شناسایی ابعاد، مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بهسازی منابع انسانی با توجه به رویکرد رهبری تحول گرا در سازمان آموزش و پرورش استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اموزشى 'واحد بین المللى کیش ' دانشگاه ازاد اسلامى ' جزیره کیش 'ایران

2 - استادیارگروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه ها و عوامل بهسازی منابع انسانی با رویکرد رهبری تحول گرا درسازمان آموزش و پرورش استان تهران بود. روش شناسی: روش پژوهش کیفی بود. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان و متخصصان حوزه منابع انسانی تشکیل دادند و با توجه به نظر اشتراوس و کوربین(25-10)، پس از مصاحبه با نفر شانزدهم اشباع نظری صورت گرفت. جمع­آوری داده­ها با استفاده از نظریه داده بنیاد و  پس از انجام مصاحبه نیمه ساختار با خبرگان، از طریق کدگذاری های باز شناسایی‌شده و کدگذاری محوری و انتخابی و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک نرم­افزار MAXQDA صورت پذیرفت. یافته ها: در نهایت در 2 بعد فردی و سازمانی 11 مولفه (به شرح زیر) و 28 شاخص شناسایی شدند: فرهنگ تعهدآفرینی(0403/)، عدالت محوری(0436/)، رهبری اخلاقی تحول گرا(0451/)، مسوولیت پذیری(0432/)، نگرش فردی(0413/) ، ارتباطات فردی(0472/) ، سازگاری شغلی(0521/) ،یادگیری حرفه ای (0419/) ، ارزیابی عملکرد(0462/) ، سیاست های حمایتی(0461/) ، جو اخلاقی (0438/) .نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دو بعد فردی و سازمانی و 11 مولفه ذکر شده ،عواملی هستند که می توانند در بهسازی منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش تهران موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions and Components of Human Resource Improvement based on the Transformational Leadership Approach in the Directorate of Education of Tehran Province

نویسندگان [English]

