اثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 استادیار عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

4 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی90-89، به تعداد 12192 نفر بود. 105 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به این صورت که از سه ناحیه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه ناحیه 3 و از این ناحیه تعداد 4 کلاس انتخاب شد. قرار دادن گروه­ها بعنوان گواه و آزمایش نیز بصورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خود- راهبری فیشر با 41 گویه و پایایی 82/0و آزمون پیشرفت تحصیلی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین نمرات خود- راهبری دانش آموزان گروه­های گوناگون تفاوت معنی­داری وجود داشت (p<0/05). هم­چنین بین مقدار یادگیری دانش آموزان گروه­های گوناگون تفاوت معنی­داری وجود داشت (p<0/05)، ولی بین مقدار یادداری دانش­آموزان گروه­های گوناگون، تفاوت معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Effectiveness of Metacognition based Instruction Using Softwares on Students´ Self-regulation and Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Y Safari 1
  • H Mehdi zadeh 2
  • L Pakniya 3
  • A Mehran niay 4
چکیده [English]

The purpose of the current study was to determine the effectiveness of metacognition-based instruction using softwares on students´ self-regulation and academic achievement. This study involved a pretest- posttest with a control group quasi-experimental design. A sample of 105 students was drawn from a population of 12192 students of primary school in Kermanshah through random cluster sampling method. The sample members were further assigned to an experimental and a control group randomly. Research instruments were Fisher’s self-regulation questionnaire and an academic achievement test. A use was made of both descriptive (mean, standard deviation) and inferential statistics (ANOVA & ANCOVA) to analyze data. The results revealed that there was a significant difference between the students’ self-regulation and learning scores in both groups. However, no significant difference was found between the groups’ retention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Software
  • metacognition
  • Self-regulation
  • academic achievement
  • primary school