طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی، یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی، یک مطالعه کیفی انجام گرفت. این پژوهش با به­کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و پژوهش­های بین­المللی درارتباط با آموزش صلح پرداخته است. از منابع چاپی والکترونیکی دردسترس مبتنی بر اهداف و سؤالات پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات نیز استفاده شده است و تجزیه و تحلیل اطلاعات با به کارگیری نظام مقوله­ای قیاسی انجام گرفت. نتایج در چهار عنصر اصلی اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی – یادگیری، تکنیک­های ارزشیابی و مؤلفه­های آموزش صلح شامل دانش صلح، نگرش صلح و توانش صلح به دست آمد. سپس پایایی این طراحی برای دوره ابتدایی توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به عنوان یک مدل طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح برای کلیه برنامه­ریزان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور این امکان را فراهم می­نماید که با یک زاویه دید جدید به بازنگری جدی در عناصر برنامه­های درسی کشور در دوره ابتدایی بپردازند و مدارس نیز می توانند با استفاده از آن برنامه­ای مبتنی بر انتقال ارزش­های جهانی، رفتارهای پایدار و ایجاد مهارت­ها بسازند که دانش­آموزان ما، را قادر خواهد ساخت به شهروندان فعال جهانی تبدیل شوند و این درک و فهم می­تواند راهنمای آن­ها برای تحقق انسانیت، صلح و آرامش در جهان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Curriculum Based to Peace Education for Elementary System, a Qualitative Study .

نویسندگان [English]

  • S Tighbakhsh 1
  • Z Saadatmand 2
  • N Keshti Arai 2
1 univercity khurasgan
2 univercity khorasgan
چکیده [English]

