تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی و بررسی رابطه آن با نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد.

2 دانشیار، مدیریت بازرگانی، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده

در تغییرات سریع امروزی سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند خود را با این تغییرات انطباق داده و از قدرت نوآوری لازم برخوردار باشند. در دانشگاه­ها و نهادهای آموزش عالی نیز نوآوری و خلاقیت از اهمیت والایی برخوردار است. بنابراین، جهت تحقق این هدف، این نهادها باید در زمینه اشاعه، نشر دانش و انتقال آن به جامعه و نسل­های جوان بیش از پیش تلاش و کوشش کنند. با توجه به اهمیت نوآوری در نهادهای آموزش عالی این پژوهش تلاش دارد تا اثر ابعاد مدیریت دانش را بر نوآوری مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بازبینی قرار گرفته و پس از مصاحبه با خبرگان، ابعاد فرایندی و زیرساختی مدیریت دانش شناسایی و ضمن ارزیابی ابعاد فوق در دانشگاه یزد اثر هر یک از آنها بر نوآوری فنی و اجرایی بررسی شد. این پژوهش، توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی می­باشد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد می­باشند. نمونه‌گیری در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام گرفته است. نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد زیرساختی (فناوری، ساختار و فرهنگ) و فرایندی مدیریت دانش (خلق دانش، تسخیر دانش، ذخیره دانش و ...) با نوآوری (فنی و اجرایی)‌ رابطه معنی­داری وجود داد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد فوق، فرهنگ و فناوری بیش­ترین تاثیر را بر توسعه نوآوری دارند. این درحالی است که وضعیت ابعاد مذکور در دانشگاه یزد نامطلوب می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Status of Knowledge Management in Higher Education Institutes and its Relation with Innovation

نویسندگان [English]

  • A.R K.M 1
  • S. A 2
چکیده [English]

In today's rapid changes, successful organizations will be able to adapt to these changes creatively. Universities and higher education institutions are no exceptions. So, in order to achieve creativity and innovation, these institutions must try to share knowledge and transfer it to the society and the younger generations. As such, this study attempted to examine the effects of infrastructural and process dimensions of Knowledge Management on Innovation Development. Based on the literature and experts’ views the Infrastructural and Process Dimensions of Knowledge Management were identified, and their effects on technical and administrative innovations were evaluated.  The population of this study comprised all faculty members of Yazd University. A sample was drawn using stratifies sampling method. Test results revealed that there were significant relationships among all dimensions of infrastructure (technology, structure, and culture), knowledge management processes (knowledge creation, knowledge capture, storage), and innovation (technical and administrative). Regression analysis also indicated that culture and technology had strongest effects on the development of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Technical Innovation
  • Administrative Innovation