ارائه یک مدل مفهومی دینامیکی برای تبیین الگوی سبک زندگی با رویکرد مصرف (با تاکید بر مصرف آموزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت امور فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jedu.2021.22145.4491

چکیده

مقدمه و هدف: انتخاب» مهم ترین ویژگی زندگی در دوره مدرن است و انسان ها با انتخاب های خود زندگی خود را می‏سازند و این انتخاب ها تفاوت های آن ها و شیوه های زندگی شان را ایجاد می کند. انسان ها با انتخاب های خود، سبک زندگی خود را می سازند و هر فرد با سبک زندگی خود، روایت منحصر به فردی را که از هویت برای خود برگزیده است، به دیگران نشان می دهد. یکی از عوامل مهمی که نمایان گر سبک زندگی هر فرد و یا هر خانواده است، «مصرف» است. امروزه مصرف به جز بقا، انگیزه های مختلف دیگری نیز دارد. از لذت و تفریح تا تمایز و تظاهر و... و نیز اهمیت مورد مصرف. امروزه با ظهور جوامع مصرفی و نیز بر اساس نظرات صاحب نظران برجسته سبک زندگی، مصرف مهم ترین بعد و مولفه سبک زندگی است. این مقاله می کوشد تا با مدل سازی مفهومی سبک زندگی مصرفی خانوار و جامعه به شناخت مکانیسم پویای آن دست یابد.
روش شناسی پژوهش: بدین منظور با دسته بندی مصارف خانوارهای ایرانی به چهار نوع مصرف؛ مصرف آموزشی، مصرف زیستی، مصرف رسانه ای و مصرف فرهنگی، مکانیستم پویای عمل هر یک از این چهار نوع مصرف (با تاکید بر مصرف آموزشی) را به عنوان زیرسیستم های الگوی سبک زندگی مصرفی خانوار، بیان کرده و در نهایت مدل مفهومی دنیامیکی آن را ارائه می کند و با استفاده از رویکرد سیستم های پویا، مکانیسم عمل آن را تبیین می کند.
یافته­ ها: مصرف خانوار از یک مکانیسم دینامیکی پیروی می کند و چهارنوع مصرف یاد شده در تعادل با یکدیگر در سطوح مختلف درآمدی، سطوح مختلف را به خود اختصاص می دهند. از آنجا که بودجه (درآمد) محدود است، افزایش یکی از انواع مصرف، موجب کاهش انواع دیگر می شود و ترکیب جدیدی را شکل می دهد. ترکیب و جایگاه انواع مصارف در آن، رویکرد غالب و اهمیت و گرایش خانوار به آن زمینه را نمایان می کند.
 بحث و نتیجه ­گیری: این مدل می تواند در امور سیاست گذاری فرهنگی در جهت ایجاد جامعه آموزش محور و  فرهنگی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting A Dynamic Conceptual Model to Explain the Life Style Pattern With the Consumption Approach (with Emphasis in Educational Consumption)

نویسندگان [English]

