طراحی چارچوب نظری مدارس امن در آموزش و پرورش ایران: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران .

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی،بجنورد، ایران.

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی و شناسایی مؤلفه­های مدارس امن بود که به عنوان یک راهنما برای مدیران مدارس و تصمیم­گیرندگان حوزه آموزش و پرورش قابل استفاده باشد.
روش شناسی پژوهش: پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. گردآوری داده­ها و استخراج مضامین مرتبط با استفاده از مصاحبه نیمه­ ساختاریافته با آگاهی­دهندگان کلیدی در این حوزه صورت گرفت. انتخاب مشارکت­کنندگان با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و معیار اشباع نظری بود که بر اساس آن تعداد 15 نفر از اساتید و متخصصان حوزه آموزش و پرورش و متخصصان معماری انتخاب شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت­کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت­کننده در پژوهش استفاده شد. داده­ها به روش تحلیل مضمون بررسی شدند.
یافته­ها: مدلی برای مدارس امن با دو دسته مولفه­ی اصلی تحت عنوان 1- مولفه­های روانشناختی- جسمانی با مضامین سازمان­دهنده: امنیت روانی، امنیت جسمی، امنیت رفتاری، امنیت اجتماعی؛ با  17 مضمون پایه و 4  مضمون سازمان­دهنده و 2- مولفه­های آموزشی- درسی با مضامین سازمان­دهنده: امنیت فیزیکی، امنیت رفاهی و امنیت آموزشی  با 3 مضمون سازمان­دهنده و 8 مضمون پایه شناسایی و ماتریس مضامین مرتبط ترسیم گردید
بحث و نتیجه­گیری: . با کاربرد مؤلفه­های مدارس امن، دانش­آموزان می­توانند به دور از دغدغه­های جسمی، روانی و... و هم چنین مشکلات رفاهی و دشواری­های ناشی از امکانات و تجهیزات، درگیر در بحث و یادگیری باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Theoretical Framework for Safe Schools in Iranian Education: A Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • mansooreh keshvari 1
  • mahboubeh soleimanpouromran 2
  • behrang esmaeili shad 3
1 PhD Student, Department of Educational Management, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational sciences , Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The purpose of this study was to investigate and identify the components of safe schools that can be used as a guide for school principals and decision makers in the field of education. The research was conducted qualitatively using content analysis method
research methodology:
Data were collected and related topics were extracted using semi-structured interviews with experts in this field. Participants were selected using purposive sampling method and theoretical saturation criteria, based on which 15 professors and specialists in the field of education and architecture were selected. To obtain data validity and validity, two methods of reviewing participants and reviewing non-participating experts in the research were used. Data were analyzed by content analysis.
Findings:
 A model for safe schools with two main components called 1- Psychological-physical components with organizing themes: mental security, physical security, behavioral security, social security; With 17 basic themes and 4 organizing themes and 2- educational-curricular components with organizing themes: Physical security, welfare security and educational security with 3 organizing themes and 8 basic themes identified and matched the related themes.
Conclusion:
 by using the components of safe schools in schools, students can engage in discussion and learning away from physical, psychological, etc., as well as welfare problems and difficulties caused by facilities and equipment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safe school
  • education
  • psychological-physical components
  • educational-curricular components
  • content analysis