شناسایی عوامل برنامه‌ درسی چند فرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.30495/jedu.2022.26551.5300

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی عوامل برنامه‌درسی چندفرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران بوده است. که از نظر هدف کاربردی، روش اجرا توصیفی از نوع آمیخته اکتشافی و پیمایشی است. مشارکت کنندگان اول، شامل 9 نفر ازخبرگان و صاحب نظران (استادان عضو هیات علمی دانشگاه با تحصیلات دکتری در رشته برنامه‌ریزی درسی)  حداقل دارای 15 سال سابقه بودند که به‌صورت هدفمند و تکنیک گلوله­برفی انتخاب شدند و با همان تعداد به اشباع رسیده و تحت مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. برای اطمینان از روایی مصاحبه از روش مثلث‌سازی (سه سویه‌سازی) استفاده گردید. مشارکت کنندگان دوم پژوهش، شامل مدیران و دبیران دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال 1399 حدود 2000 نفر هستند. که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای، تعداد 400 پرسشنامه بین این افراد توزیع و تعداد 386 پرسشنامه دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی روایی واگرا، از مقایسه‌ی جذر AVE هر سازه (متغیر) با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه‌ها استفاده شد و ضریب پایایی ترکیبی به دست آمده برای همه مؤلفه‌های تحقیق بزرگ تر از 70/0 هستند و این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی مناسب بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر بود. روش گردآوری داده‌ها در جامعه اول  بصورت مطالعه کتابخانه‌ای است. کدگذاری داده‌ها در سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) انجام شد و پنج‌تن از مشارکت‌کنندگان با تأیید یافته‌های پژوهش، روایی و پایایی کدگذاری‌ها را تأیید کردند. و در جامعه دوم پزوهش، تحلیل داده­ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزارهای Smart PLS و SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه‌درسی چندفرهنگی به مؤلفه‌‌های «مبانی؛ شرایط علی، «برنامه درسی چندفرهنگی؛ مقوله محوری»، «فعالیت‌ها به عنوان عوامل زمینه‌ای»، «اهداف به عنوان راهبردها»، «روش‌های ارزیابی به عنوان شرایط مداخله‌گر» و در نهایت «محتوی به عنوان پیامدها» وابسته است. در نهایت نتایج نشان داد که روایی و فرضیات مدل مورد تأئید قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors of multicultural curriculum for second, secondary education in Iran

نویسندگان [English]

  • SeyyedMohammad Dourfard 1
  • Alaedin Etemad Ahari 2
  • Badiolzaman Makki Aleagha 2
1 PhD Student, Department of Education, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Education, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors of multicultural curriculum in the second year of secondary education in Iran. In terms of practical purpose, the implementation method is a descriptive combination of exploratory and survey. The first participants, including 9 experts (faculty members with doctoral studies in curriculum planning) with at least 15 years of experience who were purposefully selected and snowball technique and were saturated with the same number under Semi-structured interviews were conducted. To ensure the validity of the interview, the method of triangulation (three-way) was used. The second participants of the research, including the principals and teachers of the second secondary school in Tehran in 1399, are about 2000 people. Using cluster random sampling method, 400 questionnaires were distributed among these individuals and 386 questionnaires were received and analyzed. To evaluate the divergent validity, the AVE root of each structure (variable) was compared with the values ​​of correlation coefficients between the structures and the combined reliability coefficient obtained for all components of the research is greater than 0.70, indicating an appropriate internal correlation between variables for measurement. The concepts were intended. The method of data collection in the first community is a library study. Data coding was performed in three stages (open, pivotal and selective) and fifty participants confirmed the validity and reliability of the codings by confirming the research findings. In the second research community, data analysis was used in both descriptive and inferential sections using Smart PLS and SPSS software. The results showed that the multicultural curriculum has the components of "basics; Ali's condition, "Multicultural curriculum; The central category is dependent on "activities as contextual factors", "objectives as strategies", "evaluation methods as intervening conditions", and finally "content as outcomes". Finally, the results showed that the validity and hypotheses of the model were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Multicultural
  • Secondary Secondary
  • education
  • Iran

1. Amini, M.(2012). Explain the multicultural curriculum and how to implement it in the Iranian curriculum planning system. Curriculum Studies Quarterly, Vol 7, No 26, pp 11-32.

2. Abdoli Sultan Ahmadi, J. Sadeghi, A.(2015). Design and validation of a multicultural curriculum model for general education in Iran. Curriculum Studies Quarterly, Vol 10, No 39, pp 71-108.

3. Araghieh, A.(2009). Multicultural curriculum The point of neglecting curricula in higher education. The ninth conference of the Curriculum Studies Association.

4. Fathi Vajargah, K. (2009). Curriculum towards new identities. Tehran: Ayizh Publishing.

5. Curriculum approvals of the Islamic Republic of Iran.(2015).

6. Mohammadi, SH. Kamal Kharrazi, SAN. Kazemi Fard, M.(2016). Presenting a model for multicultural education in the higher education system: An analysis of the views of experts in this field in Iran. Journal of Teaching Research, Vol 4, No 1, pp 64-91.

7. Mousapour, N.(2013). Necessities of multicultural curriculum in the education system of the Islamic Republic of Iran. National Conference on Multicultural Education, Urmia, March 2.

8. Banks, J. Gay, G. Grant, C.(2015). Multicultural education a renewed paradigm of transformation and call to action. New York & London: Routledge.

9. Hall, B.(2010). Multicultural Education. International Journal of Multicultural Education, 2(12), 144.

10. Nieto, S.(2013). Finding Joy in Teaching Students of Diverse Backgrounds: Culturally Responsive and Socially Just Practices in U.S. Schools. Portsmouth, NH: Heinemann.

11. Oliver, B.(2011). Assuring graduate capabilities: An approach to determining and evidencing standards Paper presented at the Australian Universities Quality Forum: Demonstrating quality, Melbourne, VIC, Australia

12. Sleeter, C. Carmona, J.(2017). Un-standardizing Curriculum: Multicultural Teaching in the Standards-Based Classroom, 2nd Ed. New York: Teachers Press.