 • ali palizban 1
 • Abbas Toloie Ashlaghi 2
1 Department of Cultural Affairs, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction"Choice" is the key feature of life in the modern era, and people make their own lives with their choices, which makes them and their ways of life different. Humans make their own lifestyles with their choices, and each person shows their unique identity to others through their lifestyle. An important factor manifesting the lifestyle of an individual or family is "consumption". This article attempts to understand the dynamic mechanism of the household and community consumption lifestyle through its conceptual modeling
research methodology:. For this purpose, it divided Iranian households' consumption into educational, biological, media and cultural categories, described the dynamic mechanism of each of these four types of consumption  (with an emphasis on educational consumption) as the subsystems of the household consumption lifestyle pattern, and finally presented its dynamic conceptual model and explained its mechanism through the dynamic system approach.
Findings: Finally, it came to the conclusion that household consumption follows a dynamic mechanism and different consumption types combine differently at different income levels. The composition and position of the consumption types indicates the dominant approach to consumption, its importance, and household consumption tendency.
Conclusion: This model can be used in cultural policy making affairs in order to create a cultural community.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lifestyle
 • Consumption
 • dynamic systems
 • households
 1. Ashraf, Ahmed (1967) Sociology of Social Classes in the United States, Institute for Social Studies and Research, Tehran. [in Persian]
 2. Bocock, Robert, (2002). Consumption, translated by Khosro Sabri, Shirazeh Pezhouhesh Publications, 1st edition, Tehran. [in Persian]
 3. Bourdieu, Pierre (2014). Practical Reason: On the Theory of Action, translated by Morteza Mardiha, Naghshonegar Publications, Tehran. [in Persian]
 4. Bourdieu, Pierre,(1993), The Field of Cultural Production: Essay on Art and Literature. Columbia University Press. 1st edition.
 5. Boudieu, Pierre, (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgments of Taste, London, R.K.
 6. Coser, Lewis A. (1993). Masters of Sociological Thought, translated by Mohsen Salasi, Elmi Publications, Tehran. [in Persian]
 7. Farahbakhsh, S & Yousefvand, K, (2019), The Effect of Social Capital on the Quality of Work Life of Faculty Members with Moderating of Social Popularity (Case Study: Lorestan University), Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Volume 9, Issue 35, Winter 2019, Page: 91-108. [in Persian]
 8. Fazeli, Mohammad. (2008). Consumption and Lifestyle. 2nd edition, Sobhe Sadegh Publications, Qom. [in Persian]
 9. Ghasemzadeh,A.R & Berenjian, H & Abedi, M.R & Barzide, O .(2011). A Study of The Relationship Among Fars Shahed and Esargar High School Students` Quality of Life, Self-Esteem, Focus of Control, Stress and Social Capital, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Volume1, Issue4, Autumn2011, Page107-124. [in Persian]
 10. Giddens, Anthony, (2012). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, translated by Naser Movafeghian, Nashr-e Ney Publications, 7th Edition, Tehran. [in Persian]
 11. Giddens, Anthony, (1991), Modernity and Self, Cambridge, Polity Press.
 12. Giddens, Anthony, (1973), The class structure of the advanced societies, London, Hutchinson and company.
 13. Goldthorpe, John H. and Tak wing chan, (2004), Social Stratification and cultural consumption: music in England, Department of sociology, University of oxford.
 14. Grabb, Edward G. (2002). Theories of Social Inequality - Classical and Contemporary Perspectives, translated by Mohammad Siah Pooosh, and Ahmad Reza Gharavizad, Moaser Publications, Tehran. [in Persian]
 15. Hendry, Leo B, et al. (2002). Young people’s Leisure and Lifestyle, translated by Faramarz Kakoli Dezfuli and Morteza Mollanazar, National Youth Organization, Third Generation, Tehran. [in Persian]
 16. Karami, F & Sarvghad, S & Baghouli, H , (2016), The Relationship of Secondary Grade Students` Personality and Identity Styles with Their Life Satisfaction, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Volume 6, Issue 24, Summer 2016, Page: 115-128. [in Persian]
 17. Khademian, Talieh (2011). Lifestyle and Cultural Consumption: A Study on Cultural Sociology and A Preface to the Iranian Cultural Lifestyle, Jahanketab Cultural-Artistic Institute, 3rd Edition, Tehran. [in Persian]
 18. Mahdavi Kani, Mohammad Saeed (2011). Religion and Lifestyle, Imam Sadiq University Publications, Tehran. [in Persian]
 19. Maio, Gregory R., Verplanken, Bas., Manstead, Antony S.R., Stroebe, Wolfgang., Abraham, Charles., Sheeran, Paschal. & Conner, Mark. (2007). Social Psychological Factors in Lifestyle Change and Their Relevance to Policy. Social Issues and Policy Review, 1(1),99—137.
 20. Oxford Dictionary of Sociology. (2009). edited by: John Scott & Gordon Marshall, 3th edition, oxford university press, Britain
 21. Palumets,Liss,(2002), Space of Life Styles in Estonia in 1991, Proethnologia
 22. Reimer, Bo, (1995), Youth and modern life style, in J.Fornas and G.bolin (eds) Youth Culture in late modernity. London: sage.
 23. Ritzer, George. (2015). Contemporary Sociological Theory, translated by Mohsen Salasi, Elmi Publications, Tehran. [in Persian]
 24. Ritzer, George. (2010). Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics, translated by Shahnaz Mosama Parast, 1st edition, Sales Publications, Tehran. [in Persian]
 25. Rostami, Ehsan & Ardeshirzadeh, Marjan, (2013), A Review of Lifestyle Theories, Journal of Lifestyle Studies, Volume 2, Issue 3, page: 9-31. [in Persian]
 26. Sahami, S, (2017), Predicting Value Orientation Based on Cultural and Social Development of Students: The Case Study of Islamic Azad University, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Volume 7, Issue 28, Winter 2017, Page: 251-266. [in Persian]
 27. Veblen, Thorstein. (2004). The Theory of the Leisure Class, translated by Farhang Ershad, Nashr-e Ney Publications, Tehran. [in Persian]
 28. Veblen,Thorstein, (1899) The Theory of the Leisure class, New York, MacMillan & co.
 29. Walsh, Roger. (2011). Lifestyle and Mental Health. American Psychological Association. 66(7), 579 –592.