ارائه مدلی برای ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌ آموخته دکترای مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،(خوراسگان)،اصفهان،ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،(خوراسگان)،اصفهان،ایران

3 دانشیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان،(خوراسگان)،اصفهان،ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

10.30495/jedu.2022.24985.4981

چکیده

مقدمه و هدف: ارزیابی خط مشی­ها از ابزار­های خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است که با فراهم کردن شواهد مناسب به اتخاذ خط مشی­هایی که بیشترین اثربخشی و کمترین هزینه رادارد کمک می­کند و خط مشی گذاری به صورت آگاهانه­تر شکل می­گیرد . هدف پژوهش حاضر ارزیابی خط مشی­های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه­ای در ایران است.
روش شناسی پژوهش: این پژوهش به لحاظ روش شناسی جزء پژوهش های کیفی از نوع پدیدار شناسی بوده و مطالعه حاضر مصاحبه نیمه ساختار یافته به شیوه پدیدارشناسانه است. مشارکت کننده گان در این پژوهش، هسته های ذی نفع درارزیابی خط مشی های آموزش وپرورش هستند. اشباع اطلاعات در هسته های شش گانه با 32 مصاحبه به دست آمد که وارد مرحله تحلیل شدند.پژوهشگر با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها نمود
یافته ­ها: نتایج نشان داد که ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران  و نوع روابط بین  هسته ها (رابطه مستقیم و غیر مستقیم)  ونیز نوع  مکانیزم ارزیابی ( ارزیابی قبل از اجراء، ارزیابی حین اجراء و ارزیابی پس از اجراء)در این مدل به بهبود خط مشی های آموزش و پرورش منجرگردید
بحث و نتیجه­ گیری: عوامل متعددی در ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش تاُثیر دارند. این عوامل به طور کلی در سه بعد ارزیابی قبل از اجرا ، ارزیابی حین اجرا وارزیابی پس از اجرا، دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for evaluating education policies with a network governance approach in Iran

نویسندگان [English]

 • seyyedreza ganjipour 1
 • mehraban hadipaykani 2
 • akbar etebarian 3
 • azar gholizade 4
1 PhD Student in Public Management,Public Policy,ISLamic Azad University,Isfahan Branch (KhoraSgan) ,Isfahan,Iran.
2 Assistant Professor, DePartment of public management,College of Management ,ISLamic Azad University ,Isfahan Branch (Khorasgan),Isfahan Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration,FacuLty of management,IsLamic Azad University ,Isfahan Branch(khorasgan) ,Isfahan,Iran.
4 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction & Objective: Policy evaluation is one of the evidence-based policy-making tools that helps to adopt the most effective and least cost-effective policies by providing appropriate evidence and informed policy-making. More is formed. The purpose of this study is to evaluate education policies with a network governance approach in Iran.
Research Methodology: This research is methodologically part of phenomenological qualitative research and the present study is a semi-structured interview in a phenomenological way. Participants in this study are the core stakeholders in evaluating education policies. Data saturation was obtained in six cores with 32 interviews that entered the analysis stage. The researcher analyzed the data using the 7-step Colaizzi method.
Results: The results showed that the evaluation of education policies with a network governance approach in Iran and the type of relationships between nuclei (direct and indirect relationship) and the type of evaluation mechanism (pre-implementation evaluation, implementation evaluation and evaluation After implementation) in this model led to the improvement of education policies
Discussion and Conclusion: Several factors influence the evaluation of education policies. These factors are generally classified into three dimensions: pre-implementation evaluation, in-performance evaluation, and post-implementation evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Policy
 • Policy Evaluation
 • Network Governance
 • education
 • Phenomenology
 1. 1.Alwani, Seyed Mehdi (2009). Good governance A network of civil society activists. Journal of Development and Transformation Management Page 1-5. ]in persian[

  2.Anderson, J. E. (2011). Public policymakins: An introduction, publisher: Houghton Mifflin company; Edition.

  1. Becker, H. A. and Vanclay, F. (2003). The International Handbook of Social Impact 9- 9- Assessment: Conceptual and Methodological Advances, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

  4.Daneshfard Karamollah (2014) Obstacles to the implementation of public policies in non-governmental organizations (+10 service sector and government counter services offices). Quarterly Journal of Resource Management in Law Enforcement. No. 6. The second period. Pp. 23- 50. . ]in persian[

  5.Hadi Peykani, Mehraban (2009) A Model for the Policy Making Process in the Higher Education System of the Islamic Republic of Iran, PhD Thesis Allameh Tabatabai University. . ]in persian[

  6.Holohen, A, (2000) The Challen of becoming a network organization Los Angles: University of California press.

  7.Klijn, Erik-Hans. (2008). Governance and Governance Networks in Europe, Public Management Review, 10: 4

  8.Lester, J. P. (2000). Back to the Future in Implementation Research: A Response. Policy Currents, 10(12), 2-5

  9.Manorian, Abbas (2015), Implementation and evaluation of public policy. Tehran: Mehraban Book Publishing, p. 278 6. . ]in persian[

  10.Manvarian, Abbas. (2015), Implementation and evaluation of public policies. Tehran: Mehraban Book Publishing, p. 281. . ]in persian[

  11.Maturo, Antonio. (2004). Network Governance as a Response to Risk Society Dilemmas: A Proposal from the Sociology of Health. Topoi, 23.

  12.Mitchell, E. (2006). Applying and assessing a contingency model for online learning policy impelementation in higher education (Doctoral dissertation,Faculty of Education-Simon fraser University).

  13.Nevo,D (Ed.) (2002)School-based evaluation: An international perspective. jai

  14.Rist, R. C. (ed) (1990). Policy and program Evaluation:  perspectives on Design and Utilization, (publisher unknown), Belgium

  15.Scriven,M . (1994). Evaluation as a discipline studies in Educational evaluation. 20(1): 147-166.

  16.Sharifzadeh, Fattah. Madani, Javad (2015). Advanced principles and concepts of general policy knowledge. Tehran: Vajgan Publications. . ]in persian[

  17.Smith.K.B., Larimer.K. (2013), An Introduction to Public Policy Theory (Theoretical Confrontation of Rationalists and Post-Positiveists), translated by Hassan Danaeifard, Tehran: Saffar Publications. .

  18.wisman,A.W.(2001).Introduction:The advantages and disadvantages of national education policymaking informed by international achievement studies. In The impac of international achievement studies on national education policymaking. Emerald Group publishing Limited.