (2011). Continuous Organizational Dev elopment, Industrial and Commercial Training, Vol.43 (6):377-384.
-               Oakland, J.S., Tanner, S.J. (2007). A New Framework for Managing Change, the TQM Magazine, Vol. 19 (6):572-589.
-               Olugbodea, M., Richards, R., Biss, T. (2007). The Role of Information Technology in Achieving the Organization’s Strategic Development Goals: a Case Study, Information Systems, Vol. 32:641–648.
-               Pareek, U. (2002). Organizational Culture: Octapace Profile, Training, Instruments In HRD and OD, Ink Pub.
-               Pegels, C.C. (1998). Handbook of Strategies and Tools for the Learning Company, Productivity Press, Portland, Oregon.
-               Rieley, J.B. (2001). Gaming the System: Stop Playing the Organizational Game Start Playing the Competitive Game, Financial Times Prentice Hall, London.
-               Shojaei, M., Ebrahimi, M. & Salili, S.S. (2012). Complex framework for Formulation of strategy in roshd high education center, Journal of Executive Management, Vol.5 (9): 5. (In Persian).
-               Swanson, R. A., Elwood, F.H. (2008). Foundations of Human Resource Development, Berrett Koehler Publishers, California, USA.
-               Taghizadeh, H., Tari, G. & Parastari, H. (2007). Prioritizing the principles of developed organizations in education organization using analytical hierarchy process (AHP), Education and Learning Studies, (1-2):25-56. (In Persian).
-               Toosi, M.A. (2001). Organizational Development, the G.A Publications, Tehran. (In Persian).
-               Zand, D.E. (2009). Organization Development and Change: A Reflection On Where We Came From, Revised Version Published in Organization Development and Change Newsletter, Vol.4:1-10.