بررسی جایگاه توانمند سازی شغلی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی متوسطه حرفه‌ای دانش‌آموزان آهسته‌گام ‌آموزش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش «بررسی جایگاه توانمندسازی شغلی در برنامه درسی دوره‌ی متوسطه حرفه‌ای دانش‌آموزان آهسته‌گام‌ آموزش‌پذیر بوده است .جهت دستیابی به این هدف‌، به بررسی میزان تأثیر عناصر برنامه درسی(هدف‌، محتوا، زمان و ارزشیابی) بر هر یک از مؤلفه‌های توانمندسازی شغلی (مهارت‌های عمومی ‌و اجتماعی‌، خود مدیریتی، خودکفایی فردی، خودکفایی اقتصادی و توانبخشی حرفه‌ای‌) پرداخته شد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع زمینه‌یابی بوده است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش‌، کلیه‌ی کارشناسان ستادی(45 نفر)، کلیه متخصصان برنامه‌ریزی درسی (100 نفر)، کلیه دبیران مقطع متوسطه حرفه‌ای استان قزوین(120 نفر) و کلیه کارفرمایان(15 نفر)می‌باشد. نمونه‌ی این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که تعداد 223 نفر در این پژوهش شرکت نمودند. اطلاعات این تحقیق از طریق دو پرسشنامه،44 سؤالی محقق ساخته با معیارنمره گذاری 10-1 جمع آوری شد و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (جداول‌، نمودارها، محاسبه فراوانی، درصد،انحراف معیار و ضریب تغییرات) و استنباطی(t تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی LSD) مورد تحلیل قرار گرفت؛ بر اساس نتایج به‌دست آمده از تحقیق‌، دو گروه متخصصان و کارشناسان‌، برنامه درسی را دارای قابلیت بالایی برای افزایش مهارت‌های پنجگانه (عمومی‌ و اجتماعی، خود مدیریتی‌، خودکفایی فردی، خودکفایی اقتصادی و توانبخشی حرفه‌ای) دانش‌آموزان آهسته‌گام در راستای رسیدن به توانمند سازی شغلی قلمداد کرده‌اند ولی دو گروه دبیران و کارفرمایان این برنامه‌ها را دارای قابلیت اندکی برای توسعه مهارت‌های ذکر شده در بین دانش‌آموزان آهسته‌گام دانسته‌اند. بدین ترتیب با توجه به تفاوت نظر دو گروه متخصصان برنامه‌ریزی درسی و کارشناسان ستادی با دبیران و کارفرمایان، باید اذعان داشت نظر به اینکه دبیران و کارفرمایان به‌عنوان مجریان برنامه درسی مقطع متوسطه حرفه‌ای می‌باشند؛ لازم است کارشناسان ستادی و متخصصان برنامه‌ریزی درسی در تدوین برنامه‌ی درسی در راستای توانمند‌سازی شغلی دانش‌آموزان آهسته‌گام، تجدید نظر اساسی به‌عمل آورند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the status of Job Empowerment Skills in the High School Vocational Curriculum for the Trainable Mentally-retarded Students in Iran

نویسنده [English]

  • M Abtahi
چکیده [English]

The main purpose of this research was to explore the status of job empowerment skills in the high school vocational curriculum for the trainable mentally-retarded male students in Iran. To this end, this study concerned the effects of curriculum elements (objective, content, time and evaluation) on the elements of job empowerment skills (general and social skills, self-management, economical self-sufficiency, and professional rehabilitation). The sampling frame of this field study included all the specialists of Education Organization for the Exceptional Students (N=45), all the curriculum planning experts in the high school vocational education (N=100), all the teachers working at high school vocational education in Qazvin Province (N=120), and all the employers (N=15). The sample of the study comprised 223 respondents selected using simple random sampling. Data was collected through two research instruments, that is, a 44-item questionnaire with a scale of 0 to 10 (constructed by the researcher) and an interview. Data was analyzed through both descriptive (tables, charts, frequency, cumulative percentage, variance and change coefficients) and inferential statistics (t-test, one way ANOVA, and LSD). The results of the study indicated that the two groups of education specialists and curriculum development experts contended that the curriculum maintained high efficiency to enhance the quintuple skills (general and social skills, self-management, economical self-sufficiency and professional rehabilitation) of the trainable mentally-retarded students in Iran in order to acquire job empowerment skills. The other two groups however maintained that it had a small capacity. Paying close attention to this difference in their stance and the point that teachers and employers are the administrators of the high school vocational education curriculum, it seems essential that the two groups of education specialists and curriculum development experts in Iran basically reconsider the current curriculum in order to help the trainable mentally-retarded students gain job empowerment skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job empowerment skill
  • High school vocational education
  • Trainable mentally-retarded student
  • curriculum
 
Asgharinekah,S, M. (2009). Methods of rehabilitation for mentally
retarded students. Mashhad:Behnashr
Behrad,B.(2004). Evaluation of life skills for mentally retarded
students.,Tehran:Institute of education studies
Shafiabadi,A.(2009).Career rehabilitation for handicapped people.
