رابطه ادراک از رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران با اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اعتماد به مدیر از جمله موضوعات محوری در مطالعات سازمانی و روابط متقابل بین افراد می­باشد. در این راستا، این مقاله به پیش بینی تغییرات سطوح اعتماد معلمین از راه دو متغیر رفتار غیر اخلاقی و رفتار توانمندساز مدیران می­پردازد. با توجه به پیشینه نظری موجود، مدلی برای تبیین روابط بین متغیرها ارائه شد و مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. برای این منظور معلمین راهنمایی شهرستان چناران جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند و با استفاده از روش تصادفی طبقه­ای، داده­های 105 نفر از آنها مبنای تحلیل قرار گرفت. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردید. برای پردازش داده­ها از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج نشان داد که ادراک از رفتارهای توانمندساز مدیران، بر اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی معلمین به آنها اثر دارد. هم­چنین اثر منفی ادراک از رفتارهای غیر اخلاقی، بر اعتماد شناختی بر رهبر تایید شد، اما اثر آن بر اعتماد عاطفی مورد تایید قرار نگرفت. برای ارزیابی مدل پیشنهادی نیز از روش تحلیل مسیر استفاده شد که شاخص­های برازندگی مرتبط، نشان از برازش مدل اصلاح شده پژوهش داشت. یافته­های حاصله نشان دهنده آن است که بهبود در رفتارهای مدیران به عنوان الگوهای نقش، از تاثیری تعیین کننده بر اعتماد معلمین و به تبع آن تعامل سازنده بین آنها با مدیران در سطح مدارس راهنمایی مورد مطالعه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship of Perception of Principal's Unethical and Empowering behaviors to the Teachers’ Cognitive and Affective Trust in Principals

نویسندگان [English]

  • S. M 1
  • Z. M 2
چکیده [English]

Trust in principals is a core topic in organizational studies and social exchanges among people in work places. As such, this article explores changes in trust level in principals based on two predicting variables i.e. principals’ unethical and empowering behaviors. In light of review of literature, a conceptual model was developed to delineate the relationships between variables and then it was assessed. A sample of 105 secondary school teachers in Chenaran was studied using stratified random method. A use was made of a questionnaire. Its validity was established through factor analysis and its reliability was also confirmed using  Cronbach's alpha. To analyze data, two softwares, that is, SPSS and Lisrel were employed. The findings indicated that the perception of empowering behaviors of principals influences the sample’s cognitive and affective trust. Further, unethical behavior of the principals was found to affect negatively the cognitive trust in principals, while it exerts no effect on the affective trust in principals. The refined model set forth was tested using path analysis. Fit indexes suggested that the model adequately fit the data. The paper concluded that improving principals’ behavior, as role samples, has a major impact on teachers’ trust in principals and consequently on the effective interaction between teachers and principals.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive trust
  • Affective trust
  • Perception of unethical behaviors
  • Perception of empowering behaviors