رابطه بین تبادل رهبر-‌ عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است‌‌. جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد‌‌. بر اساس جدول کرجسی و مورگان‌‌، تعداد 285 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند‌‌. برای اندازه‌گیری رابطه متقابل بین مدیر و معلم از پرسشنامه اصلاح شده لیدن و ماسیلین
(Liden & Maslyn,1998‌‌)، و برای اندازه‌گیری رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه اصلاح شده رضایت شغلی اسپکتور (Spector,1994‌‌)، استفاده شد که روایی و پایایی هر دو ابزار بررسی و تایید شد‌‌. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی‌‌، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام صورت گرفت‌‌‌. نتایج پژوهش نشان داد، بین کیفیت مبادله رهبر- عضو و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و هر چهار مولفه مبادله رهبر- عضو با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح01/0≥p دارند‌‌‌. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین مولفه‌های مبادله رهبر- عضو‌‌‌، ابعاد علاقه و احترام حرفه‌ای تقریبا 40 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین می‌کنند‌‌‌. مقایسه نتایج این پژوهش با سایر پژوهش‌ها نشان داد که با بهبود کیفیت مبادله رهبر– عضو، رضایت شغلی معلمان نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Leader-Member Exchange (LMX) and Job Satisfaction among High School Teachers in Yazd

نویسندگان [English]

  • R Saki
  • F Hamidi
چکیده [English]

This study investigated the relationship between the Leader-Member Exchange (LMX) and Job satisfaction among high school teachers in Yazd‌. The targeted population included high school teachers in Yazd‌‌‌. According to Krejcie and Morgan’s table 285 teachers were selected using stratified sampling. A use was made of modified Leader-Member Exchange questionnaire (Liden & Maslyn,1998‌‌) and a modified questionnaire Spector’s Job Satisfaction Survey (1994).  The reliability and validity of both instruments were explored and approved. Data analysis involved descriptive statistics, Spearman and Pearson correlation coefficients, and stepwise multiple regression analysis. The results showed that there was a significant positive relationship between the Quality of  LMX  and Teachers’ Job Satisfaction. Besides, a significant positive relationship was observed between all of the four dimensions of LMX  and Teachers’ Job Satisfaction‌‌‌. Regression analysis also indicated that the Affect and Professional Respect could predict 40 percent of the common variance of the Teachers’ Job Satisfaction Variable. The results of the present research suggested that enhancing  leader-member exchange might improve teachers’ Job Satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leader-Member Exchange (LMX)
  • Job Satisfaction
  • high school