طراحی و ارائه الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران.

10.30495/jedu.2022.24116.4842

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف  طراحی و ارائه الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان زنجان انجام شده است.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش ترکیبی با طرح اکتشافی- مدل توسعه ابزار بود. منابع گردآوری داده ها در بخش کیفی پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته با 23 نفر، یادداشت برداری، اسناد عمومی و خصوصی بوده که به داده های متنی تبدیل شده و پس از آن کدگذاری متن با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا صورت گرفت. براساس نتایج بخش کیفی، ابزار اندازه گیری براساس مؤلفه های شناسایی شده در قالب پرسشنامه 107سؤالی طراحی گردیده و  روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان تأیید و در نهایت ضریب پایایی به دست آمده (93/0) بود. برای برآورد اعتبار الگوی ارائه شده از تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی کلیه کارشناسان، راهبران آموزشی و مدیران مدارس ابتدایی استان زنجان(1079 نفر) بودند. علاوه براین، از تعداد120سند به دست آمده از متون علمی یادداشت ­برداری و استفاده شد. برای تحلیل داده های کمی از نرم­افزار Amos استفاده شد.
یافته­ ها: در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی با توجه به (حجم نمونه 283 نفر) به روش نمونه گیری خوشه ای از شهرها و مناطق مختلف استان داده ها جمع آوری گردید. نتایج بخش کیفی نشان دادکه الگوی ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی دارای 8 عامل، 26ملاک و 107نشانگر است.
بحث و نتیجه ­گیری: نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد که عوامل 8 گانه (برنامه ریزی، آموزش و یادگیری، فعالیت های پرورشی و فوق برنامه، تربیت بدنی و سلامت، مشارکت، برقرای روابط انسانی، نظارت و راهنمایی، مدیریت امور اداری و اجرایی) دارای بار عاملی مناسب جهت پیش بینی  الگوی ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Presenting a suitable model for the improvement of school management quality in primary schools

نویسندگان [English]

