رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری بالغ بر 320 نفر بودند که برای تعیین حجم نمونه براساس جدول گرجسی- مورگان 175 نفر به گونه تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش 3 پرسش نامه خلاقیت (تورنس)، نوآوری (مارتین پاتچن) و بهره وری(اچیو) بوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین خلاقیت و نوآوری کارکنان با بهره وری منابع انسانی رابطه ای مستقیم و معنادار وجود دارد. متغیرهای خلاقیت و نوآوری می توانند بهره وری را پیش بینی کنند. بین ابعاد خلاقیت با بهره وری منابع انسانی رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. هم چنین، مولفه های سیالی و انعطاف پذیری می توانند بهره وری را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Creativity and Productivity of Human Resources

نویسنده [English]

  • ebadalah Ahmadi
چکیده [English]

    The aim of this study was to investigate the relationship between creativity and innovation between the productivity of human resources (staff) from Shiraz education district one. The research method was descriptive correlational. The population was more than 320 staff and the statistical samples (175 people) were selected based on Gorjesy and Morgan chart. In this study, three questionnaires measuring tool creativity (Torrance), innovation (Martin Patchen) and productivity (Echiw) were used and their validity and reliability were confirmed. In multiple regression analysis, Pearson correlation coefficient was used. The results showed that there was a significant correlation between creativity and productivity of staff and human resources. The variables of creativity and productivity can predict efficiency. Also there is a significant correlation between the dimensions of creativity and productivity of human resources. Moreover, the fluid component and flexibility can predict efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Innovation
  • Productivity
- Alegre, J., Chiva, R. ( 2011). "Assessing the Impact of Organizational Learning Capability on Product Innovation Performance: An empirical test", Technovation,Vol.28, p.p.315-326,.
- Amini, Alirezaand Hejaz, Zohre. (2007).   Analyze and evaluate the role of health in promoting labor productivity in the economy, Journal of Economic Research, Vol. 9, No. 30, pp. 163- 137. (in Persian).
- Anderson, N. et al., (2007) " The Reutilization of Innovation Research: A Constructively Review of the State-of-the-Science" Journal of Organizational Behavior, Vol. 25, pp. 147-173.
- Babadi, M, Eqbal Ismaili & Khalili, K.A. (2014). Creativity and innovation and its relationship with organizational efficiency, International Management Conference, Tehran, Institute represents cultural ambassadors(in Persian).
- Bvznjany Farhi, B. Mahdavi, M. Abbasi. (2010). Factors influencing job satisfaction or dissatisfaction, Jornal of Human Rasource Management. 2(3): 10 – 21.
- Chudnovsky, D., López, A., & Pupato, G. (2006). Innovation and productivity in developing countries: A study of Argentine manufacturing firms’ behavior (1992–2001). Research policy, 35(2), 266-288.
- Ebrahimi Moghadam, H., Zeinolabedin, F. (2014). Check dimensions of creativity (fluency, flexibility, originality, elaboration on the details of academic achievement), First National Conference on Psychology(in Persian).
- Fereidoni., M. (2014). Creativity, innovation and labor productivity, the productivity of human resources at the National Conference on Education. (in Persian).
- Haghighat joo, Z. & Nazem, F. (2007). Managers' creativity, organizational health and employee productivity University of Medical Sciences, Health Information Management, Volume 4, Issue 1, page 143 to page 151(in Persian).
- Haj Karimi, A. A. (1999). Innovation and its impact on productivity, Journal of Knowledge Management, Article 7, Volume 25, Issue 1, Pages 45 to 53(in Persian).
- Henri, H. Rezayean, A. Kozehchian, H. Ehsani, M. (2003). “The relationship between motivation and productivity of man power in the Physical Education Organization of Iran”, No.27.pages:45-54
- Imani, M. T. & Didar, F. (2015). The relationship between creativity and organizational efficiency, the National Conference of Social Psychology and Educational Sciences(in Persian).
- Khozaei, L. & Keyzuri, A.H. (2014). Challenges and barriers to creativity and innovation in higher education, the first National Conference on Science Education and Psychology, Marvdasht. (in Persian).
- Lin, C.Y., & Yi-Chiy, (2007) Ch",Does innovation lead to performance?", An empirical study of SMEs in  Tawian" ,Management Research News, Vol30 ,pp115-132.
- Najafi Finney, H. (2014). Efficacy impact of organizational innovation, the first National Conference on Science Education and Psychology. (in Persian).
- Ramz Guyana, Gh.A. Mamie Zadeh., J. & Amirabadi, A. R. (2004). The effect of improving the quality of working life on employee productivity: A Case Study of Higher complex Qom, leading management research, numbers 32 and 33, pp. 359-348. (in Persian).
- Rana, A. I. (2002). “Common Factors In Productive Firms: Lessons From Four Case Studies ” CMER Working Paper Series Centre For Management And Economic Research No. 97-12
- Robert, C. F., & Duncan, R. D. (2012) " Enhancing customer self-efficacy in co-producing service experiences."
- Saadat, E. & Sadaghi, M. (2005). Designing a Model for the planning of creativity in research institutions of the country, the monthly Journal, Issue 14. (in Persian).
- Sehaat, A. Ch. KHalaghi, A. (2012). The relationship between creativity and leadership style with the Technical and Vocational Educational Productivity in Journal of Educational Technology, Volume 6, Number 4, Summer 1391, page 317-327(in Persian).