شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه علوم تربیتی،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،ایران

2 2. استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی ، ،مرودشت،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی بوده است. روش پژوهش کیفی اکتشافی و مشارکت کنندگان شامل صاحبنظران دانشگاهی بوده اند. روش نمونه گیری بصورت هدفمند و براساس اشباع نظری بوده است که با صاحبنظران دانشگاهی مصاحبه انجام گرفت و تا زمان اشباع داده ها و عدم دستیابی به دادههای جدید ادامه یافت.بعد از مصاحبه با 17 نفر اطلاعات حالت اشباع به خود گرفت؛ اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا 21نفر ادامه یافت. روش تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون(مضامین پایه،سازمان دهنده و فراگیر) انجام شده است. براین اساس ابتدا متن مصاحبه از جلسات مختلف مصاحبه بطور کامل پیاده سازی شده و تکمیل گردیده ، سپس با مطالعه ای دقیق این متون برای هر یک از مصاحبه های انجام شده تمامی مولفه های کلیدی بیرون کشیده شده است.نتایج بدست آمده از مصاحبه ها ، هفت شایستگی رهبری : شایستگی های بینشی،شایستگی های ارزشی-اخلاقی،شایستگی های عاطفی-اجتماعی،شایستگی های سیاسی،شایستگی های فنی-تخصصی و شایستگی های مدیریتی- عملیاتی را برای مدیران دانشگاه آزاد را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Competent Leadership Components of Islamic Azad University Managers

نویسندگان [English]

  • syedeh fatemeh habibi 1
  • mojgan amiryanzadeh 2
  • reza zarei 2
  • ebadalah ahmadi 2
1 Department of Educational Sciences, PhD Student of Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the leadership components of Islamic Azad universities' leadership. The exploratory qualitative research method and the participants included academic experts. The method of sampling was purposive and theoretical saturation, which was conducted with academic experts and continued until data saturation and no new data were obtained. The interview continued for 21 people. The method of analyzing the interviews was carried out using the thematic analysis method (basic themes, organizer and inclusive). At first, the transcript of the interview was fully implemented and completed, followed by a detailed study of these key components for each of the key components of the interviews. Leadership Competence: Demonstrated insights, ethical-value competencies, emotional-social competences, political competencies, technical-specialized competencies, and managerial-operational competencies for Azad University managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Management
  • higher education
  • university
  • Competence