Tehran:Samt
Motaghiani,R.(2009), Evaluation of Career development that interest
students, Tehran:Institute of education studies
Mohsenisadr,A(2003), Assessment of exiting profissinal organization
educate for mentally retarded students That interest students, (M.A
Desertation), Islamic Azad University Tehran.
Mosapour,N.(2009),Curriculum Development in high school
education,Tehran : Samt
Mehrmohammadi , M., and colligues(2009),Curriculum:
Theries,Approaches and perspectives, Tehran: Behnashr
Hemmati alamdarlue,GH.,(2009), Providing pre-career education
model primary school, Tehran:Institute of education studies
Adams, D.R. (2007).Filling The Gap between a Magnet high School
Workplace rediness Curriculum and the Workplace. (Doctoral
Dissertation), Retrieved on August6,2009 from
http://www.proqust.org/1993/disabilities.htm.
Alwell, M., & Cobb, B. (2009). Functional life skills curricular
interventions for youth with disabilities. Career Development for
Exceptional Individuals, 32(2), 82-93.
Blustein, D. L. (2006). The psychology of working: A new
perspective for career development. Counseling and Public Policy
Journal, 25(4), 1-57.
Bond, G. R. (1992). Vocational rehabilitation. In R. P. Liberman
(Ed.), Handbook of Psychiatric Rehabilitation. Boston: Allyn &
Bacon publication.
Bradley Paul,A.,(1998). The effect Of expectations on the task
performance of Vocational trainees with mental retardation (
Doctoral Dissertation), Retrieved on August6,2009 from
http://www.proqust.org/1993/disabilities.htm.
Brown, B. (2002). Generic skills in career and technical education.
Retrieved on May 5, 2003 from
http://www.ericdigestes.org/2005/disabilities.html
Chambers, C. R., Wehmeyer, M. L., & Saito, Y. (2007). Self
determination: What do we know? Where do we go? Journal of
Exceptionality, 15(2), 3-15.
Cinamon, R. G., & Gifsh, L. (2004). Conceptions of work among
adolescents and young adults with mental retardation. Career
Development Quarterly Journal, 52(10), 212-224.
Clark, G.M. (1994). Is a functional curriculum approach compatible
with an inclusive education model? Teaching Exceptional Children
Journal, 26(2), 36-39.
Daniels, T. M. (2007). Determinations of employment outcomes
among persons with disabilities in public vocational rehabilitation
(Doctoral Dissertation). Retrieved on August 6, 2008 from
http://www.proquest.org/2008/mentalretardation
DiPipi-Hoy,C,.Jitendra,A.K,& Kern,L.(2009). Effects of time
management instruction on adolscents' ability to self manage
time in a vocational setting. Journal of Special Education,
43(4),145-159.
Durand,V.M. (2001).Future directions for children and adolescents
with mental retardation.
Association For Advancement Of Bihavior Therapy
journal,32(15),633. 
Dutta, A.,Gervey,R.,Chan,F.,Chou,C.C.&Dichman,N. (2008).
Vocational rehabilitation services and employment
outcomes for people with disabilities: A United states study,
Journal Of Occupational Rehabilitation ,18(5),326-334.