 • ali karimiarghini 1
 • Noureddine Mirzae 2
 • Gholamhossein Entesarfoumeni 2
1 PhD Candidate on Educational Management, Dept. of Educational Sciences and Psychology, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
2 Assistant Professor of Educational Sciences and Psychology Department, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to provide a suitable model for the improvement of school management quality in primary schools of Zanjan province.
research methodology: This study was performed using a mixed method of explorative plan-tool development model. Data collection sources in the qualitative part of the research included semi-structured interviewing 23 people, notes, public and private documents that were converted to textual data and the text was then coded using the content analysis technique. based on the results of the qualitative section, the measuring tools designed in the form of a 107-question questionnaire  based on the identified components. Its face and content validity were confirmed by experts and finally the reliability coefficient was (0.93).
Findings: analysis of structural equation modeling was used for testing mentioned scale. The statistical population of the study in the quantitative section were all experts, educational leaders and principals of elementary schools in Zanjan province (1079 people). In addition, 120 documents obtained from scientific texts were recorded and used. purposive sampling method was used in the qualitative part of the study whereas in the quantitative section according to the (sample size of 283 people) data were collected by cluster sampling method from different cities and regions of the province.The results of the qualitative section showed that the model of school management quality improvement has 8 factors, 26 criteria and 107 indicators. Amos software was used for quantitative data analysis
Conclusion: The result of statistical tests displayed that the designed model enjoys very favorable fitness for the improvement of school management quality in primary schools of Zanjan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quality
 • Primary Schools
 • School Management
 • Model Designing
 1. Abdollahi, M., Fathi and Ojargah, K., Taghipour Zahir, A & Rahimian H (2015). Competenc of Educational Managers and Human Resource Development,  Journal of New Approachs in Educational Administration, Vol. 6, No. 4. [in Persian]
 2. Ayeni, A., Joshua, I. & Olusola, W.(2013). A Conceptual model for school based management operation and quality assurance in Nigerian secondary school.
 3. Bahamonde, G., Mayday, A. (2002). Teachers Perceptions of school culture in Relation to schools Effectiveness. Western Michigan University.
 4. Bayarystanova, E., Arenova, A., & Nurmuhametova, R. (2014). Education System Management and Professional Competence of Managers. Procedia-Social and Behavioral Sciences,140, 42-431.
 5. Behrangi, M. (2015). Educational and school management. Fourteenth Edition: The Perfection of Education. [in Persian]
 6. Chauhan, A., Sharma, P. (2015). Teacher education and Total Quality Management (TQM). The International Journal of Indian Psychology, 2(2): 80-85.
 7. Coombs, P. (1994). What is Educational Planning ?, Translation, Borhan Manesh (1976), Third Edition: University of Tehran. [in Persian]
 8. Education, A. (2018). Teaching quality standard. Alberta Education. Retrieved on May, 6, 2019
 9. Farzaneh, M., Pourkarimi, J and Norouzi, M. (2015). Presentation of Patterns of Professional Qualification for High School Principals. MA Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran. [in Persian]
 10. Garcia, A., Salinas, M H .(2018). Best Leadership Practices from an Exemplay Charter School District in South Texas; Spring , 12(2): 3-34.
 11. Helene, A. (2008) competencies management.and learning oeganizational memory”journal of knowledge anagement.kempston:166.5.p.15.Journal of Education and Learning, 2(2), 36-43.
 12. Human, H. (2015). Practical Guide to Qualitative Research, Tehran: samt. [in Persian]
 13. Jahangian, R. (2010). Required Competencies of Educational Managers, Journal of Educational Management Research, Spring (2010). (3), 121-141. [in Persian]
 14. Kanokorn, S., Pongtorn, P., Ngang, T. (2014). professional development of school principals. Social and Behavioral Sciences, 116: 77 – 81.
 15. Khaleghi, Z., Fathi and ojarghah, K., Zamani Moghaddam, A., Ja'fari, P. (2018). "Presenting a Qualitative Model of Staff Training and Improvement, Case: Central Headquarters of the Ministry of Health and Medical Education", Journal of Police Education, (5), 18 [in Persian].
 16. Mirkamali, M. (2013). Educational Leadership and Management, Tehran, 18th Edition: Istron. [in Persian]
 17. Mohammadpour, A., Rezai, M. (2008). "Semantic Understanding of the Implications of Renovation Entrance to Oraman Region of Iran by Field Research Method", Iranian Journal of Sociology, 2 (9), 1-30. [in Persian]
 18. Momeni Rad, A., Aliabadi, Kh., Fardanesh, H., Mazini, N. (2013). Qualitative content analysis in research tradition: nature, stages and validity of the results, Quarterly Journal of Educational Measurement, Winter (2013), 4(14), 187-222. [in Persian]
 19. Nadeh, H., Taslimi, MS,. MirKamali, SM,. Mirsepasi, N. (2010). Designing an Appropriate Model of Organizational Excellence in Education (Secondary Schools), Journal of Education, Spring, (2010), 101, 7-28. [in Persian]
 20. Najafzadeh, A. (2018). Comprehensive Guide to School Excellence Program, Ardabil, First Edition: Negin Sabalan. [in Persian]
 21. Nasiri Valikboni, F.A.S., Ghanbari, S., Sarchahani, Z. (2016). Designing Conceptual Model of Principals Development, Journal of New Approaches in Educational Administration, 7(4): 1-26. [in Persian]
 22. Niknami, M. (2016). Educational Supervision and Guidance, Tehran: (samt). [in Persian]
 23. Pahang, N., Mahdioun, , Yarigholi,  B. (2017). Investigating the Quality of Schools and Identifying the Factors Affecting it, Journal of School Management, Spring and Summer (2016), 1 (5), 173-193. [Persian]
 24. Pelit, A. (2015). Comparison of the models adopted regarding the training and appointment of school administrators (Turkey, France, Denmark and England sample). In Chaos, Complexity and Leadership 2013 (pp. 331-342). Springer, Cham.Retrieved from assumptionjournal.au.edu /index. php/ Scholar/article/ download//
 25. Robert K, W., Craiga, A S., Jeffrey, B., Danel R,  (2018). superintendent Core competencies, Lutheran Education Journal. May 24th, 2018  Winter : 16.
 26. Safi, A. (2005). Organization and Rules of Education, Tehran, Government Management Training Center. [in Persian]
 27. Sarmadi, M. & Seif, M. (2008). Educational Process Management, First Edition: Payame Noor University. [in Persian]
 28. Stephen, j. Knezevich, Administration of public Education, 3rded. (NewYork: Harper and Row,1975) ,p.12.
 29. Turani, H. (2017). Effective Leadership, Why Schools Can't Improve Without It, First Edition, Tehran: Merat. [in Persian].
 30. Young, M & Dulewicz. V. (2005). A model of command, leadership and management competency in the British Royal Navy. Leadership & Organization Development. Vol. 25 No 3 2005
 31. Zare, H,. Talebi, S., Saif, M. (2018). Advanced inferential statistics. Tehran: Payame Noor. [in Persian].