 • Behnam gheisari 1
 • mojtaba moazzami 2
 • Abdolreza Sobhani 3
1 Department of Educational Management, Kish International Branch, Islamic Azad University,Kish Island, Iran
2 Assistant Professor of Higher Education Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran, Corresponding Author,
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: The purpose of this study was to identify the dimensions, components and factors of human resource improvement with a transformational leadership approach in the Tehran Education Organization. Methodology: The research method was qualitative. The statistical population of this study consisted of experts and specialists in the field of human resources and according to Strauss and Corbin (10-25), after the interview with the sixteenth person, theoretical saturation took place. Data were collected using foundation data theory and after conducting semi-structured interviews with experts, through re-identified coding and axial and selective coding using Shannon entropy technique. Data analysis was performed using MAXQDA software. Results: Finally, in 2 individual and organizational dimensions, 11 components (as follows) and 28 indicators were identified: culture of commitment (0403), central justice (0436), transformational moral leadership (0451), responsibility ( / 0432), Individual Attitude (0413), Personal Communication (0472), Job Adjustment (0521), Vocational Learning (0419), Performance Evaluation (0462), Supportive Policies (0461), Ethical Climate (0438 /). Conclusion: The results showed that the two individual and organizational dimensions and the 11 components mentioned are factors that can be effective in improving the human resources of the Tehran Education Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Transformational leadership
 • Organizational Learning
 • organizational performance
 • human resource improvement
 • Asgari, N; Zarepour Nasirabadi, F; Rosaghi, R,.(2014). The Role of Transformational Leadership in the Development of Organizational Learning. Journal of Research in Human Resources Management, 6(2), 99-122. (in persin)        
 • Andam, R., et al. (2014). Factors Influencing Change Management in Physical Education Faculties. Quarterly Journal of Governmental Organizations Management, 2nd Year, No. 10.(in persin)
 • Atabaki, M.; Imani Golpardasri, M.; Rabiei, A. (2015). Presenting a Strategic Framework for Training and Organizational Improvement in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. Human Resources Education and Development. Second Year, Winter, No. 7, p53-70. (in persin)
 • Bani Mahd, B؛-Arabic, M; Hassanpour, Sh, (2016). Empirical Research and Methodology in Accounting. second edition. Tehran: Terme Publications. (in persin)
 • Brody, C. and Scholar, F. (2007). Success Factors for Faculty Development in Thailand Higher Education. TUSEF, Available at:http://www.fulbrightthai.org/.
 • Cooper, R. A, (2018), Public police and human resource development. Seminar of 19 th, November, 1-18.
 • Danaei Fard, H ؛ Mortazavi, L ؛ Fani, A A ؛ Azar, A (2014), Management Effectiveness Structuring: Applying the Treasury Network Practice Research Method (First Edition), Tehran: Saffar Publications. (in persin)
 • Daei, H. (2013). Human Resource Management (Applied Attitude), Mashhad: Bayan Noor Hedayat. (in persin)
 • Hamzah, E؛ Okechukwu Lawrence ,E؛ Abdallah, A, Amro ,Al,2018, The impact of Transformational and Authentic leadership on innovation in higher education: The contingent role of knowledge sharing, Telematics and Informatics 35 (2018) 55–67.
 • Jahanian, R. (2014). Ways to Create and Enhance People's Participation in Education, Journal of New Thoughts in Educational Sciences, No. 3. (in persin)
 • Khordehghir, S.; Askari, A.; Ranjbar, M. (2017). Investigation of Human Resource Improvement Indicators and their Impact on Staff Performance Effectiveness, New Approach in Educational Management. Summer, No. 30, 235-225. (in persin)
 • Mogheli, A.; Darvish, H.; Abbasi, N.; Mohammadi, Farhang (2016). Investigating and Ranking Factors Affecting the Transformational Organization Model in Education Organization (Fars Province Education Study), Public Management Research, 9, No. 31, pp. 29-50(in persin)
 • moghadasi, J., Mohammadkhani, K., mohammaddavudi, A. (2018). Identify Methods of Staff Development in Higher Educational System of Iran (Case of Study: Islamic Azad University Region 8). jiera, 12(43), 25-39. doi: 10.22034/jiera.2018.83762. (in persin)
 • Mousavi Nik, M.; A'orei Yazdani, B.; A Look at Training, Improvement and Its Impact on Human Resource Development in the Industry. Cement Technology. pp 51. 54–49. (in persin)
 • Naveh E., Abdul Rahim; A., Hamid Reza; K, Alireza; Pourkarimi, J. (2009) Presentation of Academic Staff Improvement Model Based on Data Theory of Academic Jihad Foundation Case Study. Educational Sciences (Shahid Chamran University of Ahvaz). No. 88. pp. 64-41. (in persin)
 • Noorizan, M. M., Afzan, N. F., & Akma, A. S. (2016). The moderating effects of motivation on work environment and training transfer: a preliminary analysis. Procedia Economics and Finance, 37, 158-163.ance, 3(6), 399.
 • Okereke, C. I. & Nnenna, B. (2011). Training, manpower development and job performance: Perception and relevance among civil servants in Ebonyi State, Nigeria. Journal of Economics and international Finance, 3(6), 399.
 • Rezaei, H. & A. Mir Hosseini (2016). Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Human Resource Productivity with regard to the Mediating Role of Organizational Entrepreneurship in the Education Department of Azadshahr County, 2nd National Conference on New Issues in Accounting, Management and Entrepreneurship, Minoodasht, Islamic Azad University of Minoodasht Branch, https://www.civilica.com/Paper-MINOOSEMINAR02MINOOSEMINAR02_008.html(in persin)
 • Sabrkesh, A. & Mazinani, H.; Nourmohammadi, H. (2013) Human Resource Training and Development in Organization, Management Studies in Law Education, No. 4 (24th consecutive), Sixth Year, Winter, pp107-134. (in persin)
 • Sila, A. K. (2014). Relationship between training and performance: a case study of Kenyan women finance trust eastern Nyanza region, Kenya. European Journal of Business and Social Sciences, 3(1), 95-117.

Wenzel, R. & Cordery, J. (2014). Training Transfer Research: A Manager’s Guide and Bibliography. Australian Institute of Management – Western Australia, Perth