طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانش آموخته دکترای مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش بمنظور تبیین ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد در آموزش عالی و ارایه ی الگویی مناسب در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . روش پژوهش از نوع توصیفی به شیوه ی پیمایشی میباشد. بدین ترتیب پس از مطالعه ی مدل های استاند ارد بین المللی تعالی سازمانی، شاخصهای مشترک ارزیابی این مدل ها به روش دلفی استخراج گردید . عوامل ارزیابی در قالب 6 شاخص ورودی و 4 شاخص خروجی با 64 مولفه و در قالب پرسشنامهای در طیف لیکرت ، پس از تعیین روایی و پایایی بر روی 38 واحد دانشگاهی منطقه ی یک دانشگ اه آزاد اسلامی اجرا گردید، سپس دادهها بر اساس روشهای تحلیل پوششی دادهها مورد تحلیل قرارگرفتند؛ نتایج نشان داد که برخی از واحدهای دانشگاه آزاد منطقه ی یک کارا و برخی دیگر ناکارا هستند ؛ همچنین ، برای تعیین اولویتبندی واحدهای کارا نیز از روش اندرسون و پیتر سون استفاده شد و در نهایت ، با روش ساخت واحد مجازی و مجموعهی مرجع، نقاط بهبود پذیر واحدهای ناکارا شناسایی و پیشنهادهای لازم جهت کارایی آنها ارایه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Evaluation Pattern of the Performance ofIslamic Azad University (IAU) Branches on the Basis of the

نویسندگان [English]

  • N.GH GHorchyan 1
  • P Jafari 2
  • H Rahgozar 3
چکیده [English]

This study was carried out in order to explain the dimensions and constituents of the performance evaluation in higher education and to put forward an appropriate pattern as regards IAU. Survey method was used in this study. An inspection of the international standard models of organizational excellence helped us to extract common evaluation criteria using Delphi method. The 6 input and 4 output indicators with 64 constituents were, then, operationalised into a Liker-scale questionnaire. After establishing its reliability and validity it was administered on 38 IAU branches in the first region. The data was analyzed using data envelopment analysis (DEA) method. The results of the study were indicative of the efficiency of some of the branches and inefficiency of others. Further, in order to determine the priority of the efficient branches, a use was made of Anderson & Peterson method (AP). Finally, through a provision of a virtual unit and a reference set, the amendable points of inefficient branches were identified and necessary suggestions were made to enhance their efficiency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Evaluation pattern
  • Organizational Excellence
  • Indicators
  • Data Envelopment Analysis
 ابیلی، خدایار (1380)."کاربرد مدل ارزشیابی جامع در ارزشیابی کیفیت آموزش عالی در جوامع در حال
توسعه". کیفیت و مدیریت، شمارهی ششم، ص 11-15.
 جهانشاهلو، غلامرضا؛ ملک، علاالدین (1380)."محاسبهی کارآیی و تخمین بازده به مقیاس
گروههای ریاضی کشور با استفاده از تحلیل پوششی دادهها". اولین کنفرانس بهینهسازی و
کاربردهای آن“.ص65 -86.
 ذاکرصالحی، غلامرضا (1379)."دانشگاه مجازی؛ مفهوم و اهمیت آن". خبرنامهی آموزش عالی، شمارهی
 .1 -2 ص.15
 رازانی، عبدالمحمد (1381)."آشنایی با مدلهای مهم برتری سازمانی"، چاپ اول، انتشارات مام، تهران.
6- صفری، سعید (1381)." مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی دادهها". فصلنامهی
مدیریت، جلد 8، شمارهی 2، صفحات 33 -1.
 صفری، سعید (1384 )."ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس شاخصهای جوایز کیفیت با رویکرد DEA" .
دانشور مدیریت، جلد 11، شمارهی 1، صفحات 1 -14.
 فتحی هفشجانی، کیامرث (1382)."ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد با استفاده از
تحلیل پوششی دادهها (مقایسهی تطبیقی بین واحدهای منطقهی هشت)". مجموعه مقالات اولین همایش
مدیریت نوین و مباحث جدید در مدیریت. ص. 264 تـا 290.
 علیرضایی، محمد رضا؛ جهانشاهلو، غلامرضا (1373)."ارزیابی کارایی واحد های دانشگاهی تربیت معلم
".دانشگاه تربیت معلم. تهران.
 Jose tari, Juan (2007)."EFQM model self-assessment using a questionnaire
approach in university administrative services".TQM magazine, vol. 19, No.6,
pp.604-616
 Longbottom, David(2008)."The need for education and training in the use of
the organizational excellence models for quality management in UK higher
education institutions".Quality Assurance in education, volume 10, Number 1,
pp. 26-36.
 Hides, Michael, (2006)."Implementation organizational excellence models
self-assessment in the UK higher educationsector-lessons learned from other
sectors ".TQM magazine, vol. 16, No.3, pp. 194-201.