This Study Was Mainly Designing Curriculum Based to Peace Education for Elementary System,a Qualitative Study.The Present Study Aimed at Investigating the International Studies Conducted on Peace Education by Employing a Qualitative Approach.In Order to Collect the Data ,The Related Literature Was Reviewed Based on The Questions and Objectives of The Study .The Data Analysis Was Based on Deduction.The Results of The Study Depicted Four Main Categories.Including Objective, Content,Learning / Teaching Strategies,Assessment Technicals and The Peace Education Components to Include of Peace Knowledge,Peace Attitude and Peace Ability and The Validity of Designing for Elementary System Was Approved by Experts. The Present Study,As a Model for Designing Curriculum Based to Peace Education Could Have Implications and Applications for Language Planners and Syllabus Designers in The Country and It Might Shed Light on Curriculum  Planning for Elementary System and Schools May Devise a Program Comprising The Transmission of Universal Values and Enduring Attitudes,and The Development of Skills Which Will Enable Our Students to Become Active Global Citizens and It Is Hoped  That This Understanding, They Could Lead for Being to The Realization of Humanity,Peace and Tranquility in The World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Education
  • Peace Education
  • Deductive Content analysis
  • Elementary System
  • Designing Curriculum
-                  Abedini M.2014. The Study and Analysis of Peace Education Components in The TextBooks of Elementary System:Seasonal Journal of Sciences Education inAhvaz University,6, P:170.
-                  Acheh B. 2012.Peace Education Program Director :Unesco Publication ,92.
-                  Adamzadeh F.2012.The Effect of Globalization onThe Education:Ministry of Foreign Affairs Publication,830.
-                  Allaadin I. 1989. Teaching for Global Awareness. ATA Magazine, Pp:8-9.
-                  Aliaskary M.2014. The Study and Analysis of Human Rights Components in The TextBooks of Elementary System:Seasonal Journal of Theory and Action,1, Pp:147-168.
-                  Bayer P, Staley S. 2003. Teaching Peace in a Violent World. ACEI Representatives to the UN.
-                  Brock-Utne B. 2012 . Peace Education in an Era of Globalization ,Peace Review, Pp: 131-138.
-                  Cheraghi KH.2011.The first Steps of Education for Human Rights:Shora Publication ,150.
-                  Christie P. 2010. the Complexity of Human Rights in Global Times:the Case of the Right to Education in South Africa. International Journal of Educational Development, 30(1), 3-11.
-                  Derani K.2011. The Study toEffect of Future School in toVersify of World:Ministry of Foreign Affairs Publication, Pp:295-300.
-                  Eman M,Noshadi M.2012.Qualitative Content analysis:Tow Seasonal Journal of Emam Khomeini,44, Pp:2-15.
-                  Eslami M.2010.The Study to Consider of Peace Education in The Planning of Elementary System:Seasonal Journal of to Change for aNew Education,25, Pp:50-77.
-                  Fallahnodehi M.2010. The Study and Analysis of Peace Education Components in Unesco:Seasonal Journal of Daneshvar ,Shahed University,36, Pp:55-68.
-                  Flick U.2014.An Introduction to Qualitative Reasearch 3rd ed ,2006,To Translate:Hadi Jalili: Nei Publication ,492.
-                  Flowers N. 2010. the Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change. Human Rights Education Series, Topic Book. Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 229 19th Avenue South, Room 439, Minneapolis, MN 55455.
-                  Freeman M. 2011. Human Rights: an Interdisciplinary Approach. Polity.
-                  Fujikan H. 2009. Approaches to Global Education in the United States, the United Kingdom and Japan, International Review of Education, Kluwer Academic Publishers.
-                  Galtung J. 1985.Twenty Five Years of Peace Reasearch Journal of Peace Reasearch.22(2).
-                  Hendrickson J A. 1999. an Interpretive Study of the Meaning of Peace Education, Unpublished Ph.D Dissertation, Arizona State University.
-                  Gholtash A.2011. The Study to Consider of Human Rights Components in The TextBooks: Seasonal Journal of Educational Sciences and Psychologyin The Islamic Azad University Tonkabon ,3, Pp:58-67.
-                  Hafezniya M.2010.Introduction on the Reasearch Method in Human Sciences :Samt Publication ,302.
-                  Hakimzadeh R.2009.Content analysis TextBooks on the Bace Globalization in the Planning: Seasonal Journal of Studying Planning,5, Pp:27-54.
-                  Hashemi S.2010. Content Analysis TextBooks on The Baced Peace Education Components:Seasonal Journal of Studying Planning,15, Pp:83-104.
-                  Homan HA.2011.A Practical Guide for Qualitative Reasearch: Samt Publication ,181.
-                  International Schools Association.2015.Education for Peace-A Curriculum Frame Work K-12:ISA,30 p.
-                  Jager U. 2015.Peace Education and Conflict Transformation : Berghof Fondation ,230.
-                  Kirk wood T. 2001. Our Global Age Requires Global Education: Clarifying De finitional Ambiguities, the Social Studies.
-                  Lin J. 2007. Love, Peace and Wisdom in Education: Trans Forming Education for Peace, Marvard Education Review : Academic Research Library.
-                  Macdonald L G. 2007. Traditional Approaches Tocitizen Education, Globalization, to Wards Peace Education Frame Work Canada: House University.
-                  Mac Farland S.2003.a Model for peace Education:Montesori life. 11
-                  Marshall H. 2009.Book Review:Educating Citizens for Global Awareness:Journal of Reasearch in International ,Edu.Sage Pub;pp.235-238
-                  Mayring P.2006.Qualitative Content Analysis.Available,from :http://qualitive –Research.net /fqs-e/200inhalt-e,htm.about15pAccessed on :10 june 2006.
-                  Mazarei U,Shadfar H.2013. The Study of Education and Learning on the BacedGlobalization : Seasonal Journal of Cultural Engineering,37,38, Pp:1-10.
-                  Mohammadjani F.2014. The Study and Analysis of Global Education Components in TheTextBooks of Elementary System, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Phd in Educational Sciences Islamic Azad University Khorasgan Branch Faculty of Educational Sciences and Psychology.
-                  Pearse S. 2008. European Teachers Seminar on Human Rights Education in a Global perspective. Strasbourg, Austria: Council of Europe.
-                  Power S, Allison G. (Eds.). 2012. Realizing Human Rights: Moving from Inspiration to Impact. Palgrave Macmillan .
-                  Reardon B. 2000. Response: Needs in Peace Education Development Identified by Glass.InD. Sloan (Ed), Teachers College Recor, No. 84, Pp: 237-239.
-                  Saed A.2012. Human Rights,Peace and International Security:Majd Publication ,250.
-                  Selby D. 2000. Global as Transformative Education. ZEP23. jg. Heft 3. Pp: 3- 9.
-                  Shekari A,Hajirashidi R.2010. The Study to Consider of Human Rights Components in Curriculum Planning of
-                  Pp:7-51.
-                  Sunds S. 1993.Education for peace and International Undrestanding, Paper from Omep  International Seminar,Mosscow,Russia.
-                  Sydiaha J. 1987.Spirti of Coyote Women in W. Needham (Ed). Women and Peace Halifax,Ns:Voice of Women.
-                  Tighbakhsh S.2012. Content Analysis of Social Study of Guidance Curriculum Based on the Globalization Components: A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.Sc in Educational Sciences Islamic Azad University Khorasgan Branch Faculty of Educational Sciences and Psychology.
-                  Triolo R. 2008. Civics and Citizenship Education, Monash University, Proquest Education Journals.
-                  Tucker J. 2000. Global Education Is ESS Entail to SeCondary School Social Studies, Available from: http://bul.sagepub.com.
-                  Tye K. 2003. Clobalizing Global Education to Nurture World Citizens, Published at P.O Box 789, Blooington..
-                  Unesco. 2010. Preliminary Consolidated Report to the United Nation on a Culture of Peace, Available from: http://www.Unesco.org.
-                  Unesco. 2014.Learning the Way of Peace aTeachers Guids to Peace Education :Publication Unesco,244.
-                  Wells R. 2012. the Global and the Multicultural Opportunities:Challenges and Suggestion for Teacher Education .Multicultural Perspectives ,10(3),142-149.
-                  Zeinalpoor H.2016. . Content Analysis Text Books of Social Study on the Bace Human Rights: Seasonal Journal of The Reasearch in Curriculum Planning,18, Pp:42-53.
Zekavati A.2012.The Peace Education:Noroz Publication ,120.