Enslen, P.,O. (2008). Developing the employability skills of
medical assisting students in a vocational high school.
Retrieved on August6,2009 from
http://www.proqust.org/1993/disabilities.htm.
Ferrari, L.,Nota, L.,Soresi,S. (2008) .Conceptions of work in italian
adults with intellectual disability .Journal Of Career
Development.34(4), 11-15.
Findley , W.,L. (1967). A follow- up of the financial assts and
liabilities of mentally retardation youth as related
to the cost of vocational training in four public school
system .Journal Of Special Education, 17(2),24-52.
Fornes, S.L. (2007) .Examining a Proposed job retention model
for adult workers with mental retardation In supported
employment. Retrieved on feb5,2008 from
http://www.proqustdatabase.org/1994/mental retardation.htm
Foster, K.,Meltzer,H.,Gill,B.&Hinds,K. (1996). Adults with a
psychotic disorders living in the community: OPCS surveys
of psychiatric morbidity in Great Britain report. London:
Office for National Statistics publications.
Foster, V., L.,(2006). Teaching- Learning style preferences of
special education teacher candidates at northeastern State
university in Oklahoma.Journal Of Mental
 Retardation, 25(3),50-64.
Frank, A. R., & Singleton, P. L. (2000). Young adults with mental
disabilitie Does transition Planning Make A difference?. Journal of
Education and Training in Mental Retardation
and Developmental Disabilities 35(6), 119-134. 
Gibbons, J.S., Horn,S.H.,Powell,J.M. & Gibbons, J.L.C.(1984).
Schizophernia patients and their families:A Survey in A
Psychiatric services based on a D.G.H.unit. British Journal Of
Psychiatry,144(52),70-77.
Gilbride,G & Stensrud,R & Peterson,C. (2000).Employers' Attitudes
toward Hiring persons with Disabilities and Vocational
Rehabilitation Services. Journal of Rehabilitation, 66(4). 17-23
Gonzalez, R.,(2009). Predicting vocational rehabilitation out comes
of young adult with specific learning disabilities transitioning
from school to work, Journal Of Disabilities,34(3),22-31.
Hall,E. (2010). Spaces of social inclusion and belonging for people
with intellectual disabilities, Journal Of
Intellectual Disability Research,54(12),48-57.
Hoffmann H, Kupper Z . (1996). Patients dynamics in early stages of
vocational rehabilitation:a pilot study. Compr
Psychiat Journal , 37(3) ,216-221.
Hyatt, K.,H, FillerTY.,W. (2007). A comparison of the effects of
two social skills training approaches on teacher and
child behavior. Journal of research In Childhood
Education,22(9),85-93.
Katherine, m. (2007) .The effect of life skills instruction on the
personal- social skills scores of rural high school
students with mental retardation. Retrieved on August 6,2008
from http://www.ericdigests.org/1993/disabilities.htm
Kiernan,W. (2000). Where we are now: perspectives on
employment of persons with mental retardation
.Journal Of Focus On Autism And Other Developmental
Disabilities, 15(2),90-115.
 Lawer,L.,Brusilovskiy,E.,Salzer,M.,S.& Mandel,D.,S. (2009). Use
Of Vocational Rehabilitative Services Among Adults With Autism,
J Autism Dev Disord, 19(3),387-494.
 
Lobben , J,.(1997). Post school employment outcomes of students
with disabilities served in secondary vocational education .
London: SAGE Publication
Levinson, E.M.,& Palmer, E.J. (2005). preparing students with
disabilities for School- to- work transition and post school life.
Journal Of Principal Leadership,5(1) ,11-15.
Linderstorm,L.E.,&Benz, M.R. (2002). Where we are now:
Perspectives on employment of persons
with mental retardation. Focus on Autism And Other
Development Disabilities Journal,15(2),90-115.
 Linderstorm, L.E.,Benz, M.R.(2002). Phases of career development:
case studies of young women with learning disabilities. Journal
Of Exceptional Children, 69(20),67-83.
Luftig,R.L,&Muthert,D. (2005). Patterns of employment and
independent living of adult graduates with learning
disabilities and mental retardation of an inclusionary high
school Vocational Program. Journal Of Research In Developmental
Disabilities, 26(10),317-325.
