بررسی شاخص‌های بهسازی منابع انسانی و تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص­های­ بهسازی منابع ­انسانی و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان اداره­ کل ­اوقاف ­و ­امورخیریه استان ­فارس انجام شد. پژوهش از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه­ی جمع­آوری­اطلاعات، توصیفی-پیمایشی می­باشد. جامعه­ی­آماری شامل285نفر از کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان ­فارس می­باشد که با استفاده از جدول مورگان 164نفر به­عنوان حجم ­نمونه انتخاب و در پژوهش شرکت داده­ شدند. ابزار اندازه­گیری پژوهش 2پرسشنامه استاندارد بهسازی منابع­انسانی ابراهام (Raeo and Abraham.1990 و پرسش­نامه استاندارد اثربخشی ارزیابی عملکرد لاری(Lari & Other partners.2004) می­باشد. که روایی آن مورد تأیید متخصصان قرارگرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به­ترتیب 73/. و 76/. محاسبه ­شد. تجزیه ­و­ تحلیل داده­ها نیز با استفاده از روش­های آمارتوصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، انحراف ­معیار، میانه و مد) و روش‌های آمـاراستنباطی(رگرسیون و فریدمن)، انجام­شد. نتایج این پژوهش به­طور کلی نشان داد، شاخص­های بهسازی منابع­انسانی بر اثربخشی عملکرد کارکنان تأثیر دارد. همچنین بین مؤلفه­های مشارکت، نیازسنجی، اجرا و ارزیابی با اثربخشی عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Human Resource Development and its Impact on the Effectiveness of Employees Performance in Awqaf and Charity Administration at Fars Province

نویسندگان [English]

  • s khordehgir 1
  • a askari 2
  • m ranjbar 1
1 Islamic Azad University of Marvdasht
چکیده [English]

Abstract
This study aimed to investigate human resource development and its impact on the effectiveness of employee performance and Charity Affairs Office of Fars province. The purpose of the study in terms of the type of application and the method of data collection is descriptive survey. The population consisted of 285 employees of the Department of endowments is the province with the Morgan 164 people participated in the study were selected as sample. Analysis of the data by using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, median and mode) and inferential statistics (T single sample, regression and Pearson) was performed. The results generally showed that human resource development indicators have an impact on the effectiveness of employee performance. As well as between the components of the partnership, assessment and implementation and evaluation of the effectiveness there is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource development
  • Effectiveness
  • Employee participation
-                      Alagheband. Ali. (1999). School organizational health, Journal of Management Education and Research, No. 21.
-                      Bakhtyari Nasrabadi. Rajai Salimi. Taher Por. (2008). The relationship between the nature of the job, Quarterly Journal of executive, row 33, No. 9.
-                      Doai HabibAllah. (2005). Human Resource Management, University of Mashhad.
-                      Evaz zadeh. Ismael & Moenan.Davood.( 2010). The impact of human resource management to improve the effectiveness of Islamic Azad University, Tehran East staff, planning Drsy- of research in Educational Sciences, Islamic Azad University Khorasgan No. 27, Winter 2010. Pages 297-306.
-                      Ferris. Gerald. R. Perrewe. Pemelal. L. Ranft. Annette. L. Zinko.(2007) Robirt. Stoner. Jason. S, Brouer. Robyn. L. Laird. Maty.
-                      Hafez Nia. Mohammad Reza. (2008). Introduction to Research Methods in Human Sciences, Tehran, Press Samt, Tenth Edition.
-                      Haji mosaei.Morteza. (1999). Prerequisites for successful implementation of the employee participation system, printing, Tehran, Press Center.
-                      Khaef Allahi. Ahmad Ali. Rajab Zadeh. Ali. Lajvardi. Ashraf. (2010). A Model for human resources development with emphasis on the role of new technologies, Journal of Human Resources Management University of Imam Hussein, Issue 1.
-                      Khayat jadidi.Masomeh. 2002. Examine the relationship between organizational health and effectiveness of school girls in Tehran in 2001-2002, Master's thesis, Tehran, Tarbiat Moallem University, Faculty of Psychology and Educational Sciences.
-                      Mirsepasi.Naser.( 2013). Strategic human resource management work relations, publications Mir.
-                      Ranhawa,M. (2006). A Study of Organizational Health and Organizational Commitment among Industrial Employees. Journal of Indiana Academic of Applied Psychology, Vol. 11, P: 134.
-                      Saatchi.Mahmood.( 2006). Psychology of work, Tenth Edition, Tehran, Institute of editing publishing.
-                      Sarmad.Zohreh. Bazargan.Abbas. Hejazi.Elaheh. (1999). Methods of Research in Behavioral Sciences, Tehran, aware, the ninth edition.
-                      Stone. Dianna. L. Stone_Remero. Engene. F. Lukaszewski. T.L. Robbins , M.D. Crino , L.D. Fredendall. (2007), An integrative model of the empowerment process, Human Resource management « v. 12 N.1, p. -443-419 .