بررسی رابطه ی بین تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران باادراک ازجو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه ی یک شیراز

نویسندگان

نویسنده

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه ی تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران با جو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه ی یک شیراز بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است . جامعه ی آماری در این پژوهش شامل تمامی آموزگاران ناحیه ی یک شهر ش یراز 1119 زن و 301 مرد) بوده اند. جهت انتخاب نمونه ی آماری در این پژوهش از روش ) نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد که با مراجعه به جدول مورگان نمونه ی مناسب شامل 210 زن و 100 مرد ) نفر مورد مطالعه قرار گرفت ند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی ) 310 شخصیت آیزنک، پرسشنامه ی بهداشت روانی کلدبرگ و پرسشنامه ی جو سازمانی هاپلین و و رگرسیون t کرافت بوده است . داده های جمع آوری شده با ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند که مهم ترین نتایج عبارت بودند از این که : بین تیپ های شخصیتی (درونگرا و برونگرا ) با ادراک از جو سازمانی رابطه ای معنی دار وجود ندارد . بین ابعاد بهداشت روانی (علایم جسمانی و افسردگی ) با ادراک از جو سازمانی مدارس رابطه ای معنی دار وجود دارد. بین تیپ های شخصیتی آموزگاران زن و مرد تفاوتی معنی دار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between PersonalityTraits and Mental Health of Teachers with Organizational

نویسندگان [English]

  • A GHeltash
  • M Salehi
  • M KHadem keshavarz
چکیده [English]

This study primarily aimed to investigate the relationship between personality traits and mental health of elementary school teachers with organizational climate in district one of Shiraz. The target sampling frame of this descriptive-correlational study was all teachers in the district (301 men and 1119 women). Random stratified sampling strategy was employed to select a sample of 210 women and 100 men with a reference to Morgan's table. The data of the study came from three questioners, that is, Eysenck personality questionnaire, Goldberg mental health questionnaire, Halpin and Crafts organizational climate questionnaire. In order to analyze the data, a use was made of Pearson product moment correlation, t-test and multiple regression. The results of the study revealed that there was no significant relationship between personality traits (extroversion and introversion) and neither organizational climate nor mental health components. It was also indicated that there was a significant relationship between mental health components and the organizational climate of schools. Additionally, a significant difference was found between male and female teachers in terms of personality traits.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • Mental Health
  • Organizational Climate
  • Elementary School