Marwaha, S.&Johnson, S.(2004). Schizophrenia And employment.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 49(1),339-349.
Matson, J.,L.,& Wilkins, J. (2009). Psychometric testing methods for
children's social skills .Journal Of Research In Developmental
Disabilities, 30(2),249-274.
Migliore, A.,&Butterworth, J. (2008). Trends in outcomes of the
vocational
 rehabilitation program for adults with developmental
disabilities:1995-2005.Journal Of Rehabilitation Counseling
Bulletin, 52(1),35-44 .
Nota , L., Soresi,S.,&Perry,J.(2006). Quality of Life in adults with
intellectual disability. Journal Of Intellectual Disability
Research, 50(6),371-38. 
Perkins, R.,&Rinaldi, M. (2002). Unemployment rates among patients
with long term mental health problems. Journal Of Psychichiatric
Bulletin,26(4),295-298.
Profaca, L.,C. (2000). Supported employment and vocational
rehabilitation among persons with mental retardation.London:
SAGE publications.
Roessler, R.T.(2002). Improving job tenure outcomes for people with
disabilities : The3M model. Journal Of Rehabilitation
Counseling Bulletin. 45(4),207-212.
Reynolds, C.R., & Fletcher- Janzen, E. (2007). Encyclopedia Of
Special Education. (Third Edition), Vol(1) , Pub : John Wiley &
Sons. Hoboken , New Jersey pub. Simultaneously in Canada, p.p,
1347-1350
shahnasarian,M. (2001). Career rehabilitation : integration of
vocational rehabilitation and career development in the twenty
– first century. Journal Of The Career Development , 49(3), 275-
283.
Shchelin,O.V.,(2005). Integrated approach to the problem of
vocational guidance of handicapped adolescents . Journal Of
Biomedical Engineering,39(2), 21-24.
Szymanski, E.M.(2000) Disability and Vocational behavior. In
T.R.Elliott &R.G.Frank(EDS.) Handbook of Rehabilitation
Psychology(p.p,499-517).Washington, DC:American
Psychological Association.
Taylor, A.(2005). What employers look for: the skills debate and the
fit with youth perceptions. Journal Of Education And Work,
18(2),201-218.
Tsiantis, J., Diareme,S., Giannakopoulou, D,&Soumaki,E. (2006).
Progress in intellectual disabilities services in greece . Journal
Of Intellectual Disabilities,10(2),99-104 . 
Verri ,A., Kaltcheva,D., Vallero,E.& Fea,F.(2004). Supported
employment of subjects with mental retardation in Pavia
Province!. Journal Of Vocational Rehabilitation,21(2),22-54.
Wadsworth, J., Milsom, M,.&Cocco,K. (2004). Career development
for adolescents and young adults with mental retardation.
Career And Technical Education journal,8(2),141-147.
Walden Sr.,E.,L. (2009). Core curriculum courses: a Study to
determine the impact on vocational- education studies.
London: SAGE publications
Walsh,P.N,Lynch,C.,&Delacey,E.(1994). Supported employment
Irish adults with intellectual disability : the
ROAD experience. International Journal Of Rehabilitation
Research,17(3), 15-24.
Walsh,P.N, Rafferty,M,&Lynch,C. (1991).Real job for people with
mental handicap. International Journal Of Rehabilitation
Research, 14(2),155-161.
Watzke,Stefan., Galvao,Anja&Brieger,Peter(2009). Vocational
rehabilitation for subjects with severe mental illnesses in
Germany. Journal Of Soc Psychiatry Epidemiol,44(9),523-531.
Wehmeyer, M.,L. (2006). Universal design for learning, access to
the general education curriculum and students with mild mental
retardation. Exceptionality Journal, 14(4),225-235.
Warren-Peace,P.,R. (2009). Models that predict competitive
employment outcomes the united states federal/ state
vocational rehabilitation program for clients who are blined
and clients with other disabilities. London :SAGE publications.
Yip,K.Sh.(2007).Vocational rehabilitation for Persons with mental
illness in the People's republic of China. Administration And
Policy In Mental Health Services Research Journal,34(1),80-85